Mundo actual 1 e 2 ano

 • Published on
  23-Jul-2015

 • View
  67

 • Download
  7

Transcript

 • Edio RevistaSofala, Jaeiro de 2015

  `w Tvt D x E T Agropecuria Nvel

  Bsico

  EESSTTAAQQUUIINNHHAA,, JJAANNEEIIRROO DDEE 22001155

  Y||x `t{ _t

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  1

  FFIICCHHAA TTCCNNIICCAA

  TTTTUULLOO:: MMUUNNDDOO AACCTTUUAALL 11 EE 22 AANNOO..

  AAUUTTOORR:: FFIILLIIPPEE MMAATTHHUUSSSSOO LLUUNNAAVVOO

  CCAAPPAA:: FFIILLIIPPEE MMAATTHHUUSSSSOO LLUUNNAAVVOO

  EEDDIIOO --RREEVVIISSTTAA

  ESTAQUINHA, JANEIRO DE 201 5

  DDEEDDIICCAATTRRIIAA

  AAoo mmeeuu DDeeuuss qquuee sseemmpprree mmee pprrootteeggeeuu,, ccuuiiddoouu,, aammoouu,, ttrroouuxxee aalleeggrriiaa ee eessppeerraannaa ppaarraa mmiimm.. EEmm sseegguuiiddaa,, aaooss mmeeuuss ppaaiiss AArrmmaannddoo LLuunnaavvoo ee LLaauurriinnaa CChhuummbbaa GGeelleellee ppoorr ttuuddoo tteerreemm ffeeiittoo ddeessddee ddaa mmiinnhhaa mmoocciiddaaddee aatt ooss ddiiaass ddee hhoojjee.. AAoo mmeeuu ffiillhhoo WWiillkkeerr ((JJnniioorr)) ee aa qquueerriiddaa eessppoossaa IIssaabbeell ppooiiss eelleess qquuee sseemmpprree mmee mmoottiivvaamm ppaarraa qquuee eeuu ccoonnttiinnuuee ttrraabbaallhhaannddoo mmaaiiss ppaarraa llhheess ggaarraannttiirr uumm ffuuttuurroo mmeellhhoorr.. DDeeddiiccoo ttaammbbmm aaooss mmeeuuss iirrmmooss,, eemm eessppeecciiaall aaoo JJoooo GGeelleellee LLuunnaavvoo ppoorr nnoo sseerr aappeennaass iirrmmoo,, mmaass ssiimm aammiiggoo qquuee sseemmpprree mmoottiivvoouu--mmee aa oollhhaarr aa eessccoollaa ccoommoo nnoossssaa llttiimmaa eessppeerraannaa.. PPoorr ffiimm ddeeddiiccoo aa ttooddooss ffoorrmmaannddooss ee ffoorrmmaaddoorreess ddaass EEssccoollaass PPrrooffiissssiioonnaaiiss FFaammiilliiaarreess RRuurraaiiss ddee MMooaammbbiiqquuee,, eemm eessppeecciiaall ooss ddee EEssttaaqquuiinnhhaa.. EE,, aa ttooddooss qquuee lluuttaamm ppaarraa mmaanntteerr vviivvaa oo EEnnssiinnoo PPrrooffiissssiioonnaall uussaannddoo aa pprrooggrreessssoo mmoodduullaarr..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  2

  CCoonntteeddoo IInnttrroodduuoo ........................................................................................................................................................................................................ 44

  11 AAnnoo .................................................................................................................................................................................................................... 55

  II MMdduulloo:: VViiddaa ppeessssooaall ee ccoolleeccttiivvaa .......................................................................................................................... 66

  TTeemmaa:: 77 BBooaass mmaanneeiirraass ddee ppaassssaarr ooss tteemmppooss lliivvrreess.. ........................................................................ 66

  EExxeerrcccciiooss ddee rreefflleexxoo .................................................................................................................................................................. 88

  TTeemmaa:: LLiibbeerrddaaddee .................................................................................................................................................................................... 99

  EExxeerrcccciiooss .................................................................................................................................................................................................... 1111

  TTeemmaa:: AA FFoommee ...................................................................................................................................................................................... 1122

  EExxeerrcccciiooss ddee rreeccaappiittuullaaoo .............................................................................................................................................. 1155

  TTeemmaa:: RReeddeess SSoocciiaaiiss .................................................................................................................................................................... 1166

  IIII MMdduulloo:: AA vviiddaa nnaa ssoocciieeddaaddee ................................................................................................................................ 1199

  TTeemmaa:: DDeessaassttrreess NNaattuurraaiiss .................................................................................................................................................... 1199

  TTeemmaa:: oobbeessiiddaaddee ................................................................................................................................................................................ 2211

  TTeemmaa:: RReellaacciioonnaammeennttooss ((eennttrree ccoolleeggaass,, ccoooorrddeennaaddoorreess,, ggeerreenntteess)).. .................... 2266 TTeemmaa:: CCoommppoorrttaammeennttooss eemm rreeuunniieess ................................................................................................................ 2277

  22 AANNOO ............................................................................................................................................................................................................ 2299

  II MMdduulloo:: SSoocciieeddaaddee PPrrooffiissssiioonnaall ............................................................................................................................ 3300

  TTeemmaa:: AA EEmmpprreessaa ............................................................................................................................................................................ 3300

  EExxeerrcccciiooss ppaarraa rreevviissoo ............................................................................................................................................................ 3311

  TTeemmaa:: MMuuddaannaa TTeeccnnoollggiiccaa ee OOrrggaanniizzaaoo ddoo TTrraabbaallhhoo ................................................ 3322

  EExxeerrcccciiooss.. .................................................................................................................................................................................................. 3366

  TTeemmaa:: CCaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo .......................................................................................................... 3388

  IIII MMdduulloo:: PPrroobblleemmaass ddeeccoorrrreenntteess nnaa vviiddaa pprrooffiissssiioonnaall ........................................................ 4433

  TTeemmaa:: AA FFooffooccaa nnoo ttrraabbaallhhoo ............................................................................................................................................ 4433

  EExxeerrcccciiooss .................................................................................................................................................................................................... 4444

  TTeemmaa:: OO SSttrreessssee nnoo ttrraabbaallhhoo .......................................................................................................................................... 4455

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  3

  TTeemmaa:: OO DDeesseemmpprreeggoo ................................................................................................................................................................ 4499

  EExxeerrcccciiooss ddee rreevviissoo .................................................................................................................................................................. 5533

  IIIIII MMdduulloo:: DDeessaaffiiooss ddoo mmiillnniioo .............................................................................................................................. 5544

  TTeemmaa:: EEmmpprreeggaabbiilliiddaaddee .......................................................................................................................................................... 5544

  TTeemmaa:: EEmmpprreeeennddeeddoorriissmmoo .................................................................................................................................................. 5566

  EExxeerrcccciiooss ddee rreevviissoo .................................................................................................................................................................. 5577

  TTeemmaa:: AAlliimmeennttaaoo ee ssaaddee .............................................................................................................................................. 5588

  EExxeerrcccciiooss ddee rreevviissoo .................................................................................................................................................................. 6622

  TTeemmaa:: HHIIVV//SSIIDDAA ee SSaaddee .................................................................................................................................................. 6633

  EExxeerrcccciiooss ddee rreevviissoo ................................................................................................................................................................ 6666

  TTeemmaa:: PPrroodduuttooss qquuee aaffeeccttaamm aa ssaaddee (( DDrrooggaass ee bbeebbiiddaass)).. .............................................. 6677 EExxeerrcccciiooss ddee rreevviissoo .................................................................................................................................................................. 7722

  TTeemmaa:: CCrriimmiinnaalliiddaaddee .................................................................................................................................................................. 7733

  AAnneexxoo ................................................................................................................................................................................................................ 7777

  PPrroobblleemmaass qquuee aaffeeccttaamm ooss JJoovveennss eemm MMooaammbbiiqquuee .................................................................... 7777

  RReeffeerrnncciiaass BBlliibblliiooggrrffiiccaass ................................................................................................................................................ 7788

  SSoobbrree oo aauuttoorr ............................................................................................................................................................................................ 7799

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  4

  Introduo

  CCaarroo ffoorrmmaannddoo ee ffoorrmmaaddoorr!!

  EEssttee mmaannuuaall,, MMuunnddoo AAccttuuaall 11 ee 22 AAnnooss,, ffooii pprroodduuzziiddaa ddee aaccoorrddoo ccoomm ooss tteemmaass ddoo pprrooggrraammaa ddee eennssiinnoo eellaabboorraaddoo ppeelloo MMiinniissttrriioo ddaa EEdduuccaaoo ppaarraa oo EEnnssiinnoo TTccnniiccoo PPrrooffiissssiioonnaall,, ccoomm aalliicceerrccee nnaa PPeeddaaggooggiiaa ddee AAlltteerrnnnncciiaa ee sseegguuiinnddoo aa sseeqquunncciiaa ddaa pprrooggrreessssoo mmoodduullaarr eemm vviiggoorr nnoo nnoossssoo ppaass nnaass eessccoollaass ddeessttee ggnneerroo..

  AAcchhaammooss nnss sseerr ppeerrttiinneennttee ssuubblliinnhhaarr ee ssuuppoorrttaannddoo--ssee nnuumm ddooss nnoossssooss PPiillaarreess ((FFlleexxiibbiilliiddaaddee)) qquuee oo ffoorrmmaaddoorr ppooddee eennccaaiixxaarr aaiinnddaa oouuttrrooss ccoonntteeddooss qquuee llhhee ccoonnvviirr sseerr iimmppoorrttaanntteess ppaarraa oo pprroocceessssoo ddee aapprreennddiizzaaggeemm ddooss ffoorrmmaannddooss ddeessttaass dduuaass ccllaasssseess.. PPoorr iissssoo ffooii mmeessmmoo ppeennssaannddoo nneessttaa fflleexxiibbiilliiddaaddee qquuee nnoo ddeeffiinniimmooss oo nnmmeerroo ddee hhoorraass ppoorr ccaaddaa mmdduulloo,, ffiiccaannddoo aa ccrriittrriioo ddoo ffoorrmmaaddoorr,, ddee aaccoorrddoo ccoomm aass ssuuaass ppoossssiibbiilliiddaaddeess ddee lleecccciioonnaaoo ee,, ttaammbbmm aa ssuuaa ffoorrmmaa..

  OO mmaannuuaall eesstt oorrggaanniizzaaddoo nnoo dduummaa ffoorrmmaa ccaabbaall,, ppoorr iissssoo eellaa ddiiggnnaa ddee aalltteerraaeess ddee mmeellhhoorriiaa ee aaddmmiittee--ssee aaiinnddaa aa ssuuaa rreessttrruuttuurraaoo,, mmaass ppaarraa iissssoo aagguuaarrddaammooss aa ssuuaa ssuuggeessttoo..

  OO AAuuttoorr

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  5

  11 AAnnoo

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  6

  I Mdulo: Vida pessoal e colectiva

  Tema: 7 Boas maneiras de passar os tempos livres.

  OOppeess iinntteelliiggeenntteess ddee llaazzeerr ppooddeemm aajjuudd--lloo aa rreedduuzziirr oo eessttrreessssee,, ffoorrttaalleecceerr oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollggiiccoo ee aauummeennttaarr aa aauuttooeessttiimmaa

  PPeellaa mmaannhh,, eelleess mmaall aaccoorrddaamm ee jj eessttoo nnoo cceelluullaarr,, rreessoollvveennddoo pprroobblleemmaass ddoo eessccrriittrriioo.. NNaa hhoorraa ddoo aallmmoooo,, nnoo ssee aalliimmeennttaamm ddiirreeiittoo,, ddee ttoo pprreeooccuuppaaddooss qquuee eessttoo ccoomm aa rreeuunniioo ddaass 1166 hh.. nnooiittee,, qquuaannddoo cchheeggaamm eemm ccaassaa,, eemm vveezz ddee ssee rreeffaasstteellaarreemm nnaa ccaammaa ppaarraa uummaa rreevviiggoorraannttee nnooiittee ddee ssoonnoo,, vvaarraamm aa mmaaddrruuggaaddaa nnaa ffrreennttee ddoo ccoommppuuttaaddoorr.. EEssffoorraaddooss,, ddeettaallhhiissttaass ee eexxiiggeenntteess,, ooss wwoorrkkaahhoolliiccss -- tteerrmmoo iinnggllss qquuee ddeessiiggnnaa ppeessssooaass vviicciiaaddaass eemm ttrraabbaallhhoo -- nnoo ssaabbeemm aa hhoorraa ddee ppaarraarr.. EE,, nnaass rraarraass vveezzeess qquuee ccoonnsseegguueemm,, ss ppeennssaamm eemm mmeettaass,, pprraazzooss ee ccuussttooss.. ""PPoouuqquussssiimmaass ppeessssooaass ssaabbeemm vviivveerr.. AA ggrraannddee mmaaiioorriiaa aappeennaass ssoobbrreevviivvee"",, aaffiirrmmaa oo pprreeppaarraaddoorr ffssiiccoo NNuunnoo CCoobbrraa.. ""OO iiddeeaall qquuee aass ppeessssooaass ddeeddiiqquueemm ddee 4400 aa 6600 mmiinnuuttooss ddoo ddiiaa pprrttiiccaa ddee aallgguummaa aaccttiivviiddaaddee ddee llaazzeerr"",, aannaalliissaa oo ccaarrddiioollooggiissttaa MMaarrccoo AAnnttnniioo ddee MMaattttooss,, ddiirreeccttoorr ddoo IInnssttiittuuttoo NNaacciioonnaall ddoo CCoorraaoo ((IINNCC)).. "" iimmppoorrttaannttee eessccoollhheerr aalltteerrnnaattiivvaass qquuee rreedduuzzaamm oo nnvveell ddee eessttrreessssee,, ppoorr eessttee sseerr uumm ddooss pprriinncciippaaiiss ffaaccttoorreess ddee rriissccoo ppaarraa ddooeennaass ccaarrddaaccaass""..

  11-- RReellaaxxaarr ssoobbrree dduuaass rrooddaass OO qquuee nnoo ffaallttaamm ssoo mmoottiivvooss ppaarraa qquueemm ddeesseejjaa ccoommeeaarr aa ppeeddaallaarr aaiinnddaa hhoojjee.. AAllmm ddee sseerr ccoonnssiiddeerraaddaa oo mmeeiioo ddee ttrraannssppoorrttee mmaaiiss ""eeccoollooggiiccaammeennttee ccoorrrreeccttoo"" qquuee eexxiissttee,, aa bbiicciicclleettaa ttaammbbmm ttoonniiffiiccaa ooss mmssccuullooss,, mmeellhhoorraa aa rreessppiirraaoo,, pprreevviinnee ddooeennaass ee ggaassttaa ccaalloorriiaass.. AAoo aarr lliivvrree,, uummaa hhoorraa ddee eexxeerrcccciiooss ccoonnssoommee eemm ttoorrnnoo ddee 335500 ccaalloorriiaass.. NNoo ssppiinnnniinngg,, oo ggaassttoo ccaallrriiccoo ppooddee cchheeggaarr aa 660000.. ""AAllmm ddee ooffeerreecceerr aass mmeessmmaass vvaannttaaggeennss qquuee aa ccoorrrriiddaa,, aannddaarr ddee bbiicciicclleettaa nnoo ssoobbrreeccaarrrreeggaa aass aarrttiiccuullaaeess ppoorrqquuee nnoo ggeerraa iimmppaaccttoo""..

  22-- CCaannttaarr oouu ttooccaarr uumm iinnssttrruummeennttoo PPooddee aatt nnoo eessppaannttaarr ooss mmaalleess,, mmaass oo ccaannttoo aajjuuddaa aa pprrooppoorrcciioonnaarr bbeemm--eessttaarr.. oo qquuee ggaarraannttee mmddiiccooss ddaass mmaaiiss ddiiffeerreenntteess eessppeecciiaalliiddaaddeess,, qquuee uuttiilliizzaamm aa mmssiiccaa ccoommoo rreeccuurrssoo tteerraappuuttiiccoo nnoo ttrraattaammeennttoo ddee ddooeennaass ccoommoo hhiippeerrtteennssoo,, aannssiieeddaaddee ee ccnncceerr.. ""AA mmuussiiccootteerraappiiaa uumm eexxcceelleennttee

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  7

  ccoommpplleemmeennttoo aa tteerraappiiaa ccoonnvveenncciioonnaall.. AA pprrooppoossttaa ffoorrttaalleecceerr eemmoocciioonnaallmmeennttee oo ppaacciieennttee ppaarraa qquuee eellee aapprreennddaa aa lliiddaarr mmeellhhoorr ccoomm ooss ssiinnttoommaass ddaa ddooeennaa"".. EEssttuuddooss rreecceenntteess ggaarraanntteemm qquuee aa mmssiiccaa ppootteenncciiaalliizzaa aa rreeaabbiilliittaaoo ddee ppaacciieenntteess ccoomm qquuaaddrrooss ddee ddooeennaass ddeeggeenneerraattiivvaass ddoo ccrreebbrroo ee mmeellhhoorraa aa ccoooorrddeennaaoo mmoottoorraa ddee ddeeffiicciieenntteess ffssiiccooss.. ""MMssiiccaa uumm ggrraannddee aalliiaaddoo tteerraappuuttiiccoo ppoorrqquuee eessttiimmuullaa iimmuunnoollooggiiccaammeennttee oo iinnddiivvdduuoo""

  33-- SSeerr vvoolluunnttrriioo FFaazzeerr oo bbeemm aaoo pprrxxiimmoo,, qquueemm ddiirriiaa,, bbeennffiiccoo ssaaddee.. NNoo ss ddee qquueemm rreecceebbee,, mmaass,, pprriinncciippaallmmeennttee,, ddee qquueemm pprraattiiccaa aa bbooaa aaoo.. AA pprrttiiccaa ddaa bbooaa aaccoo,, aalliivviiaa tteennsseess,, rreedduuzz oo eessttrreessssee,, ffoorrttaalleeccee oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollggiiccoo ee aauummeennttaa aa eexxppeeccttaattiivvaa ddee vviiddaa ddooss vvoolluunnttrriiooss.. EEssssee eessttuuddoo ccoommpprroovvaa qquuee,, qquuaannddoo nnooss eennggaajjaammooss eemm uumm ttrraabbaallhhoo vvoolluunnttrriioo,, eexxppeerriimmeennttaammooss uummaa sseennssaaoo ddee pprraazzeerr ee bbeemm--eessttaarr,, nnoo ssoommeennttee eennqquuaannttoo rreeaalliizzaammooss ttaall ttaarreeffaa,, mmaass nnaa vviiddaa ccoommoo uumm ttooddoo..

  44-- LLeerr uummaa rreevviissttaa oouu uumm lliivvrroo LLeerr eesstt lloonnggee ddee sseerr aa mmeellhhoorr ooppoo ppaarraa eemmaaggrreecceerr.. EEmm uummaa hhoorraa,, oo oorrggaanniissmmoo ccoonnssoommee aappeennaass 112266 ccaalloorriiaass.. OOss eessppeecciiaalliissttaass,, nnoo eennttaannttoo,, ggaarraanntteemm qquuee,, qquuaannddoo oo aassssuunnttoo mmaanntteerr oo ccrreebbrroo,, ddiiggaammooss,, ""ssaarraaddoo"",, aa lleeiittuurraa iimmbbaattvveell.. ""NNeennhhuummaa oouuttrraa aattiivviiddaaddee mmoobbiilliizzaa ttaannttaass vvaarriiaaeess ddaa mmeemmrriiaa qquuaannttoo aa lleeiittuurraa ddee lliivvrrooss,, jjoorrnnaaiiss ee rreevviissttaass.. MMaass nnoo bbaassttaa ssiimmpplleessmmeennttee lleerr.. pprreecciissoo rreefflleettiirr ssoobbrree oo qquuee eesstt sseennddoo lliiddoo.. AAllmm ddee aapprreesseennttaarr pprroobblleemmaass ddee mmeemmrriiaa ee ddiiffiiccuullddaaddeess ddee aapprreennddiizzaaddoo,, uumm ccrreebbrroo sseeddeennttrriioo ttaammbbmm aattrrooffiiaa aass cclluullaass nneerrvvoossaass ee ttoorrnnaa oo iinnddiivvdduuoo mmaaiiss ssuusscceettvveell aa ddooeennaass.. EEssccrreevveerr uumm ddiirriioo,, oouu mmaanntteerr ccoonnttaattoo ccoomm oouuttrraass ppeessssooaass ppoorr ccaarrttaass ee ee--mmaaiillss,, uumm ttiimmoo eessttmmuulloo ppaarraa aass nnoossssaass cclluullaass cceerreebbrraaiiss..

  55-- DDaarr uummaa bbooaa ggaarrggaallhhaaddaa VVoocc jj rriiuu hhoojjee?? SSee nnoo eessbboooouu nneemm uumm ssoorrrriissoo sseeqquueerr,, bboomm ssee aapprreessssaarr.. AA cciinncciiaa vvoollttaa aa ccoonnffiirrmmaarr aa mmxxiimmaa ddee qquuee ""rriirr oo mmeellhhoorr rreemmddiioo.. AAoo ssoollttaarr bbooaass rriissaaddaass,, oo fflluuxxoo aarrtteerriiaall aauummeennttaa eemm aatt 5500%%,, oo qquuee ttiimmoo ppaarraa oo ffuunncciioonnaammeennttoo ddoo ccoorraaoo.. MMaass rriirr nnoo aattiivvaa aappeennaass oo ssiisstteemmaa ccaarrddiioovvaassccuullaarr.. UUmmaa ggaarrggaallhhaaddaa rreedduuzz aa tteennssoo mmuussccuullaarr,, ccoommbbaattee oo eessttrreessssee ee rreeffoorraa oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollggiiccoo.. ""OO rriissoo pprroodduuzz uummaa sseennssaaoo ddee rreellaaxxaammeennttoo qquuee bbeennffiiccaa ssaaddee ddoo iinnddiivvdduuoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  8

  EEmm aallgguunnss ccaassooss,, ppooddee aatt aajjuuddaarr nnaa rreeccuuppeerraaoo ddee uumm ppaacciieennttee hhoossppiittaalliizzaaddoo ppoorrqquuee eeqquuiilliibbrraa aa pprreessssoo aarrtteerriiaall ee aa ffrreeqquunncciiaa ccaarrddaaccaa..

  66-- LLuuttaarr ppeellaa bbooaa ffoorrmmaa AA pprrttiiccaa ddee aaccttiivviiddaaddeess,, ccoommoo bbooxxee,, ccaappooeeiirraa ee ccaarraatt,, eennttrree oouuttrraass,, eexxcceelleennttee ppaarraa ddeesseennvvoollvveerr aa mmuussccuullaattuurraa ccaarrddaaccaa,, aauummeennttaarr aa ccaappaacciiddaaddee ppuullmmoonnaarr ee mmeellhhoorraarr aa ccoooorrddeennaaoo mmoottoorraa.. OO hhbbiittoo ddee ddiissttrriibbuuiirr jjaabbss,, aarrrriissccaarr uummaa ""mmeeiiaa--lluuaa ddee ffrreennttee"" oouu ffaazzeerr uumm aagguuee uukkee -- ggoollppeess ttppiiccooss ddoo bbooxxee,, ddaa ccaappooeeiirraa ee ddoo ccaarraatt,, rreessppeeccttiivvaammeennttee -- aajjuuddaamm aa lliibbeerraarr aaddrreennaalliinnaa,, rreedduuzziirr oo eessttrreessssee ee aalliivviiaarr tteennsseess.. EEmm vveezz ddee eexxttrraavvaassaarr aass tteennsseess nnoo cchheeffee,, nnoo mmaarriiddoo oouu nnaa ssooggrraa,, ooss aalluunnooss ddeessccoonnttaamm ttuuddoo nnoo ssaaccoo ddee aarreeiiaa.. MMuuiittooss cchheeggaamm ddee uumm jjeeiittoo ee vvoo eemmbboorraa ddee oouuttrroo.. EElleess ssaaeemm ccaannssaaddooss ffiissiiccaammeennttee,, mmaass rreevviiggoorraaddooss ppssiiccoollooggiiccaammeennttee RReesseerrvvee 4400 mmiinnuuttooss ddoo sseeuu ddiiaa ppaarraa pprrttiiccaa ddee aallgguummaa aattiivviiddaaddee,, ffssiiccaa oouu mmeennttaall.. EE pprreeffiirraa aaqquueellaass qquuee aalliivviiaamm oo eessttrreessssee

  77-- DDaannaarr ee ssee ddiivveerrttiirr NNddooccooddoo,, mmaarrrraabbeennttaa,, ppaassssaaddaa,, ccuudduurroo,, eettcc .. NNoo iimmppoorrttaa oo rriittmmoo,, oo qquuee vvaallee ddaannaarr,, ppooiiss ddaannaarr mmeellhhoorraa aa ccoooorrddeennaaoo mmoottoorraa,, ccoommbbaattee oo sseeddeennttaarriissmmoo,, pprreevviinnee ddooeennaass ee ttoonniiffiiccaa ooss mmssccuullooss.. OO mmaaiioorr ddeelleess,, ppoorrmm,, mmeellhhoorraarr aa aauuttooeessttiimmaa..

  ____________________________________________________

  Exerccios de reflexo 11.. OO qquuee tteennss pprriivviilleeggiiaa nnooss sseeuuss tteemmppooss lliivvrreess?? 22.. AAllmm ddeessssaass iiddeeiiaass aapprreesseennttaaddaass,, oo qquuee aaiinnddaa ppooddeemmooss ffaazzeerr nnooss

  tteemmppooss lliivvrreess?? 33.. AAcchhaa eessttaarr lliivvrree ooccuuppaannddoo oo sseeuu tteemmppoo ddee ddeessccaannssoo ppoorr eessttaass

  iiddeeiiaass oouu ppoorr eessttaarr aa ffaazzeerr oouuttrraa aaccttiivviiddaaddee?? SSuusstteennttee aa ssuuaa ppoossiioo mmoossttrraannddoo aass rreessppeettiivvaass vvaannttaaggeennss eemm ccaassoo ddee ssiimm ee aass ddeessvvaannttaaggeennss eemm ccaassoo ddee nnoo..

  44.. PPrrooccuurree rreefflleettiirr ssoobbrree oo sseeuu tteemmppoo lliivvrree ee ffaaaa uummaa ddeessccrriioo ssoobbrree eellee..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  9

  Tema: Liberdade

  LLiibbeerrddaaddee,, eemm ffiilloossooffiiaa,, ppooddee sseerr ccoommpprreeeennddiiddaa ttaannttoo nneeggaattiivvaa qquuaannttoo ppoossiittiivvaammeennttee.. SSoobb aa pprriimmeeiirraa ppeerrssppeeccttiivvaa ddeennoottaa aa aauussnncciiaa ddee ssuubbmmiissssoo,, sseerrvviiddoo ee ddee ddeetteerrmmiinnaaoo;; iissttoo ,, qquuaalliiffiiccaa aa iinnddeeppeennddnncciiaa ddoo sseerr hhuummaannoo.. NNaa sseegguunnddaa,, lliibbeerrddaaddee aa aauuttoonnoommiiaa ee aa eessppoonnttaanneeiiddaaddee ddee uumm ssuujjeeiittoo rraacciioonnaall;; eelleemmeennttoo qquuaalliiffiiccaaddoorr ee ccoonnssttiittuuiiddoorr ddaa ccoonnddiioo ddooss ccoommppoorrttaammeennttooss hhuummaannooss vvoolluunnttrriiooss..

  SSeegguunnddoo KKaanntt,, lliibbeerrddaaddee eesstt rreellaacciioonnaaddoo ccoomm aauuttoonnoommiiaa,, oo ddiirreeiittoo ddoo iinnddiivvdduuoo ddaarr ssuuaass pprrpprriiaass rreeggrraass,, qquuee ddeevveemm sseerr sseegguuiiddaass rraacciioonnaallmmeennttee.. EEssssaa lliibbeerrddaaddee ss ooccoorrrree rreeaallmmeennttee,, aattrraavvss ddoo ccoonnhheecciimmeennttoo ddaass lleeiiss mmoorraaiiss ee nnoo aappeennaass ppeellaa pprrpprriiaa vvoonnttaaddee ddaa ppeessssooaa.. KKaanntt ddiizz qquuee aa lliibbeerrddaaddee oo lliivvrree aarrbbttrriioo ee nnoo ddeevvee sseerr rreellaacciioonnaaddoo ccoomm aass lleeiiss..

  PPaarraa SSaarrttrree,, aa lliibbeerrddaaddee aa ccoonnddiioo ddee vviiddaa ddoo sseerr hhuummaannoo,, oo pprriinnccppiioo ddoo hhoommeemm sseerr lliivvrree.. OO hhoommeemm lliivvrree ppoorr ssii mmeessmmoo,, iinnddeeppeennddeennttee ddooss ffaattoorreess ddoo mmuunnddoo,, ddaass ccooiissaass qquuee ooccoorrrreemm,, eellee lliivvrree ppaarraa ffaazzeerr oo qquuee ttiivveerr vvoonnttaaddee..

  PPaarraa SSppiinnoozzaa,, aa lliibbeerrddaaddee ppoossssuuii uumm eelleemmeennttoo ddee iiddeennttiiffiioo ccoomm aa nnaattuurreezzaa ddoo ""sseerr"".. NNeessssee sseennttiiddoo,, sseerr lliivvrree ssiiggnniiffiiccaa aaggiirr ddee aaccoorrddoo ccoomm ssuuaa nnaattuurreezzaa.. mmeeddiiaannttee aa lliibbeerrddaaddee qquuee oo HHoommeemm ssee eexxpprriimmee ccoommoo ttaall ee eemm ssuuaa ttoottaalliiddaaddee.. EEssttaa ttaammbbmm,, eennqquuaannttoo mmeettaa ddooss sseeuuss eessffoorrooss,, aa ssuuaa pprrpprriiaa rreeaalliizzaaoo..

  SSeerr lliivvrree iimmpplliiccaa eemm aassssuummiirr oo ccoonnjjuunnttoo ddooss nnoossssooss aattooss ee ssaabbeerr rreessppoonnddeerr ppoorr eelleess..

  PPaarraa JJeeaann--PPaauull SSaarrttrree,, aa lliibbeerrddaaddee aa ccoonnddiioo oonnttoollggiiccaa ddoo sseerr hhuummaannoo.. OO hhoommeemm aanntteess ddee ttuuddoo lliivvrree.. OO hhoommeemm lliivvrree mmeessmmoo ddee uummaa eessssnncciiaa ppaarrttiiccuullaarr,, ccoommoo nnoo oo ssoo ooss oobbjjeettooss ddoo mmuunnddoo,, aass ccooiissaass.. LLiivvrree aa uumm ppoonnttoo ttaall qquuee ppooddee sseerr ccoonnssiiddeerraaddoo aa bbrreecchhaa ppoorr oonnddee oo NNaaddaa eennccoonnttrraa sseeuu eessppaaoo nnaa oonnttoollooggiiaa.. OO hhoommeemm nnaaddaa aanntteess ddee ddeeffiinniirr--ssee ccoommoo aallggoo,, ee aabbssoolluuttaammeennttee lliivvrree ppaarraa ddeeffiinniirr--ssee,, eennggaajjaarr--ssee,, eenncceerrrraarr--ssee,, eessggoottaarr aa ssii mmeessmmoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  10

  aa lliibbeerrddaaddee aabbssoolluuttaa oouu nnoo eexxiissttee.. SSaarrttrree rreeccuussaa ttooddoo ddeetteerrmmiinniissmmoo ee mmeessmmoo qquuaallqquueerr ffoorrmmaa ddee ccoonnddiicciioonnaammeennttoo..

  KKaarrll MMaarrxx eenntteennddee aa lliibbeerrddaaddee hhuummaannaa ccoommoo aa ccoonnssttaannttee ccrriiaaoo pprrttiiccaa ppeellooss iinnddiivvdduuooss ddee cciirrccuunnssttnncciiaass oobbjjeettiivvaass nnaass qquuaaiiss ddeessppoonnttaamm ssuuaass ffaaccuullddaaddeess,, sseennttiiddooss ee aappttiiddeess ((aarrttssttiiccaass,, sseennssrriiaass,, tteerriiccaass......)).. EEllee,, aassssiimm,, ccrriittiiccaa aass ccoonncceeppeess mmeettaaffssiiccaass ddaa lliibbeerrddaaddee..PPaarraa eellee,, nnoo hh lliibbeerrddaaddee sseemm oo mmuunnddoo mmaatteerriiaall nnoo qquuaall ooss iinnddiivvdduuooss mmaanniiffeessttaamm nnaa pprrttiiccaa ssuuaa lliibbeerrddaaddee jjuunnttoo ccoomm oouuttrraass ppeessssooaass,, eemm qquuee ttrraannssffoorrmmaamm ssuuaass cciirrccuunnssttnncciiaass oobbjjeettiivvaass ddee mmooddoo aa ccrriiaarr oo mmuunnddoo oobbjjeettiivvoo ddee ssuuaass ffaaccuullddaaddeess,, sseennttiiddooss ee aappttiiddeess.. OOuu sseejjaa,, aa lliibbeerrddaaddee hhuummaannaa ss ppooddee sseerr eennccoonnttrraaddaa ddee ffaattoo ppeellooss iinnddiivvdduuooss nnaa pprroodduuoo pprrttiiccaa ddaass ssuuaass pprrpprriiaass ccoonnddiieess mmaatteerriiaaiiss ddee eexxiissttnncciiaa..DDeessssee mmooddoo,, ssee ooss iinnddiivvdduuooss ssoo pprriivvaaddooss ddee ssuuaass pprrpprriiaass ccoonnddiieess mmaatteerriiaaiiss ddee eexxiissttnncciiaa,, iissttoo ,, ssee ssuuaass ccoonnddiieess oobbjjeettiivvaass ddee eexxiissttnncciiaa ssoo pprroopprriieeddaaddee pprriivvaaddaa ((ddee oouuttrraa

  ppeessssooaa,, ppoorrttaannttoo)),, nnoo hh vveerrddaaddeeiirraa lliibbeerrddaaddee,, ee aa ssoocciieeddaaddee ssee ddiivviiddee eemm pprroolleettrriiooss ee ccaappiittaalliissttaass.. SSoobb oo ddoommnniioo ddoo ccaappiittaall,, aa mmaanniiffeessttaaoo pprrttiiccaa ddaa vviiddaa hhuummaannaa,, aa aattiivviiddaaddee pprroodduuttiivvaa,, ssee ttoorrnnaa ccooeerroo,, ttrraabbaallhhoo aassssaallaarriiaaddoo;; aass ffaaccuullddaaddeess,, hhaabbiilliiddaaddeess ee aappttiiddeess hhuummaannaass ssee ttoorrnnaamm mmeerrccaaddoorriiaa,, ffoorraa ddee ttrraabbaallhhoo,, qquuee vveennddiiddaa nnoo mmeerrccaaddoo ddee ttrraabbaallhhoo,, ee aa vviiddaa hhuummaannaa ssee rreedduuzz mmeerraa ssoobbrreevviivvnncciiaa..

  MMaarrxx ddiizz qquuee aass vvrriiaass lliibbeerrddaaddeess ppaarrcciiaaiiss qquuee eexxiisstteemm nnoo ccaappiittaalliissmmoo -- ppoorr eexxeemmpplloo,, aa lliibbeerrddaaddee eeccoonnmmiiccaa ((ddee ccoommpprraarr ee vveennddeerr mmeerrccaaddoorriiaass)),, aa lliibbeerrddaaddee ddee eexxpprreessssoo oouu aa lliibbeerrddaaddee ppoollttiiccaa ((ddeecciiddiirr qquueemm ggoovveerrnnaa)) -- pprreessssuuppeemm qquuee aa sseeppaarraaoo ddooss hhoommeennss ccoomm rreellaaoo aass ssuuaass ccoonnddiieess ddee eexxiissttnncciiaa sseejjaa mmaannttiiddaa,, ppooiiss,, ccaassoo eessssaa sseeppaarraaoo sseejjaa aattaaccaaddaa ppeellooss hhoommeennss eemm bbuussccaa ddee ssuuaa lliibbeerrddaaddee mmaatteerriiaall ffuunnddaammeennttaall,, ttooddaass eessssaass lliibbeerrddaaddeess ppaarrcciiaaiiss ssoo ssuussppeennssaass ((ddiittaadduurraa)) ppaarraa rreessttaabbeelleecceerr oo ccaappiittaalliissmmoo.. MMaass ssee aa lluuttaa ddooss iinnddiivvdduuooss pprriivvaaddooss ddee ssuuaass ccoonnddiieess ddee eexxiissttnncciiaa ((pprroolleettrriiooss)) ttiivveerr xxiittoo ee ssee eelleess ccoonnsseegguuiirreemm aabboolliirr aa pprroopprriieeddaaddee pprriivvaaddaa ddeessssaass ccoonnddiieess,, sseerriiaa iinnssttaauurraaddoo oo ccoommuunniissmmoo,, qquuee eellee eenntteennddee ccoommoo aa aassssoocciiaaoo lliivvrree ddooss pprroodduuttoorreess..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  11

  AAllgguunnss ttiippooss ddee lliibbeerrddaaddeess

  lliibbeerrddaaddee ppoollttiiccaa ((lliibbeerrddaaddee ppaarraa ffoorrmmaarr ppaarrttiiddooss ppoollttiiccooss;; ppaarraa vvoottaarr nnooss ccaannddiiddaattooss aa ddiiffeerreenntteess ccaarrggooss ddee ggoovveerrnnoo nnaacciioonnaall,, rreeggiioonnaall oouu llooccaall;; ppaarraa ssee ccaannddiiddaattaarr aa qquuaallqquueerr ccaarrggoo ppoollttiiccoo));;

  lliibbeerrddaaddee rreelliiggiioossaa ((lliibbeerrddaaddee ppaarraa pprraattiiccaarr aa rreelliiggiioo qquuee ssee ddeesseejjaa));;

  lliibbeerrddaaddee ddee eexxpprreessssoo ((lliibbeerrddaaddee ddee ddiizzeerr oo qquuee ssee ppeennssaa ppuubblliiccaammeennttee,, sseejjaa eemm ccoonnvveerrssaa,, sseejjaa ppoorr eessccrriittoo))..

  lliibbeerrddaaddee ddee iirr ee vviirr lliibbeerrddaaddee ddee ooppoo sseexxuuaall LLiibbeerrddaaddee ddee iimmpprreennssaa LLiibbeerrddaaddee ccoommuunniiccaattiivvaa LLiibbeerrddaaddee EEvvoolluuttiivvaa LLiibbeerrddaaddee ddee eedduuccaaoo LLiibbeerrddaaddee ddee aassssoocciiaaoo LLiibbeerrddaaddee ddee PPeennssaammeennttoo LLiibbeerrddaaddee ddee RReeuunniioo

  ________________________________________________

  Exerccios 11.. QQuuaannddoo qquuee ppooddeemmooss aaffiirrmmaarr qquuee eessttaammooss nnuumm ppaass ccoomm

  lliibbeerrddaaddee?? 22.. NNoo hh lliibbeerrddaaddee nnuumm ppaass ccoomm bbaaiixxoo nnvveell ddee ssiisstteemmaa ddee jjuussttiiaa..

  CCoommeennttee aa aaffiirrmmaaoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  12

  Tema: A Fome

  OO ddiirreeiittoo aalliimmeennttaaoo uumm ddooss pprriinnccppiiooss pprrooccllaammaaddooss eemm 11994488,, ppeellaa DDeeccllaarraaoo uunniivveerrssaall ddooss ddiirreeiittooss ddoo hhoommeemm.. PPaarraa eennffrreennttaarr oo ddeessaaffiioo ddaa ffoommee,, nneecceessssrriioo eemm pprriimmeeiirroo lluuggaarr ccoonnssiiddeerraarr ooss sseeuuss nnuummeerroossooss aassppeeccttooss ee aass ssuuaass vveerrddaaddeeiirraass ccaauussaass.. OOrraa,, nneemm ttooddaass aass rreeaalliiddaaddeess ddaa ffoommee ee ddaa

  ssuubbnnuuttrriioo ssoo ccoonnhheecciiddaass ddee mmaanneeiirraa pprreecciissaa.. EEnnttrreettaannttoo,, iiddeennttiiffiiccaarraamm--ssee vvrriiaass ccaauussaass iimmppoorrttaanntteess.. CCoommeeaarreemmooss ppoorr eessccllaarreecceerr mmeellhhoorr ooss mmoottiivvooss ddaa nnoossssaa iinniicciiaattiivvaa,, ppaassssaannddoo ddeeppooiiss aa ttrraattaarr ddaass pprriinncciippaaiiss ccaauussaass ddeessttee ffllaaggeelloo.. NNoo ssee ddeevvee ccoonnffuunnddiirr ffoommee ccoomm ssuubbnnuuttrriioo.. AA ffoommee aammeeaaaa nnoo ss aa vviiddaa ddaass ppeessssooaass,, mmaass ttaammbbmm aa ssuuaa ddiiggnniiddaaddee.. UUmmaa ccaarrnncciiaa ggrraavvee ee pprroolloonnggaaddaa ddee aalliimmeennttaaoo pprroovvooccaa oo ddeebbiilliittaammeennttoo ddoo oorrggaanniissmmoo,, aa aappaattiiaa,, aa ppeerrddaa ddoo sseennttiiddoo ssoocciiaall,, aa iinnddiiffeerreennaa ee,, ppoorr vveezzeess,, aa hhoossttiilliiddaaddee eemm rreellaaoo aaooss mmaaiiss ffrrggeeiiss:: eemm ppaarrttiiccuullaarr aass ccrriiaannaass ee ooss iiddoossooss.. AAssssiimm,, ggrruuppooss iinntteeiirrooss ssoo ccoonnddeennaaddooss aa mmoorrrreerr nnaa ddeessggrraaaa.. NNoo ddeeccuurrssoo ddaa hhiissttrriiaa,, eessttaa ttrraaggddiiaa rreeppeettee--ssee iinnffeelliizzmmeennttee,, mmaass aa ccoonnsscciinncciiaa ccoonntteemmppoorrnneeaa ccoommpprreeeennddee mmeellhhoorr qquuee oouuttrroorraa qquuee aa ffoommee ccoonnssttiittuuii uumm eessccnnddaalloo..

  AAss pprriinncciippaaiiss vvttiimmaass:: aass ppooppuullaaeess mmaaiiss vvuullnneerrvveeiiss

  OOss ppoobbrreess ssoo aass pprriimmeeiirraass vvttiimmaass ddaa ssuubbnnuuttrriioo ee ddaa ffoommee nnoo mmuunnddoo.. SSeerr ppoobbrree ssiiggnniiffiiccaa qquuaassee sseemmpprree sseerr mmaaiiss ffaacciillmmeennttee pprroovvaaddoo ppeellooss iinnuummeerrvveeiiss ppeerriiggooss qquuee aammeeaaaamm aa ssoobbrreevviivvnncciiaa ee tteerr mmeennoorr rreessiissttnncciiaa ss eennffeerrmmiiddaaddeess ffssiiccaass.. .. NNoo sseeiioo dduummaa ppooppuullaaoo ppoobbrree,, aass pprriimmeeiirraass vvttiimmaass ssoo sseemmpprree ooss iinnddiivvdduuooss mmaaiiss ffrrggeeiiss:: ccrriiaannaass,, mmuullhheerreess ggrrvviiddaass oouu eemm ppeerrooddoo ddee aammaammeennttaaoo,, eennffeerrmmooss ee ppeessssooaass iiddoossaass.. HH qquuee rreeffeerriirr aaiinnddaa oouuttrrooss ggrruuppooss hhuummaannooss aa aallttoo rriissccoo ddee ddeeffiicciinncciiaa nnuuttrriittiivvaa:: aass ppeessssooaass rreeffuuggiiaaddaass oouu ddeessllooccaaddaass ee aass vvttiimmaass ddee vviicciissssiittuuddeess ppoollttiiccaass..

  TTooddaavviiaa,, oo mmxxiimmoo ddaa ppeennrriiaa aalliimmeennttaarr eennccoonnttrraa--ssee nnooss qquuaarreennttaa ee ddooiiss ppaasseess mmeennooss aavvaannaaddooss ((PPMMAA)),, vviinnttee ee ooiittoo ddooss qquuaaiiss eemm ffrriiccaa1144.. CCeerrccaa ddee 778800 mmiillhheess ddee hhaabbiittaanntteess ddee ppaasseess eemm vviiaass ddee ddeesseennvvoollvviimmeennttoo -- oouu

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  13

  sseejjaa,, 2200%% ddaa ssuuaa ppooppuullaaoo -- nneemm sseemmpprree ddiissppeemm ddooss mmeeiiooss ppaarraa aacceeddeerr ddiiaarriiaammeennttee ppoorroo aalliimmeennttaarr iinnddiissppeennssvveell ppaarraa oo sseeuu bbeemm--eessttaarr nnuuttrriittiivvoo..

  CCaauussaass ddeetteeccttvveeiiss ddaa FFoommee

  TTooddaavviiaa,, ooss ffaaccttoorreess cclliimmttiiccooss ee ooss ccaattaacclliissmmaass ddee ttooddaass aass eessppcciieess,, ppoorr mmaaiiss iimmppoorrttaanntteess qquuee sseejjaamm,, eessttoo lloonnggee ddee ccoonnssttiittuuiirr aass nniiccaass ccaauussaass ddaa mmiissrriiaa ee ddaa ssuubbnnuuttrriioo.. PPaarraa ccoommpprreeeennddeerr ccoorrrreettaammeennttee oo pprroobblleemmaa ddaa ffoommee,, nneecceessssrriioo ccoonnssiiddeerraarr oo ccoonnjjuunnttoo ddaass ssuuaass ccaauussaass,, ccoonnjjeeiittuurraaiiss oouu dduurraaddoouurraass,, bbeemm ccoommoo aass ssuuaass iimmpplliiccaaeess.. VVeejjaammooss aass ccaauussaass pprriinncciippaaiiss,, aaggrruuppaannddoo--aass sseegguunnddoo aass ccaatteeggoorriiaass hhaabbiittuuaaiiss:: eeccoonnmmiiccaass,, ssoocciiooccuullttuurraaiiss ee ppoollttiiccaass..

  aa)) CCaauussaass EEccoonnmmiiccaass AA ffoommee ddeerriivvaa,, aanntteess ddee mmaaiiss,, ddaa ppoobbrreezzaa.. AA sseegguurraannaa aalliimmeennttaarr ddaass ppeessssooaass ddeeppeennddee eesssseenncciiaallmmeennttee ddoo sseeuu ppooddeerr ddee ccoommpprraa,, ee nnoo ddaa ddiissppoonniibbiilliiddaaddee ffssiiccaa ddee aalliimmeennttooss.. VVeerriiffiiccaa--ssee qquuee mmuuiittooss ppaasseess pprrooggrreeddiirraamm eeccoonnoommiiccaammeennttee ee ccoonnttiinnuuaamm aa ffaazz--lloo;; oouuttrrooss,, ppeelloo ccoonnttrrrriioo,, ssooffrreemm uummaa rreeggrreessssoo,, vvttiimmaass ddee ppoollttiiccaass -- nnaacciioonnaaiiss oouu iinntteerrnnaacciioonnaaiiss -- aasssseenntteess eemm ffaallssaass pprreemmiissssaass.. AA ffoommee ppooddee rreessuullttaarr aaoo mmeessmmoo tteemmppoo::

  ii.. ddee ppoollttiiccaass eeccoonnmmiiccaass iinnaaddeeqquuaaddaass;; aass ppoollttiiccaass iinnjjuussttaass ddooss ppaasseess ddeesseennvvoollvviiddooss aattiinnggeemm,, ddee mmaanneeiirraa iinnddiirreettaa,, mmaass pprrooffuunnddaammeennttee ttooddooss ooss qquuee ccaarreecceemm ddee rreeccuurrssooss eeccoonnmmiiccooss,, eemm ttooddooss ooss ppaasseess;;

  iiii.. ddee eessttrruuttuurraass ee ccoossttuummeess ppoouuccoo eeffiiccaazzeess ee qquuee ccoonnttrriibbuueemm mmeessmmoo ppaarraa ddeessttrruuiirr aa rriiqquueezzaa ddooss ppaasseess::

  aa nnvveell iinntteerrnnaacciioonnaall:: aass rreessttrriieess aaoo ccoommrrcciioo ee ooss iinncceennttiivvooss eeccoonnmmiiccooss,, ppoorr vveezzeess ddeessoorrddeennaaddooss;;

  iiiiii.. ddee ccoommppoorrttaammeennttooss llaammeennttvveeiiss aa nnvveell mmoorraall:: bbuussccaa eeggoossttaa ddoo ddiinnhheeiirroo,, ddoo ppooddeerr ee ddaa iimmaaggeemm ppbblliiccaa;; aa ppeerrddaa ddoo sseennttiiddoo ddee sseerrvviioo ccoommuunniiddaaddee,, eemm bbeenneeffcciioo eexxcclluussiivvoo ddee ppeessssooaass oouu ddee ggrruuppooss;; sseemm eessqquueecceerr oo iimmppoorrttaannttee ggrraauu ddee ccoorrrruuppoo,, ssoobb aass mmaaiiss ddiivveerrssaass ffoorrmmaass,, ddee qquuee nneennhhuumm ppaass ssee ppooddee aaffiirrmmaarr iisseennttoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  14

  bb)) CCaauussaass SSoocciiooccuullttuurraaiiss CCoonnssttaattoouu--ssee qquuee aallgguunnss ffaaccttoorreess ssoocciiooccuullttuurraaiiss aauummeennttaamm ooss ppeerriiggooss ddaa ffoommee ee ddaa ssuubbnnuuttrriioo ccrrnniiccaa.. OOss ttaabbuuss aalliimmeennttaarreess,, aa ppoossiioo ssoocciiaall ee ffaammiilliiaarr ddaa mmuullhheerr,, aa ccaarrnncciiaa ddee ffoorrmmaaoo nnaass ttccnniiccaass ddaa nnuuttrriioo,, oo aannaallffaabbeettiissmmoo ggeenneerraalliizzaaddoo,, ooss ppaarrttooss pprreeccoocceess ee,, ss vveezzeess,, ddeemmaassiiaaddoo pprrxxiimmooss,, ee aa pprreeccaarriieeddaaddee ddoo eemmpprreeggoo oouu ddoo ttrraabbaallhhoo ccoonnssttiittuueemm oouuttrrooss ffaaccttoorreess qquuee,, jjuunnttooss,, ppooddeemm ddaarr oorriiggeemm ssuubbnnuuttrriioo ee mmiissrriiaa.. RReeccoorrddeemmooss qquuee ooss pprrpprriiooss ppaasseess ddeesseennvvoollvviiddooss nnoo eessttoo iisseennttooss ddeessttee ffllaaggeelloo:: ooss mmeessmmooss ffaaccttoorreess pprroovvooccaamm aa ssuubbnnuuttrriioo ooccaassiioonnaall oouu ccrrnniiccaa aa nnuummeerroossooss nnoovvooss ppoobbrreess,, llaaddoo aa llaaddoo ccoomm ppeessssooaass qquuee vviivveemm nnaa aabbuunnddnncciiaa ee nnoo ccoonnssuummiissmmoo.. AA ssiittuuaaoo ddeemmooggrrffiiccaa eevvoolluuiirr lleennttaammeennttee eennqquuaannttoo,, nnooss ppaasseess eemm vviiaass ddee ddeesseennvvoollvviimmeennttoo,, aass ffaammlliiaass jjuullggaarreemm qquuee aa ssuuaa pprroodduuoo ee aa ssuuaa sseegguurraannaa ss ssoo ssaallvvaagguuaarrddaaddaass ccoomm uumm eelleevvaaddoo nnmmeerroo ddee ffiillhhooss.. HH qquuee rreeccoorrddaarr qquuee ssoo ggeerraallmmeennttee aass ttrraannssffoorrmmaaeess eeccoonnmmiiccaass ee ssoocciiaaiiss qquuee ppeerrmmiitteemm aaooss ppaaiiss aacceeiittaarr oo ddoomm rreepprreesseennttaaddoo ppoorr uumm ffiillhhoo.. NNeessttee ccaammppoo,, aa eevvoolluuoo ddeeppeennddee eemm ggrraannddee ppaarrttee ddoo nnvveell sscciioo--ccuullttuurraall ddooss ppaaiiss.. PPoorrttaannttoo,, pprreecciissoo eellaabboorraarr ppaarraa ooss ccaassaaiiss uummaa eedduuccaaoo ppaarraa aa ppaatteerrnniiddaaddee ee aa mmaatteerrnniiddaaddee rreessppoonnssvveeiiss,, rreessppeeiittaannddoo iinntteeiirraammeennttee ooss pprriinnccppiiooss ttiiccooss;; ssoobbrreettuuddoo,, nneecceessssrriioo ddaarr--llhheess aacceessssoo aa mmttooddooss ddee ccoonnttrroollee ddaa ffeeccuunnddiiddaaddee,, qquuee eesstteejjaamm eemm hhaarrmmoonniiaa ccoomm aa vveerrddaaddeeiirraa nnaattuurreezzaa ddoo hhoommeemm..

  cc)) CCaauussaass PPoollttiiccaass PPaarraa aass ccaauussaass ppoollttiiccaass tteemmooss ddeennttrroo ddeellaass aallgguunnss aassppeeccttooss aa ccoommssiiddeerraarr,, eeii--llooss::

  AA ccoonncceennttrraaoo ddooss mmeeiiooss AAss ddeesseessttrruuttuurraaeess eeccoonnmmiiccaass ee ssoocciiaaiiss AA iinnfflluunncciiaa ddaa ppoollttiiccaa..

  EEsstteess ddooiiss aassppeeccttooss,, ccaaddaa uumm ccoonnttrriibbuuii ddaa ssuuaa ffoorrmmaa,, vveejjaammooss aa ccoonncceennttrraaoo ddooss mmeeiiooss ppoorr eexxeemmpplloo:: nnoo iinntteerriioorr ddooss ppaasseess ccoomm ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddeesseeqquuiilliibbrraaddoo,, ooss ddeessnnvveeiiss eeccoonnmmiiccooss ssoo ssuuppeerriioorreess aaooss eexxiisstteenntteess nnooss ppaasseess ddeesseennvvoollvviiddooss oouu aaiinnddaa eennttrree ooss pprrpprriiooss ppaasseess.. AA rriiqquueezzaa ee oo ppooddeerr eennccoonnttrraamm--ssee ddeemmaassiiaaddoo ccoonncceennttrraaddooss nnuummaa ccaammaaddaa lliimmiittaaddaa mmaass ccoommpplleexxaa,, lliiggaaddaa aaooss aammbbiieenntteess iinntteerrnnaacciioonnaaiiss ee ccoonnttrroollaannddoo oo aappaarreellhhoo ddoo EEssttaaddoo,, eessttee mmeessmmoo eexxttrreemmaammeennttee ddeeffiicciieennttee.. VVeerriiffiiccaa--ssee aa iinntteerrrruuppoo ddee ttooddoo oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ee,, ss vveezzeess,, aatt mmeessmmoo uummaa rreeggrreessssoo eeccoonnmmiiccaa ee ssoocciiaall.. AA ddiiffeerreennaa ddooss nnvveeiiss ddee vviiddaa nnoo ggeerraa aappeennaass ssiittuuaaeess ccoonnfflliittuuaaiiss,, qquuee ppooddeemm lleevvaarr aa vviioollnncciiaass eemm

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  15

  ccaaddeeiiaa,, mmaass ffaavvoorreeccee ttaammbbmm oo cclliieenntteelliissmmoo ccoommoo aa nniiccaa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee rreeaalliizzaaoo ppeessssooaall.. OO rreessuullttaaddoo aa ppaarraalliissaaoo ddaass iinniicciiaattiivvaass ppoossssvveeiiss aa nnvveell ppuurraammeennttee eeccoonnmmiiccoo ee,, ppoorr oouuttrroo llaaddoo,, aa pprrooffuunnddaa lliimmiittaaoo ddaass mmoottiivvaaeess aallttrruussttaass qquuee eexxiisstteemm eemm ttooddaass aass ssoocciieeddaaddeess ttrraaddiicciioonnaaiiss..PPaarraa oo sseegguunnddoo ffaaccttoorr,, tteemmooss vviissttoo mmeessmmoo aaqquuii eemm MMooaammbbiiqquuee qquuee nnoo eexxiissttee uummaa eessttrruuttuurraa eeccoonnmmiiccaa mmeessmmoo ssoocciiaall,, iissttoo rreessuullttaa nnoo ss ddee ppoollttiiccaass eeccoonnmmiiccaass iinnaaddeeqquuaaddaass ccoommoo ttaammbbmm ddaass ccoonnsseeqquunncciiaass ddee pprreesssseess ppoollttiiccaass nnaacciioonnaaiiss ee iinntteerrnnaacciioonnaaiiss.. PPooddeemmooss cciittaarr ccoommoo eexxeemmpplloo ddeessssaass ddeesseessttrruuttuurraaeess,, aa aammeeaaaa ddaa aaggrriiccuullttuurraa ttrraaddiicciioonnaall ddee ssuubbssiissttnncciiaa ppeelloo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo eeccoonnmmiiccoo ee oo aavvaannoo ddaa tteeccnnoollooggiiaa ppaarraa aa pprroodduuoo eerrrroonneeaammeennttee pprroojjeeccttaaddooss.. CCiitteemmooss ccoommoo eexxeemmpplloo aa ssuubbssttiittuuiioo ddaass pprroodduueess ttrraaddiicciioonnaaiiss ppoorr uummaa aaggrriiccuullttuurraa iinndduussttrriiaall oorriieennttaaddaa ppaarraa aa eexxppoorrttaaoo ((ggrraannddeess qquuaannttiiddaaddeess ddee ggnneerrooss aalliimmeennttaarreess ddeessttiinnaaddooss eexxppoorrttaaoo ee ttrriibbuuttrriiooss ddooss mmeerrccaaddooss aaggrrccoollaass iinntteerrnnaacciioonnaaiiss)),, oouu eennttoo ppaarraa pprroodduueess ddee ssuubbssttiittuuiioo llooccaall ((ppoorr eexxeemmpplloo,, aa pprroodduuoo ddee JJaattrrooffaa ppaarraa oobbtteerr ccoommbbuussttvveell,, aaccaabboouu ppoorr ffaazzeerr ppeerrddeerr tteerrrraass aaooss ccaammppoonneesseess ee aaiinnddaa oo nnoo uussoo ddaaqquueellaass tteerrrraass ppaarraa aa pprroodduuoo ddee mmiillhhoo,, mmaappiirraa,, aallggooddoo qquuee ttrrss uummaa ssoolluuoo mmiiaass rrppiiddaa ddoo pprroobblleemmaa ddaa ffoommee.. EE nnoo llttiimmoo ffaaccttoorr,, ppooddeemmooss aapprreesseennttaarr aa sseegguuiinnttee iiddeeiiaa:: aa pprriivvaaoo ddee aalliimmeennttooss ffooii uuttiilliizzaaddaa nnoo ddeeccuurrssoo ddaa hhiissttrriiaa,, oonntteemm ccoommoo hhoojjee,, ccoommoo aarrmmaa ppoollttiiccaa oouu mmiilliittaarr.. PPooddee ttrraattaarr--ssee ddee vveerrddaaddeeiirrooss ccrriimmeess ccoonnttrraa aa hhuummaanniiddaaddee..

  ____________________________________________________________

  Exerccios de recapitulao

  11.. OO qquuee eenntteennddeess ppoorr ffoommee?? 22.. QQuuaaiiss ssoo aass ccaauussaass ddaa ffoommee nnaa ssuuaa rreeggiioo?? 33.. QQuuaaiiss aass ccoonnsseeqqnncciiaass qquuee ppooddeemm aaddvviirr ddaa ffoommee?? 44.. FFoommee uumm pprroobblleemmaa?? JJuussttiiffiiqquuee.. 55.. CCoommeennttee aa aaffiirrmmaaoo:: aa ffoommee ggeerraa ffoommee.. DD eexxeemmppllooss

  ccoonnccrreettooss..

  66.. DDeeffiinnaa ssuubbnnuuttrriioo.. 77.. AApprreesseennttee iiddiiaass qquuee ppooddeemm aajjuuddaarr aa ccoommbbaatteerr aa ffoommee nnaa ssuuaa

  rreeggiioo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  16

  Tema: Redes Sociais

  AA iinntteerrnneett ffaazz ppaarrttee ddoo ddiiaa--aa--ddiiaa ddaa ggrraannddee mmaaiioorriiaa ddaa ppooppuullaaoo mmuunnddiiaall,, ee ddeennttrroo ddeessssee aammbbiieennttee uummaa nnoovvaa ffoorrmmaa ddee ccoommuunniiccaaoo qquuee ggaannhhoouu bbaassttaannttee ddeessttaaqquuee nnooss llttiimmooss aannooss,, ssoo eellaass aass rreeddeess ssoocciiaaiiss nnaa iinntteerrnneett.. PPaarraa ccoommpprreeeennddeerr ccoommoo ssee ddeeuu aa eevvoolluuoo ddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss nnaa iinntteerrnneett,, nneecceessssrriioo uumm bbrreevvee rreellaattoo hhiissttrriiccoo ssoobbrree oo sseeuu ssuurrggiimmeennttoo.. AAss RReeddeess ssoocciiaaiiss ssuurrggeemm eexxaattaammeennttee ddeessssaa nneecceessssiiddaaddee ddoo sseerr hhuummaannoo eemm ccoommppaarrttiillhhaarr ccoomm oo oouuttrroo,, ccrriiaarr llaaooss ssoocciiaaiiss qquuee ssoo nnoorrtteeaaddooss ppoorr aaffiinniiddaaddeess eennttrree eelleess.. DDeessssaa ffoorrmmaa,, eenntteennddeemmooss rreeddeess ssoocciiaaiiss ccoommoo qquuaallqquueerr ggrruuppoo qquuee ccoommppaarrttiillhhee ddee uumm iinntteerreessssee eemm ccoommuumm,, uumm iiddeeaall,, pprreeffeerrnncciiaa,, eettcc.. EExxeemmppllooss ddee rreeddeess ssoocciiaaiiss:: CClluubbee ddee ffuutteebbooll,, iiggrreejjaa,, ssaallaa ddee aauullaa,, eemmpprreessaa.. QQuuaannddoo eessssaa iinntteerraaoo ssoocciiaall ppaarrttee ppaarraa oo aammbbiieennttee oonnlliinnee,, nneessssee mmoommeennttoo tteemmooss aass cchhaammaaddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss ddiiggiittaaiiss,, eessttaass tteemm ppaassssaaddoo ccoonnssttaanntteemmeennttee ppoorr uummaa ssrriiee ddee eevvoolluueess..

  AA EEvvoolluuoo ddaass RReeddeess SSoocciiaaiiss

  AAppss oo ssuurrggiimmeennttoo ddaa iinntteerrnneett,, llooggoo eemm sseegguuiiddaa nnaa ddccaaddaa ddee 9900 aa wweebb sseerriiaa iiddeeaalliizzaaddaa ppoorr TTiimm BBeerrnneerrss--LLeeee,, qquuee ttiinnhhaa ccoommoo pprrooppssiittoo iinniicciiaall oo ccoommppaarrttiillhhaammeennttoo ddee aarrqquuiivvooss ccoomm sseeuuss aammiiggooss.. CCoomm oo aaddvveennttoo ddaa wweebb,, ooss ee--mmaaiillss aappaarreecciiaamm ccoommoo aa pprriimmeeiirraa ffoorrmmaa ddee rreellaacciioonnaammeennttoo nnaa iinntteerrnneett.. AA ttrrooccaa ddee mmeennssaaggeennss ppoorr ee--mmaaiill eerraa aa nniiccaa ffoorrmmaa ddee ccoommuunniiccaaoo ee ttrrooccaa ddee aarrqquuiivvooss ddiissppoonnvveeiiss ppaarraa ooss uussuurriiooss.. TTaammbbmm ccoonnhheecciiddaa ccoommoo ccoorrrreeiioo eelleettrrnniiccoo ((ttrraadduuoo ddaa ppaallaavvrraa ee--mmaaiill ppaarraa ppoorrttuugguuss)) eessssaa ffoorrmmaa ddee iinntteerraaoo eennttrree ooss uussuurriiooss mmaannttiiddaa aatt ooss ddiiaass ddee hhoojjee..

  RReeddeess ssoocciiaaiiss aaffeettaamm oo ttrraabbaallhhoo

  AA ccoommuunniiccaaoo vviiaa IInntteerrnneett vveemm ddiissttrraaiirr ooss ffuunncciioonnrriiooss ddee sseeuu ttrraabbaallhhoo ee llhheess lleevvaa mmuuiittoo tteemmppoo,, ddeessvviiaannddoo--ooss ddaa ssoolluuoo ddee ttaarreeffaass rreellaacciioonnaaddaass ccoomm oo eexxeerrcccciioo ddooss ddeevveerreess pprrooffiissssiioonnaaiiss.. EEmm rreessuullttaaddoo ddiissssoo,, ssee rreelleeggaa ppaarraa oo sseegguunnddoo ppllaannoo aa ssoolluuoo ddee ttaarreeffaass iimmppoorrttaanntteess,, ooss ttrraabbaallhhaaddoorreess ssee ddiissttrraaeemm,, ddiimmiinnuuiinnddoo,, ddee ffoorrmmaa bbrruussccaa,, aa eeffiicccciiaa ddaa ssuuaa aattiivviiddaaddee.. EEmm llttiimmaa aannlliissee,, aass eemmpprreessaass ccoorrrreemm oo rriissccoo ddee ppeerrddeerr uummaa ppaarrttee ddee lluuccrrooss..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  17

  ""CCllaarroo qquuee ooss eemmpprreeggaaddoorreess eennccaarraamm ccoomm mmaauuss oollhhooss aa iinnfflluunncciiaa nneeggaattiivvaa ddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss.. EEssttoo ccoonnvveenncciiddooss ddaa nneecceessssiiddaaddee ddee pprrooiibbiirr sseeuu uussoo nnaass hhoorraass ddee ttrraabbaallhhoo,, ppoorrqquuee iissttoo pprroovvooccaa uummaa rreeaaoo eemm ccaaddeeiiaa.. MMaaiiss ddoo qquuee iissssoo,, sseegguunnddoo aass ppeessqquuiissaass mmaaiiss rreecceenntteess,, oo ccrreesscceennttee ddeesseejjoo ddeesseennffrreeaaddoo ddee ssee ccoommuunniiccaarr ccoomm ooss aammiiggooss ppoorr mmeeiioo ddoo FFaacceebbooookk ee oouuttrrooss ttaannttooss,, eemm vvooggaa aasssseennttaa eemm ffeennmmeennooss bbiiooqquummiiccooss.. OO hhoorrmmnniioo ddeennoommiinnaaddoo oocciittoocciinnaa ssuurrggee nnoo pprroocceessssoo ddaa ccoommuunniiccaaoo eennttrree ppeessssooaass pprrxxiimmaass,, iinncceennttiivvaannddoo,, aaiinnddaa ppoorr cciimmaa,, ooss ccoonnttaattooss mmaaiiss nnttiimmooss.. aassssiimm qquuee ssuurrggee uumm ccrrccuulloo vviicciioossoo qquuaannttoo mmaaiiss iinntteennssooss ffoorreemm ooss ccoonnttaattooss ppeessssooaaiiss,, ttaannttoo mmaaiioorr sseerr aa pprroodduuoo ddaa oocciittoocciinnaa,, ccaappaazz ddee pprroovvooccaarr aa ccoommuunniiccaaoo mmaaiiss iinntteennssiivvaa.. TTaall ccrrccuulloo vviicciioossoo ddeevvee sseerr eelliimmiinnaaddoo,, ppeelloo mmeennooss,, nnaass hhoorraass ddee ttrraabbaallhhoo qquuee ssoo ppaaggaass ppeelloo ppaattrroo ee ddeevveemm sseerr uuttiilliizzaaddaass ccoonnffoorrmmee oo ddeesseejjoo ddeessttee llttiimmoo""..

  ""OOss eemmpprreeggaaddooss ddiizzeemm qquuee ddeessttaa mmaanneeiirraa ccoonnsseegguueemm lliiddaarr mmeellhhoorr ccoomm oo ssttrreessss ee ddeeppooiiss ppaassssaarr aa ttrraabbaallhhaarr mmeellhhoorr.. AAss rreeddeess ssoocciiaaiiss ggoozzaamm ddee eelleevvaaddaa ppooppuullaarriiddaaddee ppoorr ooffeerreecceerreemm aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddoo ccoonnttaaccttoo,, jj qquuee oo aappeeggoo ccoommuunniiccaaoo sseemmpprree ffooii ee ccoonnttiinnuuaa sseennddoo uummaa ppaarrttee iinntteeggrraannttee ddaa nnaattuurreezzaa hhuummaannaa.. HHoojjee eemm ddiiaa,, aass ppeessssooaass aannddaamm aattaarreeffaaddaass aa tteennttaarreemm rreessoollvveerr ttooddaa uummaa ssrriiee ddee pprroobblleemmaass ffaammiilliiaarreess oouu pprrooffiissssiioonnaaiiss ddoo ddiiaa--aa--ddiiaa.. PPoorr iissssoo,, sseenntteemm aacceennttuuaaddaa ffaallttaa ddaa ccoommuunniiccaaoo aaoo vviivvoo.. EE nneessttee qquuaaddrroo,, aass rreeddeess ssoocciiaaiiss pprrooppoorrcciioonnaamm--nnaa,, ppoossssiibbiilliittaannddoo aaiinnddaa uummaa iinntteerraaoo ppssqquuiiccaa ee eemmoocciioonnaall.. DDaa aa iimmeennssaa ppooppuullaarriiddaaddee ddaass rreeddeess vviirrttuuaaiiss,, sseennddoo iinnffrruuttffeerraass aass tteennttaattiivvaass ddee lliimmiittaarr oouu iimmppeeddiirr ooss sseeuuss eeffeeiittooss ssoobbrree ooss hhoommeennss""..

  TTooddaavviiaa,, aa mmaaiioorriiaa ddee eemmpprreeggaaddoorreess ssee ooppee aa eessttaa tteennddnncciiaa.. SSeegguunnddoo ppeessqquuiissaass ddee ooppiinniioo rreeaalliizzaaddaass nnooss llttiimmooss tteemmppooss,, cceerrccaa ddee 6600%% ddaass eemmpprreessaass ee ccoommppaannhhiiaass iinnttrroodduuzziirraamm aa iinntteerrddiioo ddee rreeddeess ssoocciiaaiiss nnoo ttrraabbaallhhoo.. MMaass nnaa rreeaalliiddaaddee,, aa pprrttiiccaa ddee bbllooqquueeiioo ddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss nnoo ssuurrttee eeffeeiittooss ddeesseejjaaddooss.. SSee hhoojjee uumm iinnddiivvdduuoo nnoo ssaaii ddoo FFaacceebbooookk ee ttrraabbaallhhaa mmaall,, aammaannhh,, qquuaannddoo eennttrraarr eemm vviiggoorr aa iinntteerrddiioo,, nnoo iirr ttrraabbaallhhaarr mmeellhhoorr,, ccoomm mmaaiioorr eeffiicciinncciiaa .. PPaarraa nnoo ddiizzeerr qquuee,, ssee qquuiisseerr,, ppooddeerr eennttrraarr nnaa rreeddee aa ppaarrttiirr ddee qquuaallqquueerr cceelluullaarr.. AAssssiimm,, tteerr sseemmpprree aa hhiipptteessee ddee ssee ddiivveerrttiirr ee ssee eessqquueecceerr ddooss aassssuunnttooss ddoo ttrraabbaallhhoo..

  lluuzz ddiissssoo,, ooss ppssiiccllooggooss rreeccoommeennddaamm qquuee ooss eemmpprreeggaaddoorreess pprreesstteemm mmaaiiss aatteennoo aaooss eemmpprreeggaaddooss.. AAccoonntteeccee qquuee aass vviissiittaass ffrreeqqeenntteess ee rreeppeettiiddaass ss rreeddeess ssoocciiaaiiss ccoonnssttiittuueemm uumm ssiinnaall nneeggaattiivvoo ddee qquuee oo ttrraabbaallhhoo mmoonnttoonnoo ee ppoouuccoo iinntteerreessssaannttee.. NNoo qquuee rreessppeeiittaa aaooss eemmpprreeggaaddooss,, oo ccoonnsseellhhoo qquuee llhheess

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  18

  ttooccaa oo sseegguuiinnttee ssee vvoocc tteemm uumm mmiinnuuttiinnhhoo lliivvrree,, aapprroovveeiittee ppaarraa ttoommaarr ccaaff nnaa ccoommppaannhhiiaa ddee uumm ccoolleeggaa oouu ssiimmpplleessmmeennttee ddeessccaannssee.. TTaall ppoossttuurraa sseerr mmaaiiss ttiill ddoo qquuee sseennttaarr--ssee ffrreennttee ddoo mmoonniittoorr lleennddoo ooss eessttaattuuttooss vviirrttuuaaiiss ddooss aammiiggooss..

  OOss ssiitteess mmaaiiss aacceessssaaddooss nnoo mmuunnddoo

  11.. WWhhaattssAApp 22.. FFaacceebbooookk 33.. MMyySSppaaccee 44.. TTwwiitttteerr 55.. TTwwoooo 66.. FFlliixxsstteerr 77.. LLiinnkkeeddiinn 88.. TTaaggggeedd 99.. CCllaassssmmaatteess 1100.. MMyy YYeeaarr BBooookk 1111.. LLiivvee JJoouurrnnaall 1122.. IImmeeeemm

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  19

  II Mdulo: A vida na sociedade

  Tema: Desastres Naturais

  UUmm ddeessaassttrree nnaattuurraall uummaa ccaattssttrrooffee qquuee ooccoorrrree qquuaannddoo uumm eevveennttoo ffssiiccoo ppeerriiggoossoo ((ttaall ccoommoo uummaa eerruuppoo vvuullccnniiccaa,, uumm ssiissmmoo,, uumm ddeessaabbaammeennttoo,, uumm ffuurraaccoo,, iinnuunnddaaoo,, iinnccnnddiioo,, oouu aallgguumm ddooss oouuttrrooss ffeennmmeennooss nnaattuurraaiiss lliissttaaddooss aabbaaiixxoo)) pprroovvooccaa ddiirreettaa oouu iinnddiirreettaammeennttee ddaannooss eexxtteennssooss pprroopprriieeddaaddee,, ffaazz uumm ggrraannddee nnmmeerroo ddee vvttiimmaass,, oouu aammbbaass.. EEmm rreeaass oonnddee nnoo hh nneennhhuumm iinntteerreessssee hhuummaannoo,, ooss ffeennmmeennooss nnaattuurraaiiss nnoo rreessuullttaamm eemm ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss..

  DDeessaassttrreess nnaattuurraaiiss ppooddeemm sseerr ddeeffiinniiddooss ccoommoo oo rreessuullttaaddoo ddoo iimmppaaccttoo ddee ffeennmmeennooss nnaattuurraaiiss eexxttrreemmooss oouu iinntteennssooss ssoobbrree uumm ssiisstteemmaa ssoocciiaall,, ccaauussaannddoo ssrriiooss ddaannooss ee pprreejjuuzzooss qquuee eexxcceeddee aa ccaappaacciiddaaddee ddaa ccoommuunniiddaaddee oouu ddaa ssoocciieeddaaddee aattiinnggiiddaa eemm ccoonnvviivveerr ccoomm oo iimmppaaccttoo.. ((TToobbiinn ee MMoonnttzz,,11999977;; MMaarrcceelliinnoo,, 22000088))..

  QQuuaannddoo ooss ffeennmmeennooss nnaattuurraaiiss aattiinnggeemm rreeaass oouu rreeggiieess hhaabbiittaaddaass ppeelloo hhoommeemm,, ccaauussaannddoo--llhhee ddaannooss,, ppaassssaamm aa ssee cchhaammaarr ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss..

  AA ccoonncceeiittuuaaoo aaddoottaaddaa ppeellaa UUNN--IISSDDRR ((22000099)) ccoonnssiiddeerraa ddeessaassttrree ccoommoo uummaa ggrraavvee ppeerrttuurrbbaaoo ddoo ffuunncciioonnaammeennttoo ddee uummaa ccoommuunniiddaaddee oouu ddee uummaa ssoocciieeddaaddee eennvvoollvveennddoo ppeerrddaass hhuummaannaass,, mmaatteerriiaaiiss,, eeccoonnmmiiccaass oouu aammbbiieennttaaiiss ddee ggrraannddee eexxtteennssoo,, ccuujjooss iimmppaaccttooss eexxcceeddeemm aa ccaappaacciiddaaddee ddaa ccoommuunniiddaaddee oouu ddaa ssoocciieeddaaddee aaffeettaaddaa ddee aarrccaarr ccoomm sseeuuss pprrpprriiooss rreeccuurrssooss..

  CCllaassssiiffiiccaaoo ddooss ddeessaassttrreess

  AAss ccllaassssiiffiiccaaeess mmaaiiss uuttiilliizzaaddaass ddiissttiinngguueemm ooss ddeessaassttrreess qquuaannttoo oorriiggeemm ee iinntteennssiiddaaddee ((AAllccnnttaarraa--AAyyaallaa,, 22000022;; MMaarrcceelliinnoo,, 22000088))..

  CCllaassssiiffiiccaaoo qquuaannttoo OOrriiggeemm

  QQuuaannttoo oorriiggeemm oouu ccaauussaa pprriimmrriiaa ddoo aaggeennttee ccaauussaaddoorr,, ooss ddeessaassttrreess ppooddeemm sseerr ccllaassssiiffiiccaaddooss eemm:: nnaattuurraaiiss oouu hhuummaannooss ((aannttrrooppooggnniiccooss)).. DDeessaassttrreess NNaattuurraaiiss ssoo aaqquueelleess ccaauussaaddooss ppoorr ffeennmmeennooss ee ddeesseeqquuiillbbrriiooss

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  20

  ddaa nnaattuurreezzaa qquuee aattuuaamm iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddaa aaoo hhuummaannaa.. EEmm ggeerraall,, ccoonnssiiddeerraa--ssee ccoommoo ddeessaassttrree nnaattuurraall ttooddoo aaqquueellee qquuee tteemm ccoommoo ggnneessee uumm ffeennmmeennoo nnaattuurraall ddee ggrraannddee iinntteennssiiddaaddee,, aaggrraavvaaddoo oouu nnoo ppeellaa aattiivviiddaaddee hhuummaannaa.. EExxeemmpplloo:: cchhuuvvaass iinntteennssaass pprroovvooccaannddoo iinnuunnddaaoo,, eerroossoo ee eessccoorrrreeggaammeennttooss;; vveennttooss ffoorrtteess ffoorrmmaannddoo vveennddaavvaall,, ttoorrnnaaddoo ee ffuurraaccoo;; eettcc.. DDeessaassttrreess HHuummaannooss oouu AAnnttrrooppooggnniiccooss ssoo aaqquueelleess rreessuullttaanntteess ddee aaeess oouu oommiisssseess hhuummaannaass ee eessttoo rreellaacciioonnaaddooss ccoomm aass aattiivviiddaaddeess ddoo hhoommeemm,, ccoommoo aaggeennttee oouu aauuttoorr.. EExxeemmppllooss:: aacciiddeenntteess ddee ttrrnnssiittoo,, iinnccnnddiiooss uurrbbaannooss,, ccoonnttaammiinnaaoo ddee rriiooss,, rroommppiimmeennttoo ddee bbaarrrraaggeennss,, eettcc ((AAllccnnttaarraa--AAyyaallaa,, 22000022;; CCaassttrroo,, 11999999;; KKoobbiiyyaammaa eett aall.. 22000066;; MMaarrcceelliinnoo,, 22000088))..

  OOss ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss ppooddeemm sseerr aaiinnddaa oorriiggiinnaaddooss ppeellaa ddiinnmmiiccaa iinntteerrnnaa ee eexxtteerrnnaa ddaa TTeerrrraa.. OOss ddeeccoorrrreenntteess ddaa ddiinnmmiiccaa iinntteerrnnaa ssoo tteerrrreemmoottooss,, mmaarreemmoottooss,, vvuullccaanniissmmoo ee ttssuunnaammiiss.. JJ ooss ffeennmmeennooss ddaa ddiinnmmiiccaa eexxtteerrnnaa eennvvoollvveemm tteemmppeessttaaddeess,, ttoorrnnaaddooss,, iinnuunnddaaeess,, eessccoorrrreeggaammeennttooss,, cciicclloonneess,, sseeccaass,, eennttrree oouuttrrooss..

  CCllaassssiiffiiccaaoo qquuaannttoo IInntteennssiiddaaddee

  AA aavvaalliiaaoo ddaa iinntteennssiiddaaddee ddooss ddeessaassttrreess mmuuiittoo iimmppoorrttaannttee ppaarraa ffaacciilliittaarr oo ppllaanneejjaammeennttoo ddaa rreessppoossttaa ee ddaa rreeccuuppeerraaoo ddaa rreeaa aattiinnggiiddaa.. AAss aaeess ee ooss rreeccuurrssooss nneecceessssrriiooss ppaarraa ssooccoorrrroo ss vvttiimmaass ddeeppeennddeemm ddaa iinntteennssiiddaaddee ddooss ddaannooss ee pprreejjuuzzooss pprroovvooccaaddooss..

  DDeessaassttrreess ddee ppeeqquueennoo ppoorrttee;;

  DDeessaassttrreess ddee mmddiiaa iinntteennssiiddaaddee;;

  DDeessaassttrreess ddee ggrraannddee iinntteennssiiddaaddee;;

  DDeessaassttrreess ddee mmuuiittoo ggrraannddee iinntteennssiiddaaddee;;

  DDeessaassttrreess NNaattuurraaiiss aabbuunnddaanntteess eemm MMooaammbbiiqquuee

  OOss ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss mmaaiiss aabbuunnddaanntteess eemm MMooaammbbiiqquuee ssoo:: CChheeiiaass oouu IInnuunnddaaeess,, SSeeccaa,, CCiicclloonneess ee nnooss llttiimmooss tteemmppooss oo ttrreemmoorr ddee tteerrrraa..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  21

  CCaauussaass ddaass CChheeiiaass oouu IInnuunnddaaeess

  AA pprriinncciippaall ccaauussaa ddaass cchheeiiaass oouu iinnuunnddaaeess eemm nnoossssoo ppaass aa ccaauussaa nnaattuurraall (( cchhuuvvaass ttoorrrreenncciiaaiiss oouu qquuee lleevvaamm mmuuiittooss ddiiaass sseemm ppaarraarr)),, ee aa sseegguunnddaa ccaauussaa hhuummaannaa (( ccoonnssttrruueess nnooss lluuggaarreess bbaaiixxooss,, nnaass vvaallaass ddee ddrreennaaggeennss,, nnaass ppllaanncciieess ee ppnnttaannooss)).. AA eedduuccaaoo aammbbiieennttaall oouuttrroo iinnssttrruummeennttoo mmuuiittoo iimmppoorrttaannttee.. AA ppooppuullaaoo ddeevvee tteerr ccoonnsscciinncciiaa ddee qquuee aa ddiissppoossiioo iinnaaddeeqquuaaddaa ddee lliixxoo ee eennttuullhhoo ccaauussaa pprroobblleemmaass nnoo ssiisstteemmaa ddee ddrreennaaggeemm ee nnaa vvaazzoo ddooss rriiooss,, ccaauussaannddoo aallaaggaammeennttooss,, eenncchheenntteess ee iinnuunnddaaeess.. EEmm ccaassooss ddee cchhuuvvaa ffoorrttee ppoorr mmuuiittooss ddiiaass oouu hhoorraass sseegguuiiddaass,, aa ppooppuullaaoo ddeevvee ffiiccaarr aalleerrttaa aaoo nnvveell ddaa gguuaa nnooss rriiooss,, aaccoommppaannhhaannddoo bboolleettiinnss mmeetteeoorroollggiiccooss ee nnoottiicciirriiooss ddee ssuuaa rreeggiioo..

  Tema: obesidade

  SSiinnnniimmooss ee NNoommeess ppooppuullaarreess:: EExxcceessssoo ddee ppeessoo ccoorrppoorraall;; aauummeennttoo ddoo ppeessoo ccoorrppoorraall;; aauummeennttoo ddee ggoorrdduurraa,, ggoorrdduurraa..

  DDeennoommiinnaa--ssee oobbeessiiddaaddee uummaa eennffeerrmmiiddaaddee ccaarraacctteerriizzaaddaa ppeelloo aaccmmuulloo eexxcceessssiivvoo ddee ggoorrdduurraa ccoorrppoorraall,, aassssoocciiaaddaa aa pprroobblleemmaass ddee ssaaddee,, oouu sseejjaa,, qquuee ttrraazz pprreejjuuzzooss ssaaddee ddoo iinnddiivvdduuoo..

  CCoommoo ssee ddeesseennvvoollvvee oouu ssee aaddqquuiirree??

  NNaass ddiivveerrssaass eettaappaass ddoo sseeuu ddeesseennvvoollvviimmeennttoo,, oo oorrggaanniissmmoo hhuummaannoo oo rreessuullttaaddoo ddee ddiiffeerreenntteess iinntteerraaeess eennttrree oo sseeuu ppaattrriimmnniioo ggeennttiiccoo ((hheerrddaaddoo ddee sseeuuss ppaaiiss ee ffaammiilliiaarreess)),, oo aammbbiieennttee ssoocciiooeeccoonnmmiiccoo,, ccuullttuurraall ee eedduuccaattiivvoo ee oo sseeuu aammbbiieennttee iinnddiivviidduuaall ee ffaammiilliiaarr.. AAssssiimm,, uummaa ddeetteerrmmiinnaaddaa ppeessssooaa aapprreesseennttaa ddiivveerrssaass ccaarraacctteerrssttiiccaass ppeeccuulliiaarreess qquuee aa ddiissttiinngguueemm,, eessppeecciiaallmmeennttee eemm ssuuaa ssaaddee ee nnuuttrriioo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  22

  AA oobbeessiiddaaddee oo rreessuullttaaddoo ddee ddiivveerrssaass ddeessssaass iinntteerraaeess,, nnaass qquuaaiiss cchhaammaamm aa aatteennoo ooss aassppeeccttooss ggeennttiiccooss,, aammbbiieennttaaiiss ee ccoommppoorrttaammeennttaaiiss.. AAssssiimm,, ffiillhhooss ccoomm aammbbooss ooss ppaaiiss oobbeessooss aapprreesseennttaamm aallttoo rriissccoo ddee oobbeessiiddaaddee,, bbeemm ccoommoo ddeetteerrmmiinnaaddaass mmuuddaannaass ssoocciiaaiiss eessttiimmuullaamm oo aauummeennttoo ddee ppeessoo eemm ttooddoo uumm ggrruuppoo ddee ppeessssooaass.. RReecceenntteemmeennttee,, vveemm ssee aaccrreesscceennttaannddoo uummaa ssrriiee ddee ccoonnhheecciimmeennttooss cciieennttffiiccooss rreeffeerreenntteess aaooss ddiivveerrssooss mmeeccaanniissmmooss ppeellooss qquuaaiiss ssee ggaannhhaa ppeessoo,, ddeemmoonnssttrraannddoo ccaaddaa vveezz mmaaiiss qquuee eessssaa ssiittuuaaoo ssee aassssoocciiaa,, nnaa mmaaiioorriiaa ddaass vveezzeess,, ccoomm ddiivveerrssooss ffaattoorreess..

  IInnddeeppeennddeennttee ddaa iimmppoorrttnncciiaa ddeessssaass ddiivveerrssaass ccaauussaass,, oo ggaannhhoo ddee ppeessoo eesstt sseemmpprree aassssoocciiaaddoo aa uumm aauummeennttoo ddaa iinnggeessttaa aalliimmeennttaarr ee aa uummaa rreedduuoo ddoo ggaassttoo eenneerrggttiiccoo ccoorrrreessppoonnddeennttee aa eessssaa iinnggeessttaa.. OO aauummeennttoo ddaa iinnggeessttaa ppooddee sseerr ddeeccoorrrreennttee ddaa qquuaannttiiddaaddee ddee aalliimmeennttooss iinnggeerriiddooss oouu ddee mmooddiiffiiccaaeess ddee ssuuaa qquuaalliiddaaddee,, rreessuullttaannddoo nnuummaa iinnggeessttaa ccaallrriiccaa ttoottaall aauummeennttaaddaa.. OO ggaassttoo eenneerrggttiiccoo,, ppoorr ssuuaa vveezz,, ppooddee eessttaarr aassssoocciiaaddoo aa ccaarraacctteerrssttiiccaass ggeennttiiccaass oouu sseerr ddeeppeennddeennttee ddee uummaa ssrriiee ddee ffaattoorreess ccllnniiccooss ee eennddccrriinnooss,, iinncclluuiinnddoo ddooeennaass nnaass qquuaaiiss aa oobbeessiiddaaddee ddeeccoorrrreennttee ddee ddiissttrrbbiiooss hhoorrmmoonnaaiiss..

  OO qquuee ssee sseennttee??

  OO eexxcceessssoo ddee ggoorrdduurraa ccoorrppoorraall nnoo pprroovvooccaa ssiinnaaiiss ee ssiinnttoommaass ddiirreettooss,, ssaallvvoo qquuaannddoo aattiinnggee vvaalloorreess eexxttrreemmooss.. IInnddeeppeennddeennttee ddaa sseevveerriiddaaddee,, oo ppaacciieennttee aapprreesseennttaa iimmppoorrttaanntteess lliimmiittaaeess eessttttiiccaass,, aacceennttuuaaddaass ppeelloo ppaaddrroo aattuuaall ddee bbeelleezzaa,, qquuee eexxiiggee uumm ppeessoo ccoorrppoorraall aatt mmeennoorr ddoo qquuee oo aacceeiittvveell ccoommoo nnoorrmmaall.. PPaacciieenntteess oobbeessooss aapprreesseennttaamm lliimmiittaaeess ddee mmoovviimmeennttoo,, tteennddeemm aa sseerr ccoonnttaammiinnaaddooss ccoomm ffuunnggooss ee oouuttrraass iinnffeecceess ddee ppeellee eemm ssuuaass ddoobbrraass ddee ggoorrdduurraa,, ccoomm ddiivveerrssaass ccoommpplliiccaaeess,, ppooddeennddoo sseerr aallgguummaass vveezzeess ggrraavveess.. AAllmm ddiissssoo,, ssoobbrreeccaarrrreeggaamm ssuuaa ccoolluunnaa ee mmeemmbbrrooss iinnffeerriioorreess,, aapprreesseennttaannddoo aa lloonnggoo pprraazzoo ddeeggeenneerraaeess ((aarrttrroosseess)) ddee aarrttiiccuullaaeess ddaa ccoolluunnaa,, qquuaaddrriill,, jjooeellhhooss ee ttoorrnnoozzeellooss,, aallmm ddee ddooeennaa vvaarriiccoossaa ssuuppeerrffiicciiaall ee pprrooffuunnddaa ((vvaarriizzeess)) ccoomm llcceerraass ddee rreeppeettiioo ee eerriissiippeellaa..

  AA oobbeessiiddaaddee ffaattoorr ddee rriissccoo ppaarraa uummaa ssrriiee ddee ddooeennaass oouu ddiissttrrbbiiooss qquuee ppooddeemm sseerr::

  DDooeennaass DDiissttrrbbiiooss

  HHiippeerrtteennssoo aarrtteerriiaall DDiissttrrbbiiooss lliippddiiccooss

  DDooeennaass ccaarrddiioovvaassccuullaarreess HHiippeerrccoolleesstteerroolleemmiiaa

  DDooeennaass ccrreebbrroo--vvaassccuullaarreess

  DDiimmiinnuuiioo ddee HHDDLL ((""ccoolleesstteerrooll bboomm""))

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  23

  DDiiaabbeetteess MMeelllliittuuss ttiippoo IIII AAuummeennttoo ddaa iinnssuulliinnaa

  CCnncceerr IInnttoolleerrnncciiaa gglliiccoossee

  OOsstteeooaarrttrriittee DDiissttrrbbiiooss mmeennssttrruuaaiiss//IInnffeerrttiilliiddaaddee

  CCoolleeddooccoolliittaassee AAppnniiaa ddoo ssoonnoo

  AAssssiimm,, ppaacciieenntteess oobbeessooss aapprreesseennttaamm sseevveerroo rriissccoo ppaarraa uummaa ssrriiee ddee ddooeennaass ee ddiissttrrbbiiooss,, oo qquuee ffaazz ccoomm qquuee tteennhhaamm uummaa ddiimmiinnuuiioo mmuuiittoo iimmppoorrttaannttee ddaa ssuuaa eexxppeeccttaattiivvaa ddee vviiddaa,, pprriinncciippaallmmeennttee qquuaannddoo ssoo ppoorrttaaddoorreess ddee oobbeessiiddaaddee mmrrbbiiddaa ((vveerr aa sseegguuiirr))..

  CCoonnffoorrmmee ppooddee sseerr oobbsseerrvvaaddoo,, oo ppeessoo nnoorrmmaall,, nnoo iinnddiivvdduuoo aadduullttoo,, ccoomm mmaaiiss ddee 2200 aannooss ddee iiddaaddee,, vvaarriiaa ccoonnffoorrmmee ssuuaa aallttuurraa,, oo qquuee ffaazz ccoomm qquuee ppoossssaammooss ttaammbbmm eessttaabbeelleecceerr ooss lliimmiitteess iinnffeerriioorreess ee ssuuppeerriioorreess ddee ppeessoo ccoorrppoorraall ppaarraa aass ddiivveerrssaass aallttuurraass ccoonnffoorrmmee aa sseegguuiinnttee ttaabbeellaa ::

  AAllttuurraa ((ccmm)) PPeessoo IInnffeerriioorr ((kkgg)) PPeessoo SSuuppeerriioorr ((kkgg)) 114455 3388 5522 115500 4411 5566 115555 4444 6600 116600 4477 6644 116655 5500 6688 117700 5533 7722 117755 5566 7777 118800 5599 8811 118855 6622 8855 119900 6655 9911

  CCoommoo ssee ttrraattaa??

  OO ttrraattaammeennttoo ddaa oobbeessiiddaaddee eennvvoollvvee nneecceessssaarriiaammeennttee aa rreeeedduuccaaoo aalliimmeennttaarr,, oo aauummeennttoo ddaa aattiivviiddaaddee ffssiiccaa ee,, eevveennttuuaallmmeennttee,, oo uussoo ddee aallgguummaass mmeeddiiccaaeess aauuxxiilliiaarreess.. DDeeppeennddeennddoo ddaa ssiittuuaaoo ddee ccaaddaa ppaacciieennttee,, ppooddee eessttaarr iinnddiiccaaddoo oo ttrraattaammeennttoo ccoommppoorrttaammeennttaall eennvvoollvveennddoo oo ppssiiqquuiiaattrraa.. NNooss ccaassooss ddee oobbeessiiddaaddee sseeccuunnddrriiaa aa oouuttrraass ddooeennaass,, oo ttrraattaammeennttoo ddeevvee iinniicciiaallmmeennttee sseerr ddiirriiggiiddoo ppaarraa aa ccaauussaa ddoo ddiissttrrbbiioo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  24

  RReeeedduuccaaoo AAlliimmeennttaarr

  IInnddeeppeennddeennttee ddoo ttrraattaammeennttoo pprrooppoossttoo,, aa rreeeedduuccaaoo aalliimmeennttaarr ffuunnddaammeennttaall,, uummaa vveezz qquuee,, aattrraavvss ddeellaa,, rreedduuzziirreemmooss aa iinnggeessttaa ccaallrriiccaa ttoottaall ee oo ggaannhhoo ccaallrriiccoo ddeeccoorrrreennttee.. EEssssee pprroocceeddiimmeennttoo ppooddee nneecceessssiittaarr ddee ssuuppoorrttee eemmoocciioonnaall oouu ssoocciiaall,, aattrraavvss ddee ttrraattaammeennttooss eessppeeccffiiccooss ((ppssiiccootteerraappiiaa iinnddiivviidduuaall,, eemm ggrruuppoo oouu ffaammiilliiaarr)).. NNeessssaa ssiittuuaaoo,, ssoo aammppllaammeennttee ccoonnhheecciiddooss ggrruuppooss ddee rreeffoorroo eemmoocciioonnaall qquuee aauuxxiilliiaamm aass ppeessssooaass nnaa ppeerrddaa ddee ppeessoo.. IInnddeeppeennddeennttee ddeessssee ssuuppoorrttee,, ppoorrmm,, aa oorriieennttaaoo ddiieettttiiccaa ffuunnddaammeennttaall.. DDeennttrree aass ddiivveerrssaass ffoorrmmaass ddee oorriieennttaaoo ddiieettttiiccaa,, aa mmaaiiss aacceeiittaa cciieennttiiffiiccaammeennttee aa ddiieettaa hhiippooccaallrriiccaa bbaallaanncceeaaddaa,, nnaa qquuaall oo ppaacciieennttee rreecceebbeerr uummaa ddiieettaa ccaallccuullaaddaa ccoomm qquuaannttiiddaaddeess ccaallrriiccaass ddeeppeennddeenntteess ddee ssuuaa aattiivviiddaaddee ffssiiccaa,, sseennddoo ooss aalliimmeennttooss ddiissttrriibbuuddooss eemm 55 aa 66 rreeffeeiieess ppoorr ddiiaa,, ccoomm aapprrooxxiimmaaddaammeennttee 5500 aa 6600%% ddee ccaarrbbooiiddrraattooss,, 2255 aa 3300%% ddee ggoorrdduurraass ee 1155 aa 2200%% ddee pprrootteennaass..

  NNoo ssoo rreeccoommeennddaaddaass ddiieettaass mmuuiittoo rreessttrriittaass ((ccoomm mmeennooss ddee 880000 ccaalloorriiaass,, ppoorr eexxeemmpplloo)),, uummaa vveezz qquuee eessssaass aapprreesseennttaamm rriissccooss mmeettaabblliiccooss ggrraavveess,, ccoommoo aalltteerraaeess mmeettaabblliiccaass,, aacciiddoossee ee aarrrriittmmiiaass ccaarrddaaccaass.. DDiieettaass ssoommeennttee ccoomm aallgguunnss aalliimmeennttooss ((ddiieettaa ddoo aabbaaccaaxxii,, ppoorr eexxeemmpplloo)) oouu ssoommeennttee ccoomm llqquuiiddooss ((ddiieettaa ddaa gguuaa)) ttaammbbmm nnoo ssoo rreeccoommeennddaaddaass,, ppoorr aapprreesseennttaarreemm vvrriiooss pprroobblleemmaass.. DDiieettaass ccoomm eexxcceessssoo ddee ggoorrdduurraa ee pprrootteennaa ttaammbbmm ssoo bbaassttaannttee ddiissccuuttvveeiiss,, uummaa vveezz qquuee ppiioorraamm aass aalltteerraaeess ddee ggoorrdduurraa ddoo ppaacciieennttee aallmm ddee aauummeennttaarreemm aa ddeeppoossiioo ddee ggoorrdduurraa nnoo ffggaaddoo ee oouuttrrooss rrggooss..

  EExxeerrcccciioo

  iimmppoorrttaannttee ccoonnssiiddeerraarr qquuee aattiivviiddaaddee ffssiiccaa qquuaallqquueerr mmoovviimmeennttoo ccoorrppoorraall pprroodduuzziiddoo ppoorr mmssccuullooss eessqquueellttiiccooss qquuee rreessuullttaa eemm ggaassttoo eenneerrggttiiccoo ee qquuee eexxeerrcccciioo uummaa aattiivviiddaaddee ffssiiccaa ppllaanneejjaaddaa ee eessttrruuttuurraaddaa ccoomm oo pprrooppssiittoo ddee mmeellhhoorraarr oouu mmaanntteerr oo ccoonnddiicciioonnaammeennttoo ffssiiccoo..

  NNBB:: OO eexxeerrcccciioo aapprreesseennttaa uummaa ssrriiee ddee bbeenneeffcciiooss ppaarraa oo ppaacciieennttee oobbeessoo,, mmeellhhoorraannddoo oo rreennddiimmeennttoo ddoo ttrraattaammeennttoo ccoomm ddiieettaa.. EEnnttrree ooss ddiivveerrssooss eeffeeiittooss ssee iinncclluueemm::

  aa ddiimmiinnuuiioo ddoo aappeettiittee,, oo aauummeennttoo ddaa aaoo ddaa iinnssuulliinnaa,, aa mmeellhhoorraa ddoo ppeerrffiill ddee ggoorrdduurraass,,

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  25

  aa mmeellhhoorraa ddaa sseennssaaoo ddee bbeemm--eessttaarr ee aauuttoo--eessttiimmaa..

  OO ppaacciieennttee ddeevvee sseerr oorriieennttaaddoo aa rreeaalliizzaarr eexxeerrcccciiooss rreegguullaarreess,, ppeelloo mmeennooss ddee 3300 aa 4400 mmiinnuuttooss,, aaoo mmeennooss 44 vveezzeess ppoorr sseemmaannaa,, iinniicciiaallmmeennttee lleevveess ee aa sseegguuiirr mmooddeerraaddooss.. EEssttaa aattiivviiddaaddee,, eemm aallgguummaass ssiittuuaaeess,, ppooddee rreeqquueerreerr pprrooffiissssiioonnaall ee aammbbiieennttee eessppeecciiaalliizzaaddoo,, sseennddoo qquuee,, nnaa mmaaiioorriiaa ddaass vveezzeess,, aa ssiimmpplleess rreeccoommeennddaaoo ddee ccaammiinnhhaaddaass rroottiinneeiirraass jj pprroovvooccaa ggrraannddeess bbeenneeffcciiooss,, eessttaannddoo iinncclluuddaa nnoo qquuee ssee ddeennoommiinnaa ""mmuuddaannaa ddoo eessttiilloo ddee vviiddaa"" ddoo ppaacciieennttee..

  DDrrooggaass

  AA uuttiilliizzaaoo ddee mmeeddiiccaammeennttooss ccoommoo aauuxxiilliiaarreess nnoo ttrraattaammeennttoo ddoo ppaacciieennttee oobbeessoo ddeevvee sseerr rreeaalliizzaaddaa ccoomm ccuuiiddaaddoo,, nnoo sseennddoo eemm ggeerraall oo aassppeeccttoo mmaaiiss iimmppoorrttaannttee ddaass mmeeddiiddaass eemmpprreeggaaddaass.. DDeevveemm sseerr pprreeffeerriiddooss ttaammbbmm mmeeddiiccaammeennttooss ddee mmaarrccaa ccoommeerrcciiaall ccoonnhheecciiddaa.. CCaaddaa mmeeddiiccaammeennttoo eessppeeccffiiccoo,, ddeeppeennddeennddoo ddee ssuuaa ccoommppoossiioo ffaarrmmaaccoollggiiccaa,, aapprreesseennttaa ddiivveerrssooss eeffeeiittooss ccoollaatteerraaiiss,, aallgguunnss ddeelleess bbaassttaannttee ggrraavveess ccoommoo aarrrriittmmiiaass ccaarrddaaccaass,, ssuurrttooss ppssiiccttiiccooss ee ddeeppeennddnncciiaa qquummiiccaa.. PPoorr eessssaa rraazzoo ddeevveemm sseerr uuttiilliizzaaddooss aappeennaass eemm ssiittuuaaeess eessppeecciiaaiiss ddee aaccoorrddoo ccoomm oo jjuullggaammeennttoo ccrriitteerriioossoo ddoo mmddiiccoo aassssiisstteennttee.. NNoo qquuee ssee rreeffeerree aaoo ttrraattaammeennttoo mmeeddiiccaammeennttoossoo ddaa oobbeessiiddaaddee,, iimmppoorrttaannttee ssaalliieennttaarr qquuee oo uussoo ddee uummaa ssrriiee ddee ssuubbssttnncciiaass nnoo aapprreesseennttaa rreessppaallddoo cciieennttffiiccoo.. EEnnttrree eellaass ssee iinncclluueemm ooss ddiiuurrttiiccooss,, ooss llaaxxaanntteess,, ooss eessttiimmuullaanntteess,, ooss sseeddaattiivvooss ee uummaa ssrriiee ddee oouuttrrooss pprroodduuttooss ffrreeqqeenntteemmeennttee rreeccoommeennddaaddooss ccoommoo ""ffrrmmuullaass ppaarraa eemmaaggrreecciimmeennttoo"".. EEssssaa eessttrraattggiiaa,, aallmm ddee ppeerriiggoossaa,, nnoo ttrraazz bbeenneeffcciiooss aa lloonnggoo pprraazzoo,, ffaazzeennddoo ccoomm qquuee oo ppaacciieennttee rreettoorrnnee aaoo ppeessoo aanntteerriioorr oouu aatt ggaannhhee mmaaiiss ppeessoo ddoo qquuee oo sseeuu iinniicciiaall..

  CCoommoo ssee pprreevviinnee??

  UUmmaa ddiieettaa ssaauuddvveell ddeevvee sseerr sseemmpprree iinncceennttiivvaaddaa jj nnaa iinnffnncciiaa,, eevviittaannddoo--ssee qquuee ccrriiaannaass aapprreesseenntteemm ppeessoo aacciimmaa ddoo nnoorrmmaall.. AA ddiieettaa ddeevvee eessttaarr iinncclluuddaa eemm pprriinnccppiiooss ggeerraaiiss ddee vviiddaa ssaauuddvveell,, nnaa qquuaall ssee iinncclluueemm aa aattiivviiddaaddee ffssiiccaa,, oo llaazzeerr,, ooss rreellaacciioonnaammeennttooss aaffeettiivvooss aaddeeqquuaaddooss ee uummaa eessttrruuttuurraa ffaammiilliiaarr oorrggaanniizzaaddaa.. NNoo ppaacciieennttee qquuee aapprreesseennttaavvaa oobbeessiiddaaddee ee oobbtteevvee ssuucceessssoo nnaa ppeerrddaa ddee ppeessoo,, oo ttrraattaammeennttoo ddee mmaannuutteennoo ddeevvee iinncclluuiirr aa ppeerrmmaannnncciiaa ddaa aattiivviiddaaddee ffssiiccaa ee ddee uummaa aalliimmeennttaaoo ssaauuddvveell aa lloonnggoo pprraazzoo.. EEsssseess aassppeeccttooss ssoommeennttee sseerroo aallccaannaaddooss ssee eessttiivveerreemm aaccoommppaannhhaaddooss ddee uummaa mmuuddaannaa ggeerraall nnoo eessttiilloo ddee vviiddaa ddoo ppaacciieennttee..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  26

  Tema: Relacionamentos (entre colegas,

  coordenadores, gerentes).

  RReellaacciioonnaammeennttoo,, sseegguunnddoo CCHHIIAAVVEENNAATTOO ((22000000)) aa lliiggaaoo aaffeeccttiivvaa,, pprrooffiissssiioonnaall oouu ddee aammiizzaaddee eennttrree ppeessssooaass qquuee ssee uunneemm ccoomm ooss mmeessmmooss oobbjjeeccttiivvooss ee iinntteerreesssseess.. EEssttaa ddeeffiinniioo,, nnooss rreemmeettee aa ccoonncclluussoo ddee qquuee ttooddoo ttiippoo ddee rreellaacciioonnaammeennttoo eennvvoollvvee ccoonnvviivvnncciiaa,, ccoommuunniiccaaoo ee aattiittuuddee qquuee ddeevveemm sseerr rreeccpprrooccaass.. QQuuaannddoo uummaa ddaass ppaarrtteess nnoo ddeesseennvvoollvvee ooss aattrriibbuuttooss nneecceessssrriiooss ppaarraa uummaa bbooaa ccoonnvviivvnncciiaa,, oo rreellaacciioonnaammeennttoo ssee ttoorrnnaa ddiiffcciill.. UUmm bboomm rreellaacciioonnaammeennttoo ssee ddeesseennvvoollvvee qquuaannddoo hh ccoonnffiiaannaa,, eemmppaattiiaa,, rreessppeeiittoo ee hhaarrmmoonniiaa eennttrree aass ppeessssooaass eennvvoollvviiddaass..

  AA ffoorrmmaa ccoommoo uummaa ppeessssooaa ssee rreellaacciioonnaa ccoomm ooss oouuttrrooss,, nnaa vviiddaa ppeessssooaall oouu pprrooffiissssiioonnaall,, ffaazz ppaarrttee ddoo rreellaacciioonnaammeennttoo iinntteerrppeessssooaall.. OO rreellaacciioonnaammeennttoo iinntteerrppeessssooaall ccoonnssiissttee nnaa rreellaaoo ddeesseennvvoollvviiddaa eennttrree dduuaass oouu mmaaiiss ppeessssooaass ee nnaa ffoorrmmaa ccoommoo ssee eessttaabbeelleeccee aa ccoommuunniiccaaoo eennttrree eellaass.. EEsstt aassssoocciiaaddoo ccaappaacciiddaaddee ddee iinntteerraaccoo ee hhaabbiilliiddaaddee ddee ssaabbeerr aacceeiittaarr aass ppeessssooaass ccoommoo eellaass ssoo,, ppaarrttiinnddoo aassssiimm ddoo aauuttooccoonnhheecciimmeennttoo,, ppooiiss aattrraavvss ddeellee ccoonnsseegguuiimmooss eessttaabbeelleecceerr rreellaacciioonnaammeennttooss iinntteerrppeessssooaaiiss mmaaiiss eeff iiccaazzeess pprrooppoorrcciioonnaannddoo uumm pprroocceessssoo ccoonnttnnuuoo ddee aapprreennddiizzaaggeemm ((MMAAGGAALLHHEESS,, 11998800)).. EEssttee aauuttooccoonnhheecciimmeennttoo,, qquuee oo aauuttoorr aacciimmaa nnooss rreeffeerreenncciiaa,, ffaarr ccoomm qquuee ssaaiibbaa rreessppeeiittaarr aass ddiiffeerreennaass iinnddiivviidduuaaiiss,, aajjaa ddee ffoorrmmaa ccoorrttss,, ccoomm ddiissppoonniibbiilliiddaaddee ee aatteennoo aa ttooddaass aass ppeessssooaass ccoomm qquueemm ssee rreellaacciioonnaa,, iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddee sseeuu ccaarrggoo nnaa eemmpprreessaa;; rreeccoonnhheeaa ooss mmrriittooss rreellaattiivvooss aaooss ttrraabbaallhhooss ddeesseennvvoollvviiddooss ppoorr ccoolleeggaass oouu ggeerreenntteess;; nnoo pprreejjuuddiiqquuee aa rreeppuuttaaoo ddee ccoolleeggaass oouu ggeerreenntteess ppoorr mmeeiioo ddee jjuullggaammeennttooss pprreeccoonncceeiittuuoossooss,, ffaallssoo tteesstteemmuunnhhoo,, iinnffoorrmmaaeess nnoo ffuunnddaammeennttaaddaass oouu qquuaallqquueerr oouuttrroo ssuubbtteerrffggiioo;; nnoo bbuussqquuee oobbtteerr ttrrooccaa ddee ffaavvoorreess qquuee aappaarreenntteemm oouu ppoossssaamm ddaarr oorriiggeemm aa qquuaallqquueerr ttiippoo ddee ccoommpprroommiissssoo oouu oobbrriiggaaoo ppeessssooaall;; eessttiimmuullee aa mmaanniiffeessttaaoo ddee iiddeeiiaass,, qquuaannddoo aalliinnhhaaddaass ccoomm ooss oobbjjeeccttiivvooss ddaass eemmpprreessaass,, mmeessmmoo qquuee rreepprreesseenntteemm mmuuddaannaa ssiiggnniiffiiccaattiivvaa..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  27

  Tema: Comportamentos em reunies

  NNaass rreeuunniieess tteemm ssiiddoo oo mmoommeennttoo qquuee nnoossssoo pprrooffiissssiioonnaalliissmmoo ppoossttoo aa pprroovvaa ee oonnddee aa nnoossssaa ppoossttuurraa pprrooffiissssiioonnaall eessttaarr sseennddoo jjuullggaaddaa,, ppooiiss eessttaarreemmooss llaaddoo aa llaaddoo ccoomm ttooddooss ooss oouuttrrooss pprrooffiissssiioonnaaiiss ddaa iinnssttiittuuiioo,, aatt ooss qquuee ffrreeqquueenntteemmeennttee nnoo ssaauuddaammooss,, nniissttoo,, pprreecciissaammooss ddee aaccoorrddoo ccoomm MMAARRTTIINNSS && LLEEAALL ((22000099)),, sseegguuiirr aallgguunnss pprriinnccppiiooss,, qquuee ssoo::

  NNoo cchheeggaarr aattrraassaaddoo,, ppooiiss,, aallmm ddee iirrrriittaarr qquueemm cchheeggoouu nnaa hhoorraa,, ssuuaa iimmaaggeemm ffiiccaarr ppssssiimmaa,, ppoorr ccaauussaa ddaa iinneeffiicccciiaa ddaa nnoossssaa ppoonnttuuaalliiddaaddee;;

  SSee eexxiissttiirr aa eeqquuiippaa ddee pprroottooccoollaaddoo,, eessppeerraarr qquuee nnooss iinnddiiqquuee oonnddee ddeevveemmooss ssee aasssseennttaarr,, oouu eennttoo ddeevveemmooss ppeerrgguunnttaarr qquuaall oo nnoossssoo lluuggaarr ppaarraa sseennttaarr.. AAssssiimm ddaarreemmooss aa eenntteennddeerr qquuee ccoonnhheecceemmooss oo nnoossssoo lluuggaarr,, ddeemmoonnssttrraarreemmooss aappooiioo ee ddeeiixxaarreemmooss ccllaarroo qquuee nnoo aammeeaaaammooss aa ppeessssooaa qquuee eesstt ccoonndduuzziinnddoo aa rreeuunniioo;;

  SSee ttiivveerrmmooss aacceessssoo aa aaggeennddaa aanntteecciippaaddaammeennttee,, ddeevveemmooss pprrooccuurraarr lleerr ssoobbrree oo aassssuunnttoo qquuee sseerr ccoollooccaaddoo eemm ppaauuttaa.. PPoorrqquuee,, aassssiimm ppooddeerreeii ppaarrttiicciippaarr ddaa ddiissccuussssoo;;

  QQuuaannddoo ppaarrttiicciippaarr ddee uummaa rreeuunniioo nnoo ppooddeemmooss eennttrraarr mmuuddoo ee ssaaiirr ccaallaaddoo,, ttoorrnneemmooss aa nnoossssaa ppaarrttiicciippaaoo aaccttiivvaa;;

  EExxppoonnhhaammooss ttooddaass iiddeeiiaass iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddee bbooaass oouu rruuiinnss,, ee qquuaannddoo aacchhaarrmmooss qquuee ddeevveemmooss ddiissccoorrddaarr,, ddiissccoorrddeemmooss,, mmeessmmoo qquuee sseejjaa ccoomm qquueemm eesstt ccoonndduuzziinnddoo aa rreeuunniioo.. DDeessssaa mmaanneeiirraa ttoorrnnaarreemmooss aa rreeuunniioo mmaaiiss pprroodduuttiivvaa ee nnoo aappeennaass uumm eennccoonnttrroo ddee aammiiggooss;;

  AA ppeessssooaa qquuee eesstt ccoonndduuzziinnddoo aa rreeuunniioo ddeevvee sseerr oo pprriimmeeiirroo ee oo llttiimmoo aa ffaallaarr.. OOuu sseejjaa,, eellaa qquuee aabbrree ee ffeecchhaa aa rreeuunniioo;;

  SSee ffoorrmmooss eennccaarrrreeggaaddooss ddee ccoonndduuzziirr uummaa rreeuunniioo,, lleemmbbrreemmoo--nnooss ddee qquuee uumm bboomm ccoonndduuttoorr aaqquueellee qquuee eexxppee ssuuaass ooppiinniieess ddee mmooddoo qquuee ttooddooss eenntteennddaamm,, ssaabbee oouuvviirr ee mmeeddiiaarr ccoonnfflliittooss;;

  AAoo ffaazzeerr uumm ccoommeennttrriioo,, ddeevveemmooss sseerr ccllaarrooss ee oobbjjeeccttiivvooss.. RReessuummaammooss aaoo mmxxiimmoo oo qquuee tteemmoo aa ddiizzeerr;;

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  28

  DDeevveemmooss aapprreesseennttaarr aass nnoossssaass iiddeeiiaass ccoommoo rreeccoommeennddaaoo ee nnoo ccoommoo oorrddeennss,, ppaarraa nnoo ccoommpprroommeetteerr aa aauuttoorriiddaaddee ddiiaannttee ddooss ddeemmaaiiss ppaarrttiicciippaanntteess;;

  DDeevveemmooss mmaanntteerr aa ppoossttuurraa dduurraannttee uummaa rreeuunniioo.. EEvviittaarr ffiiccaarr ggeessttiiccuullaannddoo,, rraabbiissccaannddoo,, mmeexxeennddoo nnoo cceelluullaarr ee pprriinncciippaallmmeennttee eennttrraarr eemm uummaa rreeuunniioo ccoomm oo cceelluullaarr lliiggaaddoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  29

  22 AANNOO

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  30

  I Mdulo: Sociedade Profissional

  Tema: A Empresa UUmmaa eemmpprreessaa uumm ccoonnjjuunnttoo ddee mmeeiiooss ttccnniiccooss,, hhuummaannooss ee ffiinnaanncceeiirrooss,, oorrggaanniizzaaddooss ccoomm vviissttaa ccoonnccrreettiizzaaoo ddee uumm ddeetteerrmmiinnaaddoo ffiimm eeccoonnmmiiccoo,, oo qquuaall ppaassssaa ppeelloo eexxeerrcccciioo ddee uummaa aattiivviiddaaddee oorriieennttaaddaa ppaarraa aa ssaattiissffaaoo ddaass nneecceessssiiddaaddeess ddaass ssuuaass vvrriiaass ppaarrtteess iinntteerreessssaanntteess,, nnoommeeaaddaammeennttee:: ooss sseeuuss cclliieenntteess ((ppeellaa ooffeerrttaa ddee bbeennss oouu sseerrvviiooss)),, ooss ttrraabbaallhhaaddoorreess ((aattrraavvss ddoo eemmpprreeggoo ee ddaa ccoonnttrraapprreessttaaoo ssaallaarriiaall)),, ooss aacciioonniissttaass ((ppeellaa rreeaalliizzaaoo ddoo lluuccrroo qquuee rreemmuunneerraa oo rriissccoo iinnccoorrrriiddoo)),, ooss ccrreeddoorreess ((ppeelloo rreeeemmbboollssoo ddoo ccaappiittaall ee jjuurrooss eemm pprraazzoo aaccoorrddaaddoo)),, ddooss ffoorrnneecceeddoorreess ((ppeellaa pprrooccuurraa ddee bbeennss oouu sseerrvviiooss)),, oo EEssttaaddoo ((ppeelloo ccuummpprriimmeennttoo ddaass oobbrriiggaaeess ffiissccaaiiss ee lleeggaaiiss)),, eettcc.. EEmmpprreessaa uumm ttiippoo eessppeeccffiiccoo ddee oorrggaanniizzaaoo qquuee ssee ccaarraacctteerriizzaa ppeelloo ffaaccttoo ddoo sseeuu ffiimm llttiimmoo sseerr aa mmaaxxiimmiizzaaoo ddooss sseeuuss lluuccrrooss;; eemm llttiimmaa aannlliissee,, nnuummaa eemmpprreessaa ttooddooss ooss rreessttaanntteess oobbjjeeccttiivvooss ssoo nnaa vveerrddaaddee mmeeiiooss uuttiilliizzaaddooss ppaarraa mmaaxxiimmiizzaarr ooss lluuccrrooss.. NNoo ccaassoo ddee uummaa eemmpprreessaa ppbblliiccaa,, oo ffiimm llttiimmoo ppooddeerr sseerr lliiggeeiirraammeennttee ddiiffeerreennttee ee eessttaarr mmaaiiss aassssoocciiaaddoo aa oobbjjeeccttiivvooss ddee rreennddiibbiilliiddaaddee ssoocciiaall..

  CCllaassssiiffiiccaaoo ddaass eemmpprreessaass AAss eemmpprreessaass ppooddeemm sseerr ccllaassssiiffiiccaaddaass ddee ddiivveerrssaass ffoorrmmaass sseennddoo aass mmaaiiss ccoommuunnss aa ssuuaa ffoorrmmaa jjuurrddiiccaa,, aa pprroopprriieeddaaddee ddoo sseeuu ccaappiittaall,, aa ssuuaa ddiimmeennssoo ee aaiinnddaa oo sseeccttoorr aa qquuee ppeerrtteennccee.. CCllaassssiiffiiccaaoo qquuaannttoo ffoorrmmaa jjuurrddiiccaa:: ddeeppeennddeennddoo ddooss ppaasseess,, aass ffoorrmmaass jjuurrddiiccaass ddee eemmpprreessaass mmaaiiss ccoommuunnss ssoo aass sseegguuiinntteess::

  .. SSoocciieeddaaddee ppoorr qquuoottaass:: nnaass ssoocciieeddaaddeess ppoorr qquuoottaass oo ccaappiittaall rreepprreesseennttaaddoo ppoorr qquuoottaass,, ccaaddaa uummaa ddaass qquuaaiiss aallooccaaddaa aa uumm ddeetteerrmmiinnaaddoo sscciioo;;

  .. SSoocciieeddaaddee aannnniimmaa:: nneessttee ttiippoo ddee ssoocciieeddaaddeess oo ccaappiittaall rreepprreesseennttaaddoo ppoorr aacceess,, aass qquuaaiiss nnoo eessttoo aallooccaaddaass aa aacccciioonniissttaass eessppeeccffiiccooss;;

  .. SSoocciieeddaaddee eemm ccoommaannddiittaa:: ssoocciieeddaaddee qquuee ssee ccaarraacctteerriizzaa ppeellaa eexxiissttnncciiaa ddee ddooiiss ttiippooss ddee sscciiooss:: ooss ccoommaannddiittrriiooss ee ooss ccoommaannddiittrriiooss;;

  CCllaassssiiffiiccaaoo qquuaannttoo pprroopprriieeddaaddee ddoo sseeuu ccaappiittaall:: aa ddiissttiinnoo mmaaiiss uussuuaall eennttrree eemmpprreessaass ppbblliiccaass ee eemmpprreessaass pprriivvaaddaass::

  .. EEmmpprreessaass ppbblliiccaass:: eemmpprreessaass ccuujjoo ccaappiittaall ddeettiiddoo ppeelloo EEssttaaddoo oouu ppoorr iinnssttiittuuiieess ppoorr eellee ddiirreeccttaammeennttee ccoonnttrroollaaddaass;;

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  31

  .. EEmmpprreessaass pprriivvaaddaass:: eemmpprreessaass ccuujjoo ccaappiittaall ddeettiiddoo ppoorr ppeessssooaass iinnddiivviidduuaaiiss oouu ppoorr iinnssttiittuuiieess pprriivvaaddaass;;

  .. EEmmpprreessaass ddee ccaappiittaaiiss mmiissttooss:: eemmpprreessaass ccuujjoo ccaappiittaall ddeettiiddoo ssiimmuullttaanneeaammeennttee ppeelloo EEssttaaddoo ee ppoorr eennttiiddaaddeess pprriivvaaddaass..

  CCllaassssiiffiiccaaoo qquuaannttoo ddiimmeennssoo:: aa ccllaassssiiffiiccaaoo ddaass eemmpprreessaass qquuaannttoo ssuuaa ddiimmeennssoo ddiiffeerree ddee ppaass ppaarraa ppaass mmaass eesstt ggeerraallmmeennttee aassssoocciiaaddaa aa ggrraannddeezzaass ccoommoo oo vvoolluummee ddee nneeggcciiooss oouu oo nnmmeerroo ddee ffuunncciioonnrriiooss.. NNoo ccaassoo ppoorrttuugguuss uuttiilliizzaaddaa aa ccllaassssiiffiiccaaoo eeuurrooppeeiiaa::

  .. MMiiccrrooeemmpprreessaa:: eemmpprreessaa ccoomm mmeennooss ddee 1100 ttrraabbaallhhaaddoorreess..

  .. PPeeqquueennaa EEmmpprreessaa:: eemmpprreessaa ccoomm mmeennooss ddee 5500 ttrraabbaallhhaaddoorreess..

  .. MMddiiaa EEmmpprreessaa:: eemmpprreessaa ccoomm mmeennooss ddee 225500 ttrraabbaallhhaaddoorreess..

  .. GGrraannddee EEmmpprreessaa:: eemmpprreessaa ccoomm ggrraannddeezzaass ssuuppeerriioorreess ss aapprreesseennttaaddaass aanntteess..

  CCllaassssiiffiiccaaoo qquuaannttoo aaoo sseeccttoorr aa qquuee ppeerrtteennccee:: eessttee ttiippoo ddee ccllaassssiiffiiccaaoo tteemm aa vveerr ccoomm aa aaccttiivviiddaaddee ddeesseennvvoollvviiddaa.. AA pprriinncciippaall ddiivviissoo eennttrree sseeccttoorr pprriimmrriioo,, sseeccttoorr sseeccuunnddrriioo ee sseeccttoorr tteerrcciirriioo::

  .. SSeeccttoorr pprriimmrriioo:: iinncclluuii aass aaccttiivviiddaaddeess ddiirreeccttaammeennttee rreellaacciioonnaaddaass ccoomm aa eexxpplloorraaoo ddee rreeccuurrssooss pprriimmrriiooss,, nnoommeeaaddaammeennttee aa aaggrriiccuullttuurraa,, aass ppeessccaass,, aa ppeeccuurriiaa ee aa eexxttrraaccoo ddee mmiinnrriiooss;;

  .. SSeeccttoorr sseeccuunnddrriioo:: rreeffeerree--ssee ss aaccttiivviiddaaddeess ddee ttrraannssffoorrmmaaoo ee iinncclluuii aass aaccttiivviiddaaddeess iinndduussttrriiaaiiss ee ddee ccoonnssttrruuoo ee oobbrraass ppbblliiccaass;;

  .. SSeeccttoorr tteerrcciirriioo:: iinncclluuii aass aaccttiivviiddaaddeess rreellaacciioonnaaddaass ccoomm aa pprreessttaaoo ddee sseerrvviiooss ee ccoomm oo ccoommrrcciioo,, ddiissttrriibbuuiioo ee ttrraannssppoorrtteess..

  ____________________________________________________

  Exerccios para reviso

  11.. DD oo ccoonncceeiittoo ddee eemmpprreezzaa sseegguunnddoo oo sseeuu ppoonnttoo ddee vviissttaa.. 22.. QQuuaall aa iimmppoorrttnncciiaa dd aaeemmpprreezzaa ppaarraa aa zzoonnaa,, ddiissttrriittoo,, pprroovviinncciiaa ee oo

  ppaass eemm qquuee eessttiivveerr iinnsseerriiddaa.. 33.. CCllaassssiiffiiuuqquuee aass sseegguuiinntteess eemmpprreezzaa tteennddoo eemm ccoonnttaa aass qquuaattrroo((44))

  mmooddaalliiddaaddeess jj eessttuuddaaddaass.. aa)) VVaallee bb)) TTVVMM cc)) SSAASSOOLL dd)) EEDDMM

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  32

  Tema: Mudana Tecnolgica e Organizao do

  Trabalho

  EEssttaammooss hhoojjee eemm pplleennaa TTeerrcceeiirraa RReevvoolluuoo IInndduussttrriiaall.. DDee ffaaccttoo,, ccoomm aass nnoovvaass tteeccnnoollooggiiaass ddaa iinnffoorrmmaaoo ee ddaa rroobbttiiccaa,, ttooddooss ooss sseeccttoorreess ddaa aaccttiivviiddaaddee hhuummaannaa eessttoo aa ppaassssaarr ppoorr ggrraannddeess aalltteerraaeess nnoo mmooddoo ccoommoo ssee oorrggaanniizzaamm ee pprroodduuzzeemm ooss sseeuuss bbeennss...... OO qquuee eesstt ooccoorrrreennddoo nnaa rreeaalliiddaaddee oo ffaavvoorreecciimmeennttoo ddooss ppaasseess qquuee ccoonncceennttrraamm mmaaiioorr ppooddeerr eeccoonnmmiiccoo ee aa ddiimmiinnuuiioo ddaa aauuttoonnoommiiaa ppoollttiiccaa ee ddeecciissrriiaa ddooss eessttaaddooss qquuee eessttoo aaddoottaannddoo uummaa iinnsseerroo ssuubboorrddiinnaaddaa llggiiccaa ddaa ""NNoovvaa OOrrddeemm MMuunnddiiaall"".. OOss ppaasseess ddee iinnsseerroo ssuubboorrddiinnaaddaa ppaassssaamm aa rreedduuzziirr iimmppoossttooss ddee iimmppoorrttaaoo,, aa aattaaccaarr ccoonnqquuiissttaass ssoocciiaaiiss ee ssiinnddiiccaaiiss ee aa ssuubbmmeetteerr ssuuaass ppoollttiiccaass ee lleeggiissllaaeess aaooss iinntteerreesssseess ddooss ppaasseess cceennttrraaiiss ((GGlloobbaalliizzaaoo......,,22000000))..

  ""UUmm EEssttaaddoo ddeesssseess ttoorrnnaa--ssee mmuuiittoo ddeeppeennddeennttee ddooss iinnvveessttiimmeennttooss pprriivvaaddooss ee ccoommeeaa aa ffaazzeerr oo qquuee aass eemmpprreessaass qquuiisseerreemm ppaarraa nnoo ppeerrddeerr ffoorraa eeccoonnmmiiccaa.. VViirraa uummaa rreellaaoo ddeessiigguuaall,, eemm qquuee oo mmeerrccaaddoo tteemm ttooddaass aass ffiicchhaass nnaa mmoo"" ((CCllaauuss OOffffee,, 22000000)).. AAnnaalliissaannddoo eessssaa ddeeppeennddnncciiaa,, MMaannccee ((22000000)) ddeessttaaccoouu oo

  mmoovviimmeennttoo aattuuaall ddee ccoonncceennttrraaoo ddoo CCaappiittaalliissmmoo MMuunnddiiaall IInntteeggrraaddoo eemm qquuee aappeennaass uumm ppeeqquueennoo ggrruuppoo ddee eemmpprreessaass ddoommiinnaa oo mmeerrccaaddoo mmuunnddiiaall eemm mmuuiittooss sseettoorreess ddaa eeccoonnoommiiaa.. EEmm cceerrttooss sseeggmmeennttooss,, tteemm--ssee 44 aa 55 eemmpprreessaass ddeetteennddoo 8800%% ddoo ttoottaall ddaa pprroodduuoo ddoo sseettoorr.. OOuuttrrooss ttrraaooss mmaarrccaanntteess ddeessssaa nnoovvaa ccoonnffiigguurraaoo ssoo aa eemmeerrggnncciiaa ddee uumm nnoovvoo ppaaddrroo tteeccnnoollggiiccoo,, aa ccoonnffoorrmmaaoo ddee bbllooccooss eeccoonnmmiiccooss,, aa rreellaattiivvaa ppeerrddaa ddee hheeggeemmoonniiaa eeccoonnmmiiccaa ddooss EEssttaaddooss UUnniiddooss ee oo ssuurrggiimmeennttoo ddee nnoovvooss cceennttrrooss ddee iinnfflluunncciiaa mmuunnddiiaall qquuee rreeddeeffiinneemm aass rreellaaeess ccoommeerrcciiaaiiss,, ffiinnaanncceeiirraass ee tteeccnnoollggiiccaass eennttrree ooss ppaasseess mmaaiiss iinndduussttrriiaalliizzaaddooss ee ooss cchhaammaaddooss ppaasseess eemm ddeesseennvvoollvviimmeennttoo.. NNeessssee ccoonntteexxttoo,, mmooddiiffiiccaamm--ssee aass ppaauuttaass ddaa ddiivviissoo iinntteerrnnaacciioonnaall ddoo ttrraabbaallhhoo ccaarraacctteerriizzaaddaass ppeelloo ppaarraaddiiggmmaa ddee rreellaacciioonnaammeennttoo eennttrree cceennttrrooss iinndduussttrriiaalliizzaaddooss ee ppeerriiffeerriiaass pprriimmrriioo--eexxppoorrttaaddoorraass,, ppaassssaannddoo aa pprroocceessssaarr--ssee ddeessllooccaammeennttooss ddooss ddiiffeerreenntteess eeiixxooss ddee rreellaacciioonnaammeennttoo eennttrree aass ddiivveerrssaass rreeggiieess ddoo mmuunnddoo,, ccaaddaa qquuaall ssuubboorrddiinnaaddaa aa uumm pprroocceessssoo ddee rreeddeeffiinniioo ddoo sseeuu ppaappeell nnaa nnoovvaa oorrddeemm qquuee ssee ccoonnssttrrii ((CChheessnnaaiiss,, 11999966;; GGrreebbee,, 11999966)).. OOss ppaasseess eemm ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ssee eennccoonnttrraamm nnuummaa ssiittuuaaoo ddee ggrraannddee ddiiffiiccuullddaaddee ppaarraa aaddqquuiirriirr ddoommnniiooss tteeccnnoollggiiccooss ccaappaazzeess ddee ccoonnttrriibbuurreemm ppaarraa aa ssuuppeerraaoo ddee ssuuaa ddeeppeennddnncciiaa nneessttee sseettoorr.. AAppooiiaaddaass eemm uummaa ccrreesscceennttee bbaassee cciieennttffiiccaa,, eessssaass tteeccnnoollooggiiaass ssoo ppoouuppaaddoorraass ddee mmoo--ddee--oobbrraa,, iinnssuummooss nnaattuurraaiiss ee eenneerrggiiaa ee ppeemm eemm rreelleevvoo oo sseeuu ccaarrtteerr ssiissttmmiiccoo ccoommoo aalltteerrnnaattiivvaa eexxiissttnncciiaa sseeppaarraaddaa ddee eeqquuiippaammeennttooss ee mmqquuiinnaass.. EEmm

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  33

  mmuuiittooss ccaassooss,, ddeennttrree ooss qquuaaiiss ssee iinncclluuii oo MMooaammbbiiqquuee,, ttaaiiss tteeccnnoollooggiiaass ffoorraamm ggeessttaaddaass ee ssee ddeesseennvvoollvveerraamm ggrraaaass aaoo aappooiioo ee ffiinnaanncciiaammeennttoo eessttaattaall ((LLppeess,,11999966;; HHaarrvveeyy,,11999944)).. AAss nnoovvaass tteeccnnoollooggiiaass ddee qquuee eesssseess ppaasseess nneecceessssiittaamm ppaarraa aallccaannaarr oo aattuuaall ppaaddrroo ddee aaccuummuullaaoo ddee ccaappiittaall,, sseegguunnddoo LLppeess ((11999966)),, vviissaamm eelleevvaaoo ddaa ssuuaa pprroodduuttiivviiddaaddee ee ccoommppeettiittiivviiddaaddee,, eemm ggeerraall,, nnoo mmeerrccaaddoo mmuunnddiiaall.. AA mmaanneeiirraa ccoommoo ssee ddeesseennvvoollvveemm ccoonnddiicciioonnaaddaa ppeelloo aacceerrvvoo cciieennttffiiccoo ddoo ppaass ee ppeellaass ccoonnddiieess ee ccaarraacctteerrssttiiccaass ddaa ssuuaa eeccoonnoommiiaa.. AA ccoonnccoorrrrnncciiaa nnoo mmeerrccaaddoo mmuunnddiiaall ttoorrnnaa oobbrriiggaattrriioo oo nnoovvoo ppaaddrroo ddee pprroodduuttiivviiddaaddee ccoonnffiigguurraaddoo ppeellaa ccoommbbiinnaaoo ddee cciinncciiaa,, tteeccnnoollooggiiaa aavvaannaaddaa ee ggrraannddeess iinnvveessttiimmeennttooss ((KKuurrzz,, 11999933)).. PPoorrttaannttoo,, aa ccoommppeettiioo ee aa ccoommppeettiittiivviiddaaddee eennttrree aass eemmpprreessaass ttoorrnnaarraamm--ssee qquueesstteess ddee ssoobbrreevviivvnncciiaa..

  AA nneecceessssiiddaaddee ddee mmoo--ddee--oobbrraa aallttaammeennttee qquuaalliiffiiccaaddaa tteemm ssiiddoo ffaattoorr rreelleevvaannttee ppaarraa qquuee aass eemmpprreessaass iimmppllaanntteemm nnoovvaass tteeccnnoollooggiiaass.. BBoommffiinn ((11999955)) eennffaattiizzaa qquuee,, ppaarraa aatteennddeerr ss iinnoovvaaeess ssoocciiaaiiss,, ccuullttuurraaiiss,, eeccoonnmmiiccaass,, ppoollttiiccaass ee tteeccnnoollggiiccaass,, pprreecciissoo iinnvveessttiirr ppeessaaddoo nnaass ppeessssooaass ppoorr mmeeiioo ddaa eedduuccaaoo ee ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo pprrooffiissssiioonnaall.. EEmmbboorraa aa nnffaassee ddoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo pprrooffiissssiioonnaall tteennhhaa ssiiddoo vvoollttaaddaa ppaarraa oo tteeccnnoollggiiccoo,, LLiissbbooaa ((11999922)) pprrooppee qquuee hhaajjaa iinnvveessttiimmeennttoo nnooss aassppeeccttooss ggeerreenncciiaall ee ccoommppoorrttaammeennttaall ddaa oorrggaanniizzaaoo ppaarraa qquuee sseejjaa aasssseegguurraaddoo eeffeettiivvaammeennttee oo pprroocceessssoo ddee mmuuddaannaa ttoottaall,, nnoo ddaannddoo nnffaassee aappeennaass ss ttaarreeffaass.. SSeegguunnddoo OOrrlliicckkaass ((11999999)),, aa mmaaiioorriiaa ddaass eemmpprreessaass bbeemm ssuucceeddiiddaass jj ccoommpprreeeennddeeuu qquuee oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddee sseeuuss pprrooffiissssiioonnaaiiss ee aa qquuaalliiddaaddee ddee sseeuuss pprroodduuttooss oouu sseerrvviiooss ssoo ooss mmeellhhoorreess mmeeiiooss ddee qquuee eellaass ddiissppeemm ppaarraa eennffrreennttaarr ooss ccoonnssttaanntteess ddeessaaffiiooss pprrooppoossttooss ppeellaa ccoonnccoorrrrnncciiaa,, mmaaiiss aacceennttuuaaddaa aaiinnddaa ppeellaa gglloobbaalliizzaaoo ddaa eeccoonnoommiiaa..

  PPeennssaarr ee eexxeeccuuttaarr eessttoo sseeppaarraaddooss nnaa eessttrruuttuurraa:: hh ooss qquuee ppeennssaamm ee ttoommaamm ddeecciisseess ee hh ooss qquuee ssiimmpplleessmmeennttee eexxeeccuuttaamm ee ccuummpprreemm aass ddeecciisseess.. BBoommffiinn ((11999955::pp..1122)).. LLeeiittee ((11999944)) ccaarraacctteerriizzaa eessttaa ooppoo ccoommoo mmooddeerrnniizzaaoo ccoonnsseerrvvaaddoorraa,, qquuee ssee eexxpprreessssaa nnaa oorrggaanniizzaaoo ddaass rreellaaeess ddoo ttrraabbaallhhoo qquuee pprreesseerrvvaamm ttrraaooss ddaa oorrggaanniizzaaoo ttaayylloorriissttaa--ffoorrddiissttaa,, ttaaiiss ccoommoo aa ccoonncceennttrraaoo ddoo ppllaanneejjaammeennttoo ee ddaa ccoonncceeppoo eemm mmooss ddee ttccnniiccooss ee eennggeennhheeiirrooss,, mmaannuutteennoo ddee ffoorrmmaass ddee ggeessttoo aauuttoorriittrriiaa ddaa ffoorraa ddee ttrraabbaallhhoo,, bbaaiixxooss ssaallrriiooss,, rreedduuzziiddoo iinnvveessttiimmeennttoo eemm ttrreeiinnaammeennttoo,, ddiivviissoo ddooss ttrraabbaallhhaaddoorreess

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  34

  ppoorr mmeeiioo ddee ppoollttiiccaass ssaallaarriiaaiiss qquuee bbuussccaamm iinnddiivviidduuaalliizz--llooss ee rreessiissttnncciiaa eemm eessttaabbiilliizzaarr mmiinniimmaammeennttee aa ffoorraa ddee ttrraabbaallhhoo..

  NNOOOO DDEE TTRRAABBAALLHHOO:: uummaa aaccttiivviiddaaddee hhuummaannaa qquuee aaccoonntteeccee nnuumm eessppaaoo pprrpprriioo ee ccoonnssiissttee nnaa mmooddiiffiiccaaoo ddaa rreeaalliiddaaddee ((ooffiicciinnaa,, iinnddssttrriiaa,, eessccrriittrriioo,, ssaallaa ddee aauullaa,, eettcc)) ee qquuee ddeeccoorrrree dduurraannttee uumm ddee tteemmppoo eessttaabbeelleecciiddoo;; nneemm ttooddaass aass aaccttiivviiddaaddeess ffssiiccaass ccoorrrreessppoonnddeemm aaoo eexxeerrcccciioo ddee uumm ttrraabbaallhhoo ((eexx:: aa lliiddaa ddaa ccaassaa,, ooccuuppaaoo nnuumm ppaassssaatteemmppoo,,))..

  AA nnoooo ddee ttrraabbaallhhoo ddeevvee sseerr ddeeffiinniiddaa ssoocciiaallmmeennttee,, iissttoo ,, qquuaannddoo eexxiissttee ddee mmooddoo oorrggaanniizzaaddoo,, iimmpplliiccaannddoo tteemmppoo,, eessppaaoo ee rreemmuunneerraaoo rreessuullttaannttee ddee uumm ccoonnttrraattoo..

  OO ttrraabbaallhhoo eexxiissttee nnoo aappeennaass ppaarraa ssaattiissffaazzeerr nneecceessssiiddaaddeess iinnddiivviidduuaaiiss ee mmaatteerriiaaiiss ppaarraa ggaarraannttiirr aa ssoobbrreevviivvnncciiaa,, mmaass ttaammbbmm ppaarraa ssaattiissffaazzeerr aass nneecceessssiiddaaddeess ssoocciiaaiiss ee ppssiiccoollggiiccaass,, bbeemm ccoommoo ppaarraa aa ttrraannssffoorrmmaaoo ddooss bbeennss nnaattuurraaiiss ......

  EEvvoolluuoo HHiissttrriiccaa ddaa oorrggaanniizzaaoo ddoo TTrraabbaallhhoo

  IInniicciiaallmmeennttee oo ttrraabbaallhhoo eerraa ttoottaallmmeennttee aarrtteessaannaall ee ddoommssttiiccoo,, eemm qquuee oo ttrraabbaallhhaaddoorr eerraa ddoonnoo ddaa ssuuaa pprroodduuoo;; PPoosstteerriioorrmmeennttee ccoommeeoouu--ssee aa ffaazzeerr aa DDiivviissoo ddoo TTrraabbaallhhoo,, eemm qquuee ooss ttrraabbaallhhaaddoorreess ddeesseemmppeennhhaamm ttaarreeffaass eessppeeccffiiccaass ddeennttrroo ddee uummaa lliinnhhaa ddee pprroodduuoo eemm ssrriiee;; AAttuuaallmmeennttee,, ccoomm aa iinnttrroodduuoo ddee mmqquuiinnaass ccaaddaa vveezz mmaaiiss ssooffiissttiiccaaddaass,, aacceelleerraa--ssee aa ssuubbssttiittuuiioo ddoo ttrraabbaallhhoo hhuummaannoo ppoorr ssiisstteemmaass iinnffoorrmmaattiizzaaddooss ee rroobboottiizzaaddooss......

  DDiivviissoo ddoo ttrraabbaallhhoo:: CCoonnssiissttee eemm oorrggaanniizzaarr ooss sseeccttoorreess ddee pprroodduuoo aattrriibbuuiinnddoo aa ccaaddaa ttrraabbaallhhaaddoorr ttaarreeffaass eessppeeccffiiccaass,, mmaass eemm qquuee ttooddooss ccoonnttrriibbuueemm ppaarraa aa rreeaalliizzaaoo ddaa mmeessmmaa oobbrraa oouu pprroodduuttoo ffiinnaall.. uummaa ffoorrmmaa ddee oorrggaanniizzaaoo ddoo ttrraabbaallhhoo qquuee ppeerrmmiittee oobbtteerr mmaaiioorr pprroodduuttiivviiddaaddee ee mmeennoorr eessffoorroo ffssiiccoo......

  CCoonnsseeqquunncciiaass ddaa ddiivviissoo ddoo ttrraabbaallhhoo:: aa)) AAbbaannddoonnoo ddoo ttrraabbaallhhoo ddoommssttiiccoo ee aarrtteessaannaall bb)) CCrriiaaoo ddee uumm llooccaall ddee ttrraabbaallhhoo eessppeeccffiiccoo ((ffbbrriiccaa,, eessccrriittrriioo,,......)) cc)) AAttrriibbuuiioo ddee ttaarreeffaass ddiissttiinnttaass ppaarraa ccaaddaa ttrraabbaallhhaaddoorr dd)) SSuubbssttiittuuiioo ggrraadduuaall ddoo ttrraabbaallhhaaddoorr ppeellaass mmqquuiinnaass

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  35

  ee)) OO ttrraabbaallhhaaddoorr ppeerrddee aa ssuuaa ccrriiaattiivviiddaaddee ff)) OO ttrraabbaallhhoo aaccaabbaa ppoorr sseerr ddeessppeerrssoonnaalliizzaaddoo

  IImmpplliiccaaeess ddaa mmuuddaannaa tteeccnnoollggiiccaa nnaa oorrggaanniizzaaoo ddoo ttrraabbaallhhoo::

  AAss nnoovvaass tteeccnnoollooggiiaass ((iinnffoorrmmttiiccaa,, rroobbttiiccaa)) eexxiiggeemm uummaa mmeellhhoorr qquuaalliiffiiccaaoo pprrooffiissssiioonnaall,, rreeccoorrrreennddoo aa aacceess ddee ffoorrmmaaoo ccoonnttnnuuaass;; rreedduuoo ddoo hhoorrrriioo ddee ttrraabbaallhhoo;; ssuurrggiimmeennttoo ddee nnoovvaass pprrooffiisssseess ee llooccaaiiss ddee ttrraabbaallhhoo;; mmeellhhoorraammeennttoo ddaass ccoonnddiieess ddee ttrraabbaallhhoo....

  TTeeoorriiaass ssoobbrree aa oorrggaanniizzaaoo ddoo ttrraabbaallhhoo::

  TTaayylloorriissmmoo -- ppaarraa TTaayylloorr oo ttrraabbaallhhoo ddeevvee eessttaarr oorrggaanniizzaaddoo eemm ffuunnoo ddaass rreeccoommppeennssaass ffiinnaanncceeiirraass,, ccoomm aa ddiissttrriibbuuiioo ddee ssaallrriiooss mmaaiiss eelleevvaaddooss ppaarraa ggaarraannttiirr mmaaiioorr rriittmmoo ddee ttrraabbaallhhoo ee,, ppoorr ccoonnsseeqquunncciiaa,, ccoonnsseegguuiirr mmaaiioorreess lluuccrrooss ppaarraa ooss eemmpprreessrriiooss;; uummaa tteeoorriiaa ddeemmaassiiaaddoo eeccoonnoommiicciissttaa,, ppoorrqquuee eennccaarraa oo ttrraabbaallhhoo aappeennaass ccoommoo mmeeiioo ddee oobbtteennoo ddee rriiqquueezzaa ee eemm qquuee ooss ttrraabbaallhhaaddoorreess ssoo vviissttooss ccoommoo mmeerraass ppeeaass ddaa eennggrreennaaggeemm pprroodduuttiivvaa;; uummaa vviissoo ddeessuummaannaa ee iimmppeessssooaall ddoo ttrraabbaallhhoo......

  TTeeoorriiaa HHuummaanniissttaa -- eessttaa tteeoorriiaa ccoorrrreessppoonnddee aa uummaa ffoorrmmaa ddee eennccaarraarr oo ttrraabbaallhhoo ccoommoo uumm mmeeiioo ddee rreeaalliizzaaoo ppeessssooaall,, ddeevveennddoo eessttee ccoonnttrriibbuuiirr ppaarraa aass mmoottiivvaaeess ppssiiccoollggiiccaass ee aaffeeccttiivvaass ddooss ttrraabbaallhhaaddoorreess,, eelleevvaannddoo ooss nnvveeiiss ddee ssaattiissffaaoo ppeessssooaaiiss;; nnoo ssee eennccaarraa oo ttrraabbaallhhoo aappeennaass ccoommoo ffoonnttee ddee rriiqquueezzaa;; sseegguunnddoo eessttaa tteeoorriiaa oo ttrraabbaallhhoo ddeevvee eessttaarr oorrggaanniizzaaddoo ddee mmaanneeiirraa qquuee ppeerrmmiittaa aass sseegguuiinntteess rreeaalliizzaaeess::

  aa)) AAllaarrggaammeennttoo ee rroottaaoo ddee ttaarreeffaass ddeennttrroo ddaa mmeessmmaa eemmpprreessaa bb)) FFoorrmmaaoo ddee ggrruuppooss ppoolliivvaalleenntteess ddee ttrraabbaallhhaaddoorreess ppaarraa eevviittaarr aa

  rroobboottiizzaaoo ddoo ttrraabbaallhhaaddoorr.. cc)) CCoonnssttiittuuiioo ddee ggrruuppooss sseemmii--aauuttnnoommooss ppaarraa qquuee ooss ttrraabbaallhhaaddoorreess

  ppoossssaamm ddaarr ssuuggeesstteess ee aappeerrffeeiiooaarr ooss mmttooddooss ddee ttrraabbaallhhoo dd)) CCrriiaarr ccoonnddiieess qquuee ggaarraannttaamm aa qquuaalliiddaaddee ddee vviiddaa ddooss

  ttrraabbaallhhaaddoorreess

  OObbjjeeccttiivvooss ddaass nnoovvaass ffoorrmmaass ddee oorrggaanniizzaaoo ddoo ttrraabbaallhhoo.. EElleevvaarr oo nnvveell ddee ssaattiissffaaoo ee qquuaalliiddaaddee ddeevviiddaa ddoo ttrraabbaallhhaaddoorr;; CCrriiaarr ccoonnddiieess pprrooppcciiaass aaoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ee aauuttoo--rreeaalliizzaaoo pprrooffiissssiioonnaall;; EEffeeccttuuaarr aa hhuummaanniizzaaoo ee ppeerrssoonnaalliizzaaoo ddoo ttrraabbaallhhoo;; DDiivveerrssiiffiiccaarr aass ttaarreeffaass aa ccuummpprriirr ppoorr ccaaddaa ttrraabbaallhhaaddoorr,, ddee mmooddoo aa rreedduuzziirr aa eexxcceessssiivvaa

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  36

  ddiivviissoo ddoo ttrraabbaallhhoo;; EEvviittaarr aa mmoonnoottoonniiaa ee ooss ggeessttooss aauuttoommaattiizzaaddooss;; AAttrriibbuuiirr aa ccaaddaa ttaarreeffaa uumm ggrraauu ddee ddeessaaffiioo ee rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ddoo ttrraabbaallhhaaddoorr......

  DDuuaass eexxiiggnncciiaass ccoollooccaaddaass ppeellaa aaccttuuaall ssoocciieeddaaddee ddoo ttrraabbaallhhoo::

  11.. PPeerrffiill PPrrooffiissssiioonnaall (( CCuurrrrccuulloo )) aaddeeqquuaaddoo 22.. AAcceess ddee FFoorrmmaaoo ccoonnttnnuuaass

  EExxiiggee--ssee ppeerrffiill pprrooffiissssiioonnaall aabbrraannggeennttee,, iinncclluuiinnddoo aa hhaabbiilliiddaaddee ttccnniiccaa ee ttaammbbmm aa ffoorrmmaaoo ssoocciioo--ccuullttuurraall;; AA EErraa ddooss eessppeecciiaalliissttaass ddeevvee ddaarr lluuggaarr nnoovvaa EErraa ddaa ffoorrmmaaoo iinntteeggrraall;; NNoo bbaassttaa aa ffoorrmmaaoo ttccnniiccaa ddee bbaassee,, ppoorrqquuee aass mmuuddaannaass tteeccnnoollggiiccaass eexxiiggeemm uummaa ccoonnssttaannttee aapprreennddiizzaaggeemm ((FFoorrmmaaoo PPrrooffiissssiioonnaall ccoonnttnnuuaa));; OO ttrraabbaallhhoo ddeevvee sseerr ppeerrssoonnaalliizzaaddoo ee oo ttrraabbaallhhaaddoorr ddeevvee sseerr eennccaarraaddoo ccoommoo ppeessssooaa,, nnoo ccoommoo uummaa mmqquuiinnaa oouu aauuttmmaattoo......

  IImmppaaccttooss ddaa mmooddeerrnniizzaaoo nnaa ccoommppoossiioo ddaa ffoorraa ddee ttrraabbaallhhoo

  OOss eeffeeiittooss ddaa mmooddeerrnniizzaaoo,, vviissttooss ssoobb aa ppeerrssppeeccttiivvaa ddooss ttccnniiccooss ddee nnvveell mmddiioo eennttrreevviissttaaddooss,, eenncceerrrraamm eelleemmeennttooss ppoossiittiivvooss ee nneeggaattiivvooss.. CCoommoo eelleemmeennttooss ppoossiittiivvooss tteemm--ssee:: aa)) ddiimmiinnuuiioo ddoo eessffoorroo ffssiiccoo,, bb)) rraappiiddeezz ee qquuaalliiddaaddee ddaass ttaarreeffaass eexxeeccuuttaaddaass,, cc)) aaqquuiissiioo ddee nnoovvooss ccoonnhheecciimmeennttooss ee hhaabbiilliiddaaddeess ee dd)) mmeellhhoorriiaa nnaass rreellaaeess hhuummaannaass.. OO eelleemmeennttoo nneeggaattiivvoo aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee rreedduuoo ddee ppoossttooss ddee ttrraabbaallhhoo..

  ____________________________________________________________

  Exerccios.

  11.. QQuuaall oo iimmppaaccttoo ddaass mmuuddaannaass tteeccnnoollggiiccaass nnaa ccoommppoossiioo ddaa ffoorraa ddoo ttrraabbaallhhoo??

  22.. AAss mmuuddaannaass tteeccnnoollggiiccaass,, ttrroouuxxeerraamm mmaaiiss ddiinnmmiiccaa nnaa oorrggaanniizzaaoo ddoo ttrraabbaallhhoo,, ppoorrqquuee??

  33.. AAss mmuuddaannaass tteeccnnoollggiiccaass,, ttrroouuxxeerraamm dduuaass eexxiiggnncciiaass mmaaiiss ccoollooccaaddaass ppeellaa ssoocciieeddaaddee ddoo ttrraabbaallhhoo.. aa)) QQuuaaiiss ssoo eessttaass dduuaass eexxiiggnncciiaass??

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  37

  bb)) EExxpplliiqquuee ccaaddaa eexxiiggnncciiaa qquuee aaccaabbaassttee ddee mmeenncciioonnaarr nnaa aallnneeaa aa.. 44.. EEssccoollhhaa aa aalltteerrnnaattiivvaa ccoorrrreeccttaa..

  aa)) AA tteeoorriiaa hhuummaanniissttaa eennccaarrrraa oo ttrraabbaallhhoo ccoommoo uumm mmeeiioo ddee rreeaalliizzaaoo ppeessssooaall,, nnoo ddeevveennddoo eessttee ccoonnttrriibbuuiirr ppaarraa aass mmoottiivvaaeess ppssiiccoollggiiccaass ee aaffeeccttiivvaass ddooss ttrraabbaallhhaaddoorreess..

  bb)) PPaarraa aa nnoovvaa mmaanneeiirraa ddee oorrggaanniizzaaoo ddoo ttrraabbaallhhoo,, nnoo bbaassttaa aa ffoorrmmaaoo pprrooffiissssiioonnaall.. OO ttrraabbaallhhaaddoorr eexxiiggiiddoo uummaa ffoorrmmaaoo ccoonnttnnuuaa ee ppeerrmmaannttee ppaarraa aaccoommppaannhhaarr aass mmuuddaannaass tteeccnnoollggiiccaass..

  cc)) OO oobbjjeeccttiivvoo ddaass nnoovvaass ffoorrmmaass ddee oorrggaanniizzaaoo ddoo ttrraabbaallhhoo eevviittaarr aa mmoonnoottoonniiaa,, ooss ggeessttooss nnoo aauuttoommaattiizzaaddooss ee AAttrriibbuuiirr aa ccaaddaa ttaarreeffaa uumm ggrraauu ddee ddeessaaffiioo ee rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ddoo ttrraabbaallhhaaddoorr..

  dd)) AA ddiivviissoo ddoo ttrraabbaallhhoo uummaa ffoorrmmaa ddee oorrggaanniizzaaoo ddoo ttrraabbaallhhoo qquuee ppeerrmmiittee oobbtteerr mmaaiioorr pprroodduuttiivviiddaaddee ee mmeennoorr eessffoorroo ffssiiccoo..

  55.. OOss ppaasseess eemm ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ssee eennccoonnttrraamm nnuummaa ssiittuuaaoo ddee ggrraannddee ddiiffiiccuullddaaddee ppaarraa aaddqquuiirriirr ddoommnniiooss tteeccnnoollggiiccooss ccaappaazzeess ddee ccoonnttrriibbuurreemm ppaarraa aa ssuuppeerraaoo ddee ssuuaa ddeeppeennddnncciiaa nneessttee sseettoorr.. QQuuee iimmpplliiccaaeess eessttaass ddiiffiiccuullddaaddeess ttrraazzeemm ppaarraa eesstteess ppaaeess??

  66.. EExxiiggee--ssee ppeerrffiill pprrooffiissssiioonnaall aabbrraannggeennttee,, iinncclluuiinnddoo aa hhaabbiilliiddaaddee ttccnniiccaa ee ttaammbbmm aa ffoorrmmaaoo ssoocciioo--ccuullttuurraall.. PPoorrqquuee??

  77.. AAss mmuuddaannaass tteeccnnoollggiiccaass ssoo uummaa ddaass ccaauussaass ddoo ddeesseemmpprreeggoo.. PPoorrqquuee??

  88.. AA nneecceessssiiddaaddee ddee mmoo--ddee--oobbrraa aallttaammeennttee qquuaalliiffiiccaaddaa tteemm ssiiddoo ffaattoorr rreelleevvaannttee ppaarraa qquuee aass eemmpprreessaass iimmppllaanntteemm nnoovvaass tteeccnnoollooggiiaass.. PPaarraa qquu??

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  38

  Tema: Carta de solicitao de emprego

  AA ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo oo ddooccuummeennttoo ppeelloo qquuaall uummaa ppeessssooaa ssee aapprreesseennttaa aa uummaa ddeetteerrmmiinnaaddaa eemmpprreessaa oouu eennttiiddaaddee ccoollooccaannddoo--ssee ddiissppoossiioo ppaarraa oo pprreeeenncchhiimmeennttoo ddee uummaa vvaaggaa ddee ttrraabbaallhhoo.. UUmmaa ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo sseerr pprroovvaavveellmmeennttee aa pprriimmeeiirraa ccaarrttaa ddee nneeggcciioo qquuee aallgguumm eessccrreevveerr qquuaannddoo ggrraadduuaarr--ssee.. aattrraavvss ddaa ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo ee ddoo ccuurrrrccuulloo qquuee oo eemmpprreeggaaddoorr tteerr aa pprriimmeeiirraa iimmpprreessssoo ssoobbrree oo ccaannddiiddaattoo.. SSee oo ccuurrrrccuulloo ddiiggiittaaddoo ddee uummaa ffoorrmmaa oorrggaanniizzaaddaa ee bbeemm eessttrruuttuurraaddaa,, ee ppoossttaaddoo eemm uumm eennvveellooppee lliimmppoo ccoomm uumm ttaammaannhhoo aapprroopprriiaaddoo,, aass cchhaanncceess ssoo ddee qquuee oo eemmpprreeggaaddoorr oo lleerr aatteennttaammeennttee.. QQuuaannddoo ssee eessccrreevvee uummaa ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo ddeevvee--ssee tteerr oo ppoonnttoo ddee vviissttaa ddoo eemmpprreeggaaddoorr eemm mmeennttee.. QQuuaall ttiippoo ddee ppeessssooaa eellee pprreecciissaa,, qquuaall ttiippoo ddee eexxppeerriinncciiaa ee qquuaalliiffiiccaaeess ssoo rreeqquueerriiddaass ppaarraa oo ttrraabbaallhhoo.. AAoo aapprreesseennttaarr aass rreeaalliizzaaeess iimmppoorrttaannttee ddeessttaaccaarr ooss ttrraaooss qquuee oo eemmpprreeggaaddoorr eesstt pprrooccuurraannddoo.. eesssseenncciiaall sseerr hhoonneessttoo ee ssiinncceerroo ssoobbrree ooss ddaaddooss ddeessccrriittooss,, ddee mmaanneeiirraa aa sseerreemm ccoommpprroovvaaddooss ppoorr ddooccuummeennttooss.. SSoo ddiissppeennssvveeiiss aass aaffiirrmmaaeess eexxaaggeerraaddaass,, aa hhuummiillddaaddee sseerrvvee mmeellhhoorr qquuee aa vvaaiiddaaddee.. iimmppoorrttaannttee aavvaalliiaarr qquuaannddoo mmaannddaarr oouu nnoo mmaannddaarr oo ccuurrrrccuulloo.. PPoorr eexxeemmpplloo,, ssee uummaa ccoommppaannhhiiaa pprreecciissaa ddee uumm eennggeennhheeiirroo cciivviill qquuee tteennhhaa ppeelloo mmeennooss cciinnccoo aannooss ddee eexxppeerriinncciiaa,, uumm ccaannddiiddaattoo qquuee aaccaabboouu ddee ssee ffoorrmmaarr nnoo hh mmoottiivvooss ppaarraa eennvviiaarr oo ccuurrrrccuulloo aa eessttee eemmpprreeggoo.. OOuuttrroo eexxeemmpplloo,, ssee aa ccoommppaannhhiiaa eesstt nneecceessssiittaannddoo ddee uumm rreepprreesseennttaannttee ddee vveennddaass ee eesstt pprrooccuurraannddoo ppoorr aallgguumm eessppeerrttoo,, jjoovveemm,, qquuee ggoossttaa ddee ccoonnhheecceerr ppeessssooaass ee vviiaajjaarr eexxtteennssaammeennttee,, oo ccaannddiiddaattoo nnoo ddeevvee eennvviiaarr oo ccuurrrrccuulloo ssee uummaa ppeessssooaa ccaasseeiirraa ee qquuee nnoo ggoossttaa ddee vviiaajjaarr..

  11..11 FFuunneess ddee uummaa ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo AAss ffuunneess ddee uummaa ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo ssoo ccoommpplleettaammeennttee ddiiffeerreenntteess ddaass ffuunneess ddee uumm ccuurrrrccuulloo.. DDeevvee iinncclluuiirr aallggoo aacceerrccaa ddaa ppeerrssoonnaalliiddaaddee ddoo ccaannddiiddaattoo,, ddeessccrreevveerr oo ccaarrtteerr ppaarraa qquuee oo eemmpprreeggaaddoorr aannaalliissee,, ssee oo qquuee ssee eennqquuaaddrraa nnaa eemmpprreessaa.. NNoo ddeevveerr eennttrraarr eemm ddeettaallhheess ppeessssooaaiiss,, mmaass ssiimm eemm tteerrmmooss pprrooffiissssiioonnaaiiss ddee ccoommoo ppooddeerr aajjuuddaarr aa eemmpprreessaa ccoomm aa ssuuaa eexxppeerriinncciiaa ee ccaappaacciiddaaddee,, iinnddiiccaannddoo ooss ppoonnttooss ffoorrtteess.. EEnnqquuaannttoo oo ccuurrrrccuulloo iinnddiiccaa oo sseeuu ppaassssaaddoo pprrooffiissssiioonnaall ee ccoonnhheecciimmeennttooss ttccnniiccooss.. OO oobbjjeettiivvoo pprriinncciippaall ddaa ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo cchheeggaarr eennttrreevviissttaa ppeessssooaall.. OOss ppoonnttooss nneeggaattiivvooss ddaa ccaarrrreeiirraa pprrooffiissssiioonnaall ddeevveemm sseerr cciittaaddooss ssoommeennttee ssee oo eemmpprreeggaaddoorr ttiivveerr aa cchhaannccee ddee ddeessccoobbrrii--llooss aaoo eennttrraarr eemm ccoonnttaattoo ccoomm aass rreeffeerrnncciiaass ddee ttrraabbaallhhooss aanntteerriioorreess.. AAoo ccoolloocc--llooss nnaa ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo,, nnoo ddeeiixxaarr ddee eexxpplliiccaarr eemm qquuee aaffeettoouu

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  39

  aa ppeerrffoorrmmaannccee nnoo ppaassssaaddoo ee ccoommoo uullttrraappaassssoouu ooss ppoonnttooss nneeggaattiivvooss.. AA eemmpprreessaa ddeevveerr ffiiccaarr cceerrttaa ddee qquuee aass ssuuaass ffrraaqquueezzaass nnoo iinnfflluueenncciiaarroo oo sseeuu rreennddiimmeennttoo ffuuttuurroo.. ((CCAARRRREEIIRRAA EESSUUCCEESSSSOO,, 22000000))..

  AA ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo ddeevvee ppoossssuuiirr aa qquuaalliiddaaddee ddee uummaa ccaarrttaa ddee vveennddaa eeffeettiivvaa.. DDeevvee sseerr iinnffoorrmmaattiivvaa,, vviissaannddoo oo oobbjjeettiivvoo ee sseerr bbrreevvee.. SSeeuu ttoomm ddeevvee sseerr aammiiggvveell,, mmaass sseemm ffaammiilliiaarriiddaaddee.. DDee aaccoorrddoo ccoomm ppeessqquuiissaass,, eennvviiaarr aa ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo jjuunnttoo aaoo ccuurrrrccuulloo aauummeennttaa eemm 5500%% aass cchhaanncceess ddee ccoonnttrraattaaoo.. ((CCAATTHHOO,, AAcceessssaaddoo eemm AAggoossttoo ddee22001122)).. OO ppaarrggrraaffoo iinnttrroodduuttrriioo ddeevvee aattrraaiirr aa aatteennoo ddoo ccoonnttrraattaannttee eexxcceettoo ssee,, oo ccaannddiiddaattoo aapprreesseennttaa--ssee eemm rreessppoossttaa oouu ssuuggeessttoo ddee aallgguumm.. OO ccaannddiiddaattoo ddeevvee pprroosssseegguuiirr aa ccaarrttaa ccoomm eevviiddnncciiaass ssuubbssttaanncciiaaiiss,, ppoorr mmeeiioo ddaass qquuaaiiss oo lleeiittoorr ddeevvaa ccoonnssiiddeerr--lloo ppaarraa oo ccaarrggoo,, ppooddeennddoo eexxttrraaiirr ooss ppoonnttooss ffoorrtteess ddee sseeuu ccuurrrrccuulloo ee ooss iinncclluuiinnddoo ccaarrttaa::-- OO nnmmeerroo ddee pprroommooeess qquuee rreecceebbeeuu;;-- SSee ccoonnhheecciiddooss,, ooss nnoommeess ddaass eemmpprreessaass ppaarraa aass qquuaaiiss ttrraabbaallhhoouu;;-- EEssttaabbiilliiddaaddee ddee eemmpprreeggoo,, ppoorr eexxeemmpplloo:: DDeeppooiiss ddee ttrraabbaallhhaarr ppaarraa aa KKooddaakk ppoorr 1122aannooss......;;-- RReessuullttaaddooss iimmppoorrttaanntteess:: PPeessssooaallmmeennttee,, ffeecchheeii vveennddaass ddee ssiillooss nnoo vvaalloorr ddee 77..44mmiillhheess ppaarraa oo ggoovveerrnnoo ddoo ddiissttrriittoo..

  AA sseegguuiirr,, aass iinnffoorrmmaaeess aaccaaddmmiiccaass ee fflluunncciiaass eemm iiddiioommaass:: -- SSee nnoo ppoossssuuii ggrraauu uunniivveerrssiittrriioo,, mmeellhhoorr oommiittiirr aa sseeoo ddee ffoorrmmaaoo..-- SSee tteemm mmaaiiss ddee 4455 aannooss,, nnoo mmeenncciioonnaarr aa iiddaaddee nnaa ccaarrttaa..-- SSee ppoossssuuii ffiillhhooss,, nnoo ooss cciittee.. --SSee nnoo ppoossssuuiirr uumm ddoommnniioo fflluueennttee ddee aallgguumm iiddiioommaa ppaarraa aa ccoonnvveerrssaaoo,, nnoo mmeenncciioonnee aa ppoouuccaa hhaabbiilliiddaaddee.. BBoonnss ccoonnhheecciimmeennttooss ssooaamm ppiioorr qquuee oommiittiirr.. NNoo eenncceerrrraammeennttoo ddaa ccaarrttaa,, oo ccaannddiiddaattoo ddeevvee ssoolliicciittaarr aaoo lleeiittoorr qquuee eennttrree eemm ccoonnttaattoo ppaarraa uummaa eennttrreevviissttaa::--EEssttoouu ssuuaa ddiissppoossiioo ppaarraa uummaa eennttrreevviissttaa ppeessssooaall;;-- AAgguuaarrddoo ppoorr oouuvvii--lloo eemm bbrreevvee;;-- EEssppeerroo qquuee mmiinnhhaass qquuaalliiffiiccaaeess sseejjaamm ddiiggnnaass ((mmeerreeaamm)) aa ssuuaa ccoonnssiiddeerraaoo;;-- AAccrreeddiittoo qquuee mmee ffaavvoorreecceerr ccoomm uummaa eennttrreevviissttaa;;-- AApprreecciiaarriiaa mmuuiittssssiimmoo eemm tteerr uummaa ooppoorrttuunniiddaaddee ddee pprroovviiddeenncciiaarr ((pprrooppoorrcciioonnaarr)) mmaaiiss ddeettaallhheess;;-- AApprreecciiaarriiaa aa ooppoorrttuunniiddaaddee ddee aatteennddeerr aa uummaa eennttrreevviissttaa..

  CCoonnsseellhhooss ffuunnddaammeennttaaiiss ppaarraa ffaazzeerr uummaa ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo..

  AA ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo sseerrvvee,, pprriinncciippaallmmeennttee,, ppaarraa ccuurrrrccuullooss eennvviiaaddooss ppeelloo ccoorrrreeiioo,, qquuaannddoo hh nneecceessssiiddaaddee ddee iinnffoorrmmaarr aa pprreetteennssoo ssaallaarriiaall.. CCaabbee ttaammbbmm ppaarraa aapprreesseennttaarr oo pprrooffiissssiioonnaall -- nnoo ccaassoo ddee uummaa iinnddiiccaaoo,, ppoorr eexxeemmpplloo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  40

  CCoollooqquuee sseemmpprree oo nnoommee ee oo ccaarrggoo ddaa ppeessssooaa -- oouu oo ddeeppaarrttaammeennttoo -- ppaarraa qquueemm sseerr eennvviiaaddaa aa ccaarrttaa.. AAoo ccoonnttrrrriioo ddoo ccuurrrrccuulloo,, qquuee nnoo ddeevvee sseerr aassssiinnaaddoo,, nnaa ccaarrttaa ddeevvee tteerr aa aassssiinnaattuurraa nnoo ffiinnaall.. AA pprriimmeeiirraa iimmpprreessssoo sseemmpprree aa qquuee ffiiccaa.. PPoorrttaannttoo,, iimmppoorrttaannttee tteerr aatteennoo rreeddoobbrraaddaa ppaarraa oo vvooccaabbuullrriioo ee oo ttoomm uuttiilliizzaaddoo nnoo tteexxttoo..

  NNoo eessqquueecceerr ddee ccoollooccaarr oo nnoommee ddaa eemmpprreessaa,, iissttoo ddeemmoonnssttrraa mmaaiioorreess ccoonnssiiddeerraaeess.. RReeddiiggiirr aa ccaarrttaa ccoollooccaannddoo ccaarraacctteerrssttiiccaass pprrooffiissssiioonnaaiiss ee ppeessssooaaiiss qquuee ffaaaamm ccoomm qquuee oo lleeiittoorr oo ccoonnssiiddeerree ppaarraa aa ppoossiioo pprreetteennddiiddaa..NNoo mmeenncciioonnaarr aassppeeccttooss nneeggaattiivvooss oouu qquuee nnoo tteennhhaamm rreellaaoo ccoomm oo ccaarrggoo.. AAnntteess ddee eennvviiaarr aa ccaarrttaa,, vveerriiffiiccaarr aa ggrraammttiiccaa ee cceerrttiiffiiccaarr qquuee aass iinnffoorrmmaaeess eesstteejjaamm eemm oorrddeemm llggiiccaa.. AA ccaarrttaa nnoo ppooddee ppaassssaarr ddee uummaa ppggiinnaa ee ddeevvee sseerr rreeddiiggiiddaa eemm AA44 oouu ppaappeell--ccaarrttaa ddee bbooaa qquuaalliiddaaddee.. OO ppaappeell ddeevvee sseerr bbrraannccoo oouu ddee ccoorr ssuuaavvee.. NNoo uussee ppaappiiss mmuuiittoo cchhaammaattiivvooss,, ppooiiss eelleess ddeessttrrooeemm aa ssoobbrriieeddaaddee ddaa ccaarrttaa.. ((MMIICCHHEELLEETTTTII,, 22000033))

  OO oobbjjeettiivvoo ddaa ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo SSeerr ccuurrttoo ee ccllaarroo;; DDiizzeerr eemm qquuaall ccaarrggoo qquueerr ttrraabbaallhhaarr ((EExxeemmpplloo:: ""AAuuxxiilliiaarr

  aaddmmiinniissttrraattiivvoo""));; SSee nnoo tteemm uumm ccaarrggoo eessppeeccffiiccoo,, ddiizzeerr eemm qquuaall rreeaa qquueerr aattuuaarr

  ((EExxeemmpplloo:: ""AAttuuaarr nnaarreeaa ddee tteelleeccoommuunniiccaaeess""//""AAttuuaarr nnaass rreeaass ddee iinnffoorrmmttiiccaa ee tteelleeccoommuunniiccaaeess""));;

  SSee eessttiivveerr eemm ddvviiddaa,, ppuullee eessttaa eettaappaa..

  OO qquuee ssee ddeevvee eevviittaarr

  CCoollooccaarr oobbjjeettiivvooss ppeessssooaaiiss ddaa vviiddaa;; DDiizzeerr qquuee qquueerr ccrreesscceerr pprrooffiissssiioonnaallmmeennttee oouu eennttoo qquuee ddeesseejjaa

  ddiivviiddiirr eexxppeerriinncciiaass oouu qquuaallqquueerr oouuttrroo tteexxttoo;; EEssccrreevveerr ddee ffoorrmmaa ggeenneerraalliizzaaddaa;; DDiizzeerr qquuee qquueerr aattuuaarr ""eemm qquuaallqquueerr rreeaa ddoo rraammoo"",, oouu sseejjaa,, ""aattiirraarr

  ppaarraa ttooddooss ooss llaaddooss"".. AA sseegguuiirr,, eexxeemmppllooss ccoomm aallgguummaass ssuuggeesstteess::

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  41

  11 eexxeemmpplloo:: PPrreezzaaddoo ((aa)) SSeennhhoorr ((aa)).. DDee aaccoorrddoo ccoomm aa iinnddiiccaaoo ddoo SSrr.. JJoooo GGeelleellee LLuunnaavvoo,, eennvviioo mmeeuu

  ccuurrrrccuulloo ppaarraa aapprreecciiaaoo.. HH qquuaattrroo aannooss qquuee ttrraabbaallhhoo ccoommoo ddoocceennttee ddee

  MMaatteemmttiiccaa,, IInnffoorrmmttiiccaa ee MMuunnddoo AAccttuuaall.. NNeessttee mmoommeennttoo,, bbuussccoo uummaa

  eeffeettiivvaaoo nnoo mmeerrccaaddoo,, vviissaannddoo oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddee uumm ttrraabbaallhhoo

  oobbjjeettiivvoo ee ggeerraaddoorr ddee rreessuullttaaddooss,, ddee ffoorrmmaa aa ppoossssiibbiilliittaarr ccrreesscciimmeennttoo qquuaalliittaattiivvoo ee qquuaannttiittaattiivvoo ppaarraa ooss eennvvoollvviiddooss.. AAggrraaddeeoo aa aatteennoo ee ccoollooccoo--

  mmee aaoo iinntteeiirroo ddiissppoorr ppaarraa ccoonnttaattoo ppeessssooaall..

  FFiilliippee MMaatthhuussssoo

  OObbsseerrvvaaeess::

  AAppeennaass cciittee oo nnoommee ddee qquueemm iinnddiiccaa ssee ffoorr ssoolliicciittaaddoo oouu ccoomm pprrvviiaa oorriieennttaaoo ddaa ppeessssooaa

  OO ccuurrrrccuulloo nnoo pprreecciissaa ddee aassssiinnaattuurraa,, mmaass aa ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo ddeevvee sseerr aassssiinnaaddaa..

  NNoo uummaa rreeggrraa,, mmaass aa ccaarrttaa ppooddeerriiaa tteerr ddaattaa..

  22 eexxeemmpplloo:: PPrreezzaaddooss SSeennhhoorreess,,

  EEmm bbuussccaa ddee nnoovvaa pprrooppoossttaa ddee ttrraabbaallhhoo nnaa rreeaa AAddmmiinniissttrraattiivvoo--FFiinnaanncceeiirraa,,

  aapprreesseennttoo--llhheess mmeeuu ccuurrrrccuulloo aanneexxoo.. EEnnttrree mmiinnhhaass ccaarraacctteerrssttiiccaass bbssiiccaass

  eennccoonnttrraamm--ssee:: aaddaappttaabbiilliiddaaddee,, bboomm hhuummoorr,, ddiinnaammiissmmoo,, rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess,,

  aauuttoo--eexxiiggnncciiaa,, ddeeddiiccaaoo aaoo ttrraabbaallhhoo ee bboomm rreellaacciioonnaammeennttoo eemm ggeerraall..

  IInnffoorrmmoo aaiinnddaa qquuee,, eessttoouu ddiissppoonnvveell ppaarraa vviiaaggeennss,, ddee aaccoorrddoo ccoomm aa

  nneecceessssiiddaaddee ddaa oorrggaanniizzaaoo.. AAgguuaarrddoo ddee ccoonnttaattoo ddee ssuuaa ppaarrttee,, ccoollooccoo--mmee

  ddiissppoossiioo ppaarraa pprreessttaarr--llhheess mmaaiiss eessccllaarreecciimmeennttooss..

  AAtteenncciioossaammeennttee,,

  FFiilliippee MMaatthhuussssoo

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  42

  33 eexxeemmpplloo:: PPrreezzaaddooss SSeennhhoorreess,,

  EEssttoouu pprrooccuurraa ddee nnoovvooss ddeessaaffiiooss pprrooffiissssiioonnaaiiss nnaa rreeaa ddee RReeccuurrssooss

  HHuummaannooss ee aaccrreeddiittoo qquuee ssuuaa eemmpprreessaa ppoossssaa tteerr iinntteerreessssee ppoorr mmiinnhhaass

  qquuaalliiffiiccaaeess.. SSoouu ggrraadduuaaddoo eemm CCoommuunniiccaaoo SSoocciiaall ee HHiissttrriiaa,, ccoomm

  lliicceenncciiaattuurraa eemm AAddmmiinniissttrraaoo.. AAttuuoo nnaa rreeaa ddee RReeccuurrssooss HHuummaannooss hh

  nnoovvee aannooss,, ccoomm ddeessttaaqquuee ppaarraa oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ee ccoooorrddeennaaoo ddee

  aattiivviiddaaddeess ddee ttrreeiinnaammeennttoo,, tteennddoo iinncclluussiivvee oobbttiiddoo aa cceerrttiiffiiccaaoo LLaa SSaallllee--

  22001100//22001111.. EEnnvviioo eemm aanneexxoo oo mmeeuu ccuurrrrccuulloo ppaarraa ffaazzeerr ppaarrttee ddee sseeuu bbaannccoo

  ddee ddaaddooss ee ccoollooccoo--mmee ddiissppoossiioo ppaarraa uummaa eennttrreevviissttaa ppeessssooaall,, qquuaannddoo

  ppooddeerreeii ffoorrnneecceerr mmaaiiss iinnffoorrmmaaeess ssoobbrree mmiinnhhaa eexxppeerriinncciiaa pprrooffiissssiioonnaall..

  CCoorrddiiaallmmeennttee,, FFiilliippee MMaatthhuussssoo

  OObbsseerrvvaaeess::

  CCaarrttaa oobbjjeettiivvaa ccaapprriicchhoossaa,, aaggrraaddvveell ddee lleerr.. CChhaammaa aa aatteennoo ppaarraa aa lleeiittuurraa

  CCOONNCCLLUUSSOO DDuurraannttee mmuuiittoo tteemmppoo aa ccaarrttaa ddee ssoolliicciittaaoo ddee eemmpprreeggoo ffooii ccoonnssiiddeerraaddaa uumm aacceessssrriioo ddiissppeennssvveell aa uummaa ccaannddiiddaattuurraa,, ppoorrmm,, aattuuaallmmeennttee tteemm aaddqquuiirriiddoo uumm ppaappeell ccaaddaa vveezz mmaaiiss ddeetteerrmmiinnaannttee nnooss pprroocceessssooss ddee rreeccrruuttaammeennttoo.. SSeennddoo oo pprriimmeeiirroo ppoonnttoo ddee ccoonnttaattoo qquuee oo eemmpprreeggaaddoorr tteemm ccoomm oo ccaannddiiddaattoo.. iimmppoorrttaannttee qquuee ssuuaa eellaabboorraaoo sseejjaa mmuuiittoo ccuuiiddaaddoossaa ee qquuee ssee rreessppeeiitteemm aallgguummaass rreeggrraass bbssiiccaass nnaa ssuuaa eessttrruuttuurraa ppaarraa qquuee oo ccaannddiiddaattoo ssee ssoobbrreessssaaiiaa lliissttaa ddooss ccoonnccoorrrreenntteess ddoo ppoossttoo eemm ooffeerrttaa..

  ____________________________________________

  EExxeerrcccciiooss

  11.. EEllaabboorree uummaa ccaarrttaa ddee ppeeddiiddoo ddee eemmpprreeggoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  43

  II Mdulo: Problemas decorrentes na vida

  profissional

  Tema: A Fofoca no trabalho

  AA ffooffooccaa uummaa nnaarrrraaoo ddee uumm ffaattoo.. ss vveezzeess ddee uumm sseeggrreeddoo qquuee nnooss ffooii ccoonnffiiaaddoo,, oouuttrraass,, oo aattoo nnoo qquuaall ssee ffaazz ffuussoo ddaa aassttcciiaa ee ddaa mmaalleeddiiccnncciiaa.. QQuuaannddoo ccoonnttmm aa iinntteennoo ddoo sseegguunnddoo,, ppooddeemmooss rreellaacciioonn--llaa ccoomm cciillaaddaa,, aarrmmaaddiillhhaa,, ttrraaiioo oouu eemmbbuussttee.. AAllgguumm tteecceennddoo uummaa rreeddee ddee iinnffoorrmmaaeess ppaarraa ccoommpplliiccaarr,, ccoonnffuunnddiirr oo oouuttrroo.. AAiinnddaa qquuaannddoo oo ccaassoo oo sseegguunnddoo,, eellee ooccoorrrree,, eemm ggeerraall qquuaannddoo hh cciimmeess oouu iinnvveejjaa.. NNoo eessqquueeaammooss qquuee aa ffooffooccaa ttaammbbmm ppooddee sseerr ffrruuttoo ddaa ppuurraa ee ssiimmpplleess ffaallttaa ddee aassssuunnttoo.. TTooddoo mmuunnddoo ddiizz qquuee aass ppeessssooaass nnoo aammbbiieennttee ddee ttrraabbaallhhoo ffoorrmmaamm uummaa ffaammlliiaa.. EE nnoo dd ppaarraa ddiissccoorrddaarr mmuuiittoo,, aaffiinnaall,, ppaassssaammooss mmaaiiss tteemmppoo nnaa eemmpprreessaa ddoo qquuee ddoorrmmiimmooss oouu ppaassssaammooss ccoomm nnoossssooss ffaammiilliiaarreess.. MMaass ccoommoo eemm ttooddaa ffaammlliiaa,, sseemmpprree tteemm aaqquueelleess qquuee ccoonnttuurrbbaamm oo aammbbiieennttee,, iinnddeeppeennddeennttee ddoo mmoottiivvoo qquuee ooss lleevvaamm aa iissssoo.. SSoo aaqquueelleess qquuee aaddoorraamm uummaa ffooffooccaa,, eessppeeccuullaarr ssoobbrree aa vviiddaa aallhheeiiaa.. EE iissttoo uumm ppeerriiggoo ppaarraa oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddee ssuuaa ccaarrrreeiirraa pprrooffiissssiioonnaall,, ppaarraa aa ccoonnvviivvnncciiaa nnoo aammbbiieennttee ddee ttrraabbaallhhoo ee eennttrree aass eeqquuiippeess,, ee aa ccoonnsseeqquunncciiaa ppooddee sseerr ppiioorr aaiinnddaa ppaarraa ooss nneeggcciiooss,, ssee aa eemmpprreessaa iiggnnoorraarr sseeuuss eeffeeiittooss,, mmaass ffaallaarr ddaa vviiddaa aallhheeiiaa uumm hhbbiittoo ddoo tteemmppoo ddaass ccaavveerrnnaass.. SSeegguunnddoo FFrraannkk MMccAAnnddrreeww,, eessppeecciiaalliissttaa eemm ffooffooccaa ddaa uunniivveerrssiiddaaddee nnoorrttee--aammeerriiccaannaa KKnnooxx CCoolllleeggee,, eellaa aajjuuddoouu nnaa eevvoolluuoo hhuummaannaa.. PPaarraa oobbtteerr ssuucceessssoo nnooss ggrruuppooss ssoocciiaaiiss,, ooss hhoommeennss pprr--hhiissttrriiccooss ttiinnhhaamm ddee ssaabbeerr ssoobbrree aa vviiddaa ddaass oouuttrraass ppeessssooaass ee oo qquuee eellaass ssaabbiiaamm ffaazzeerr,, aaffiirrmmaa.. PPaarraa eellee,, qquueemm ttiinnhhaa mmaaiiss iinnffoorrmmaaoo ccoonnhheecciiaa aass ffrraaqquueezzaass ddooss aaddvveerrssrriiooss ee ssaabbiiaa ttiirraarr vvaannttaaggeemm ddiissssoo.. AAss ccoonnsseeqquunncciiaass qquuee aa ffooffooccaa ttrrss ppaarraa aass nnoossssaass vviiddaass ee aass iinnssttiittuuiieess oonnddee ttrraabbaallhhaammooss ssoo nneeuuffssttiiccaass,, ppooiiss eellaass sseeppaarraamm aass ppeessssooaass,, pprroovvooccaamm ccoonnfflliittooss iinntteerrnnooss,, rreettaarrddaamm oo ttrraabbaallhhoo,, ee oo mmaaiiss ddiiffcciill aaiinnddaa qquuee ccoommpprroommeetteemm ccoomm ttooddoo oo ssiisstteemmaa ddaa eemmpprreessaa.. AAss ppeessssooaass ppaassssaamm aa nnoo ffaazzeerreemm oo sseeuu ttrraabbaallhhoo ccoomm lliibbeerrddaaddee,, ppaarraa oo pprrpprriioo ffooffooqquueeiirroo,, ppoouuccoo pprroodduuzz,, ppoorrqquuee mmaaiioorr ppaarrttee ddoo sseeuu tteemmppoo bbuussccaarr iinnffoorrmmaaeess,, eessttaarr rreeuunniiddoo eemm ggrruuppiinnhhooss ppaarraa ddiiffuunnddiirr aass iinnffoorrmmaaeess.. AAllgguunnss aauuttoorreess ((MMAARRTTIINNSS && LLEEAALL,, 22000099)),, nnooss ttrraazzeemm aaqquuii aallgguummaass rreeggrraass ppaarraa eevviittaarrmmooss aa ffooffooccaa::

  NNoo sseerr iinnccoonnvveenniieennttee,, aappaarreecceennddoo eemm oouuttrrooss sseeccttoorreess ddaa eemmpprreessaa sseemm lliiggaarr aanntteess ss ppaarraa ffaazzeerr uummaa ffooffooccaa rrppiiddaa;;

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  44

  MMaanntteennhhaa aa vvoozz bbaaiixxaa,, eessppeecciiaallmmeennttee qquuaannddoo pprreecciissaarr ffaallaarr ddee aassssuunnttooss ddee ccaarrcctteerr ccoonnffiiddeenncciiaall;;

  QQuuaannddoo ssee rreeffeerriirr aa uumm ccoolleeggaa nnuummaa ccoonnvveerrssaa,, uussee oo nnoommee ccoommpplleettoo ddeellee ppaarraa eevviittaarr mmaall--eenntteennddiiddooss;;

  EEvviittee ffaallaarr ddee ssuuaa vviiddaa ppeessssooaall ccoomm qquueemm vvoocc nnoo ccoonnhheeccee oo ccaarrcctteerr;;

  NNoo ccoommeennttee ccoomm qquuaallqquueerr uumm ooss sseeuuss rreessuullttaaddooss ppoossiittiivvooss,, pprrmmiiooss ee nnoovvooss pprroojjeeccttooss qquuee llhhee ffoorraamm ccoonnffiiaaddooss;;

  CCaassoo ttrraabbaallhhee ccoomm aallgguumm ddee qquueemm nnoo ggoossttaa,, ttrrooqquuee ccuummpprriimmeennttooss,, mmaanntteennhhaa ddiissttnncciiaa ee nnoo ccoommeennttee aa aannttiippaattiiaa qquuee sseennttee.. IIssssoo mmiinniimmiizzaa ooss aattrriittooss ee eevviittaa qquuee ooss oouuttrrooss rreeppaarreemm aa iinnccoommppaattiibbiilliiddaaddee ee ffaaaamm ffooffooccaass..

  ____________________________________________

  Exerccios

  11.. FFooffooccaarr ccrriimmee?? PPoorrqquuee?? 22.. TTooddoo mmuunnddoo ffooffooqquueeiirroo,, ppoorrqquuee aass vveezzeess mmeessmmoo sseemm qquueerreerr

  aaccaabbaammooss ffaallaannddoo aallggoo qquuee nnoo ddeevvaammooss.. CCoonnccoorrddaa ccoomm aa aaffiirrmmaaoo?? PPoorrqquuee ??

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  45

  Tema: O Stresse no trabalho

  OO ssttrreessssee ppooddee sseerr ccoommpprreeeennddiiddoo ccoommoo uummaa rreessppoossttaa ppssiiccooffiissiioollggiiccaa,, ppooiiss eennvvoollvvee aassppeeccttooss ppssiiccoollggiiccooss:: eemmooeess,, ppeennssaammeennttooss ee oo pprrpprriioo ccoommppoorrttaammeennttoo aapprreesseennttaaddoo ppeellaass ppeessssooaass;; ee aassppeeccttooss ffiissiioollggiiccooss:: aalltteerraaoo ddoo hhbbiittoo aalliimmeennttaarr,, aalltteerraaoo ddoo ssoonnoo,, ssiinnttoommaass ffssiiccooss ccoomm ggaassttrriittee,, llcceerraa,, hhiippeerrtteennssoo,, eennttrree oouuttrrooss.. NNeessttee sseennttiiddoo ppooddee--ssee ddiizzeerr qquuee oo ssttrreessss,, eemm ssii,, nnoo uummaa ddooeennaa,, ccoonnttuuddoo ppooddee sseerr oo ppoonnttoo ddee ppaarrttiiddaa ppaarraa qquuee oo iinnddiivvdduuoo ddeesseennvvoollvvaa aallgguummaa ddooeennaa..

  CCoonncceeiittuuaallmmeennttee oo ssttrreessssee uumm eessttaaddoo ddee tteennssoo qquuee ccaauussaa uumm ddeesseeqquuiillbbrriioo nnoo oorrggaanniissmmoo vviivvoo,, ffrreennttee aa eessttee ddeesseeqquuiillbbrriioo oo oorrggaanniissmmoo rreeaaggee ddee mmaanneeiirraa aa eennffrreennttaarr aa ssiittuuaaoo pprreesseennttee,, nneessttee mmoommeennttoo eessttaammooss ffaallaannddoo ddee uummaa ffaassee ddoo ssttrreessss qquuee ssaauuddvveell,, ppooiiss ppoossssiibbiilliittaa oo oorrggaanniissmmoo ssee pprreeppaarraarr ppaarraa rreessoollvveerr aass qquueesstteess qquuee eesstteejjaamm pprreesseenntteess ee pprreecciissaamm ddee uummaa ssoolluuoo.. CCoonnttuuddoo ccaassoo aass vvaarriivveeiiss qquuee eessttoo iinnfflluueenncciiaannddoo nneessssee ddeesseeqquuiillbbrriioo ppeerrmmaanneeaamm ppoorr uumm tteemmppoo pprroolloonnggaaddoo,, oo oorrggaanniissmmoo ppooddee ffiiccaarr eexxaauussttoo ee ccoommeeaarr aa aapprreesseennttaarr ooss ssiinnttoommaass ddoo ssttrreessssee eemm ssuuaa tteerrcceeiirraa ffaassee,, sseennddoo eesstteess ssiinnttoommaass:: iirrrriittaabbiilliiddaaddee;; aalltteerraaoo ddoo hhuummoorr;; vvoonnttaaddee ddee ssuummiirr;; aannssiieeddaaddee;; aalltteerraaeess ddoo ssoonnoo;; aassssiimm ccoommoo ssiinnttoommaass ffssiiccooss,, rreessffrriiaaddooss ee ggrriippeess ffrreeqqeenntteess ((oo ssttrreessss aaffeettaa oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollggiiccoo));; hhiippeerraacciiddeezz eessttoommaaccaall;; tteennssoo mmuussccuullaarr,, eettcc.. NNeessttaa ffaassee ppooddee aappaarreecceerr aallgguummaass ddooeennaass ccllnniiccaass,, ee eessttaass vvaarriiaamm ddee iinnddiivvdduuoo ppaarraa iinnddiivvdduuoo,, ddee aaccoorrddoo ccoomm aa pprreeddiissppoossiioo ggeennttiiccaa ddee ccaaddaa ppeessssooaa ee oo ppoonnttoo ddee cchhooqquuee ddee ccaaddaa uumm.. PPaarraa ttrraattaarr ddoo ssttrreessss ffuunnddaammeennttaall qquuee aa ppeessssooaa aapprreesseennttee mmuuddaannaass eemm sseeuu ppaaddrroo ddee ccoommppoorrttaammeennttoo,, nneessttee sseennttiiddoo aa ppssiiccoollooggiiaa tteemm uumm ppaappeell iimmppoorrttaannttssssiimmoo,, ppooiiss aajjuuddaarr oo iinnddiivvdduuoo rreeccoonnhheecceerr sseeuu ccoommppoorrttaammeennttoo,, ssuuaa ffoorrmmaa ddee iinntteerrpprreettaarr oo mmuunnddoo ee aassssiimm mmuuddaarr ddee ccoommppoorrttaammeennttoo ddee ffoorrmmaa aa eennffrreennttaarr ooss eessttrreessssoorreess ddaa vviiddaa sseemm eennttrraarr nnuumm ddeessggaassttee ttoo iinntteennssoo..

  PPoosseenn ((11999955)) aaffiirrmmaa qquuee:: ooss ssiinnttoommaass ffssiiccooss ddoo eessttrreessssee mmaaiiss ccoommuunnss ssoo:: ffaaddiiggaa,, ddoorreess ddee ccaabbeeaa,, iinnssnniiaa,, ddoorreess nnoo ccoorrppoo,, ppaallppiittaaeess,, aalltteerraaeess iinntteessttiinnaaiiss,, nnuusseeaa,, ttrreemmoorreess ee rreessffrriiaaddooss ccoonnssttaanntteess.. OOuuttrrooss ssiinnttoommaass ssoo aapprreesseennttaaddooss aattrraavvss ddoo ppeennssaammeennttoo qquuee ppooddeemm sseerr rreepprreesseennttaaddooss ddee

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  46

  ffoorrmmaa ccoommppuullssiivvaa ee oobbsseessssiivvaa,, lleevvaannddoo eemm ccoonnssiiddeerraaoo aa aannggssttiiaa ee aa sseennssiibbiilliiddaaddee eemmoocciioonnaall,, ttoorrnnaannddoo oo ssuujjeeiittoo aaggrreessssiivvoo ee vviioolleennttoo.. NNoo eennttaannttoo,, ooss ffaattoorreess qquuee ggeerraamm ooss ssiinnttoommaass ddeepprreessssiivvooss ppooddeemm eessttaarr rreellaacciioonnaaddooss aaoo eessttrreessssee.. OOss ffaattoorreess ssoo:: rruuddoo,, aalltteerraaeess ddoo ssoonnoo,, ssoobbrreeccaarrggaa,, ffaallttaa ddee eessttmmuullooss,, mmuuddaannaass ddeetteerrmmiinnaaddaass ppeellaa eemmpprreessaa ee mmuuddaannaass ddeevviiddoo aa nnoovvaass tteeccnnoollooggiiaass..

  SSeegguunnddoo FFrraannaa ee RRooddrriigguueess ((11999977)),, ppeessssooaass qquuee aapprreesseennttaamm uumm eelleevvaaddoo nnvveell ddee aannssiieeddaaddee ddeennttrroo ddee ssii,, ssee aaccoossttuummaarraamm aa lliiddaarr ccoomm oo eessttrreessssee nnoo ttrraabbaallhhoo,, uussaannddoo eessttee ccoommoo uumm mmeeiioo ddee ddeessccaarrggaa ee tteennssoo sseennddoo cchhaammaaddooss ddee wwoorrkkaahhoolliiccss,, oouu sseejjaa,, vviicciiaaddooss nnoo ttrraabbaallhhoo.. EEsstteess pprrooffiissssiioonnaaiiss ttmm uummaa eennoorrmmee ddiiffiiccuullddaaddee ddee ddeessffrruuttaarr ddee sseeuu tteemmppoo lliivvrree,, sseejjaa nnaa ffaammlliiaa,, nnoo llaazzeerr oouu aatt mmeessmmoo nnoo sseeuu ccoonnvvvviioo ssoocciiaall..

  EEssttee ttiippoo ddee pprrooffiissssiioonnaall mmuuiittoo vvaalloorriizzaaddoo nnoo aammbbiieennttee eemmpprreessaarriiaall ee ppeellaa ssoocciieeddaaddee tteeccnnoollggiiccaa,, ppooiiss ssoo ppeessssooaass qquuee tteemm uumm rreennddiimmeennttoo pprrooffiissssiioonnaall bbeemm eelleevvaaddoo.. SSeennddoo aassssiimm,, oo eessttrreessssee ppaassssoouu aa sseerr mmuuiittoo iimmppoorrttaannttee nnoo nnvveell ddee tteennssoo oorrggaanniizzaacciioonnaall ee ppeessssooaall,, sseerrvviinnddoo ccoommoo qquuaalliiddaaddee ddee vviiddaa ddooss ffuunncciioonnrriiooss,, pprroodduuttooss,, sseerrvviiooss ee rreessuullttaaddooss..

  TTiippooss ddee EEssttrreessssee ee PPrriinncciippaaiiss ccaauussaass..

  EEnnttrree aass pprriinncciippaaiiss ccaauussaass ddoo eessttrreessssee,, ddeevveemmooss cciittaarr::

  && MMuuddaannaass:: uummaa cceerrttaa ddoossee ddee mmuuddaannaa nneecceessssrriiaa.. EEnnttrreettaannttoo,, ssee aass mmuuddaannaass vviioolleennttaass ppooddeemm uullttrraappaassssaarr nnoossssaa ccaappaacciiddaaddee ddee aaddaappttaaoo..

  && SSoobbrreeccaarrggaa:: aa ffaallttaa ddee tteemmppoo,, oo eexxcceessssoo ddee rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee,, aa ffaallttaa ddee aappooiioo ee eexxppeeccttaattiivvaass eexxaaggeerraaddaass..

  && AAlliimmeennttaaoo iinnccoorrrreettaa:: nnoo aappeennaass iimmppoorrttaannttee oo qquuee ccoommeemmooss,, mmaass ttaammbbmm ccoommoo ccoommeemmooss..

  && FFuummaarr:: oo cciiggaarrrroo lliibbeerraa nniiccoottiinnaa qquuee,, nnaa ffaassee ddee mmeennoorr ccoonncceennttrraaoo,, jj pprroovvooccaa rreeaaeess ddee eessttrreessssee lleevvee,, ddeeppooiiss bbllooqquueeiiaa aass rreeaaeess ddoo oorrggaanniissmmoo ee ccaauussaa ddeeppeennddnncciiaa ppssiiccoollggiiccaa..

  && RRuuddooss:: ccoollooccaa--nnooss sseemmpprree eemm aalleerrttaa,, pprroovvooccaa aa iirrrriittaaoo ee aa ppeerrddaa ddee ccoonncceennttrraaoo ddeesseennccaaddeeaannddoo rreeaaeess ddee eessttrreessssee,, qquuee ppooddeemm lleevvaarr aatt aa eexxaauussttoo..

  && BBaaiixxaa aauuttoo--eessttiimmaa:: tteennddee aa ssee aaggrraavvaarr oo eessttrreessssee nneessttaass ppeessssooaass..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  47

  && MMeeddoo:: oo mmeeddoo aacceennttuuaa nnaass ppeessssooaass aa pprreeooccuuppaaoo sseemm nneecceessssiiddaaddee,, uummaa aattiittuuddee ppeessssiimmiissttaa eemm rreellaaoo vviiddaa oouu lleemmbbrraannaass ddee eexxppeerriinncciiaass ddeessaaggrraaddvveeiiss..

  && TTrrnnssiittoo:: ooss ccoonnggeessttiioonnaammeennttooss,, ooss sseemmffoorrooss,, ooss aassssaallttooss aaooss mmoottoorriissttaass ee aa ccoonnttaammiinnaaoo ddoo aarr ppooddeemm ddeesseennccaaddeeaarr oo eessttrreessssee..

  && AAlltteerraaoo ddoo rriittmmoo hhaabbiittuuaall ddoo oorrggaanniissmmoo:: pprroovvooccaa iirrrriittaabbiilliiddaaddee,, pprroobblleemmaass ddiiggeessttiivvooss,, ddoorreess ddee ccaabbeeaa ee aalltteerraaeess nnoo ssoonnoo..

  && PPrrooggrreessssoo:: aa aaggiittaaoo ddoo pprrooggrreessssoo ttccnniiccoo aaccoommppaannhhaaddaa ddee aauummeennttoo ddaass pprreesssseess ee ddee ssoobbrreeccaarrggaa ddee ttrraabbaallhhoo,, aauummeennttaannddoo ooss nnvveeiiss ddee eexxiiggnncciiaass,, qquuaalliittaattiivvaass ee qquuaannttiittaattiivvaass..

  SSoo ddeesssseess eessttrreessssoorreess qquuee ssuurrggeemm ooss pprriinncciippaaiiss ttiippooss ddee eessttrreessssee qquuee aabbrraannggeemm::

  EEssttrreessssee ddee TTrraabbaallhhoo;; EEssttrreessssee ddeeccoorrrreenntteess ddee ddooeennaass ccaarrddaaccaass ee ddoo ccnncceerr;; EEssttrreessssee nnaa IInnffnncciiaa;; EEssttrreessssee ddee EEnnvveellhheecciimmeennttoo..

  MMeeddiiddaass ppaarraa ccoommbbaatteerr oo ""SSttrreessssee""

  OO ccoommbbaattee aaoo ssttrreessss nnoo ffcciill,, mmaass eexxiisstteemm aallgguummaass mmeeddiiddaass qquuee aalliivviiaamm ee ppooddeemm aajjuuddaarr mmuuiittoo.. QQuuaaiissqquueerr qquuee sseejjaamm aass mmeeddiiddaass iinnddiiccaaddaass,, oo rreeccoonnhheecciimmeennttoo ddoo pprroobblleemmaa oo pprriimmeeiirroo ppaassssoo ppaarraa aa ccuurraa.. AA ppaarrttiirr ddee eennttoo pprrooggrraammee oo qquuee ffaazzeerr,, oo iimmppoorrttaannttee tteennttaarr ee mmuuddaarr..

  FFaaaa eexxeerrcccciiooss ffssiiccooss oouu pprraattiiqquuee ddeessppoorrttoo rreegguullaarrmmeennttee.. AAbbaaiixxaa aa pprreessssoo ee aalliivviiaa aass tteennsseess ccaauussaaddaass ppeelloo ssttrreessss..

  AArrrruummee uumm ppaassssaatteemmppoo,, iissttoo aajjuuddaa aa ddeessvviiaarr aa ssuuaa aatteennoo ee aalliivviiaa oo ssttrreessss..

  CCoonnttrroollee aa ssuuaa ddiieettaa,, mmeellhhoorraannddoo sseeuuss hhbbiittooss,, ddiimmiinnuuiinnddoo oo ccoonnssuummoo ddee bbeebbiiddaass aallccoolliiccaass ee ddeeiixxee ddee ffuummaarr.. AAoo ccoonnttrrrriioo ddoo qquuee mmuuiittaa ggeennttee ppeennssaa eessttaass aattiittuuddeess nnoo ssoo eessttrreessssaanntteess mmaass,, ccoonnttrriibbuueemm ppaarraa aa ddiimmiinnuuiioo ddoo ssttrreessss..

  PPrrooccuurree ccoonnvveerrssaarr mmaaiiss ccoomm aass oouuttrraass ppeessssooaass,, mmeellhhoorree oo sseeuu rreellaacciioonnaammeennttoo,, iissttoo nnoo vvaaii ccuurraarr mmaass aalliivviiaa aass tteennsseess..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  48

  PPrrooccuurree ssaaiirr ddee ffrriiaass,, ssee ffoorr ppoossssvveell,, ee ddeeiixxee ddee ssee pprreeooccuuppaarr ttaannttoo..

  OO mmuunnddoo ddoo ttrraabbaallhhoo mmuuddoouu ccoomm oo aavvaannoo ddaass tteeccnnoollooggiiaass.. HHoojjee,, oo pprrooffiissssiioonnaall vviivvee ssoobb ccoonnttnnuuaa tteennssoo,, ppooiiss,, aallmm ddee ssuuaass hhaabbiittuuaaiiss rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess,, aa aallttaa ccoommppeettiittiivviiddaaddee nnoo sseeccttoorr ddee ttrraabbaallhhoo eexxiiggee ddeellee aapprreennddiizzaaddoo ccoonnssttaannttee ee eennffrreennttaammeennttoo ddee nnoovvooss ddeessaaffiiooss,, oo qquuee ffaazz ccoomm qquuee,, mmuuiittaass vveezzeess,, ssuuppeerree sseeuuss pprrpprriiooss lliimmiitteess.. IIssssoo ppooddee lleevv--lloo aaoo eessttrreessssee.. OO ttiippoo ddee ddeessggaassttee qquuee aass ppeessssooaass eessttoo ssuubbmmeettiiddaass ppeerrmmaanneenntteemmeennttee nnooss aammbbiieenntteess ee aass rreellaaeess ccoomm oo ttrraabbaallhhoo ssoo ffaattoorreess ddeetteerrmmiinnaanntteess ddee ddooeennaass.. OOss aaggeenntteess eessttrreessssoorreess ppssiiccoossssoocciiaaiiss ssoo ttoo ppootteenntteess qquuaannttoo ooss mmiiccrroooorrggaanniissmmooss ee aa iinnssaalluubbrriiddaaddee nnoo ddeesseennccaaddeeaammeennttoo ddee ddooeennaass.. TTaannttoo oo ooppeerrrriioo,, ccoommoo oo eexxeeccuuttiivvoo,, ppooddeemm aapprreesseennttaarr aalltteerraaeess ddiiaannttee ddooss aaggeenntteess eessttrreessssoorreess ppssiiccoossssoocciiaaiiss.. AA aannssiieeddaaddee ddeeccoorrrreennttee ddaass pprreeooccuuppaaeess ppooddee ggeerraarr iinnssnniiaa,, ccoommeerr ddeemmaassiiaaddaammeennttee,, oouu oo ccoonnttrrrriioo,, ccoommeerr ppoouuccoo ddeemmaaiiss .. DDuuaass ffoorrmmaass ddee pprreeooccuuppaaeess ssee ddeessttaaccaamm:: uummaa ccooggnniittiivvaa,, ccoomm iiddiiaass pprreeooccuuppaanntteess,, ee oouuttrraa ssoommttiiccaa,, ccoommoo ssiinnttoommaa ddee ssuuoorr,, ccoorraaoo ddiissppaarraaddoo,, tteennssoo mmuussccuullaarr eettcc.. OO eessttrreessssee ssuurrggee qquuaannddoo aa ppeessssooaa jjuullggaa nnoo eessttaarr sseennddoo ccaappaazz ddee ccuummpprriirr aass eexxiiggnncciiaass ssoocciiaaiiss,, sseennttiinnddoo qquuee sseeuu ppaappeell ssoocciiaall eesstt aammeeaaaaddoo.. EEnnttoo,, oo oorrggaanniissmmoo rreeaaggee ddee mmooddoo aa ddoommiinnaarr aass eexxiiggnncciiaass qquuee llhhee ssoo iimmppoossttaass.. EEnnttrreettaannttoo,, nnoo mmuunnddoo mmooddeerrnnoo,, nnoo ssoocciiaallmmeennttee aacceeiittvveell qquuee oo eessttrreessssee ccuummpprraa ssuuaa ffuunnoo nnaattuurraall ddee pprreeppaarraarr oo iinnddiivvdduuoo ppaarraa aa ffuuggaa oouu ppaarraa aa lluuttaa.. TTaall rreeaaoo sseerriiaa ccoonnssiiddeerraaddaa iinnaaddeeqquuaaddaa ddoo ppoonnttoo ddee vviissttaa ddaa aaddaappttaaoo ddooss sseerreess hhuummaannooss aannttee uumm mmuunnddoo cchheeiioo ddee ccoonnfflliittooss ee ddee ppsseeuuddoo--hhaarrmmoonniiaa.. AAssssiimm,, oo hhoommeemm,, aaoo ccoonnffrroonnttaarr--ssee ccoomm uumm eessttmmuulloo eessttrreessssoorr nnoo ttrraabbaallhhoo iimmppeeddiiddoo ddee mmaanniiffeessttaarr rreeaaoo,, ffiiccaannddoo pprriissiioonneeiirroo ddaa aaggrreessssoo oouu ddoo mmeeddoo,, ee oobbrriiggaaddoo aa aappaarreennttaarr uumm ccoommppoorrttaammeennttoo eemmoocciioonnaall oouu mmoottoorr iinnccoonnggrruueennttee ccoomm ssuuaa rreeaall ssiittuuaaoo nneeuurrooeennddccrriinnaa.. SSee dduurraarr tteemmppoo ssuuffiicciieennttee eessssaa ssiittuuaaoo ddee ddiissccrreeppnncciiaa eennttrree aa rreeaaoo aapprreesseennttaaddaa ee oo eessttaaddoo ffiissiioollggiiccoo rreeaall,, ooccoorrrreerr uumm eelleevvaaddoo ddeessggaassttee ddoo oorrggaanniissmmoo,, oo qquuee ppooddee ccoonndduuzziirr ss ddooeennaass.. AAllgguunnss eessttmmuullooss ffoorraamm ccllaassssiiffiiccaaddooss,, sseegguunnddoo oo tteemmppoo nneecceessssrriioo ppaarraa pprroodduuzziirreemm eessttrreessssee,, eemm eessttrreessssoorreess ddee ccuurrttoo pprraazzoo ee ddee lloonnggoo pprraazzoo.. EEnnttrree ooss eessttrreessssoorreess ddee ccuurrttoo pprraazzoo tteemmooss oo ffrraaccaassssoo,, aa ccaarrggaa ddee ttrraabbaallhhoo,, aa pprreessssoo ddee tteemmppoo,,

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  49

  aammeeaaaa,, iinndduuoo ddoo mmeeddoo eettcc ee,, aa lloonnggoo pprraazzoo,, aass ssiittuuaaeess ddee ccoommppeettiioo,, sseerrvviiooss eemm zzoonnaass ddee ppeerriiggoo,, ttrraabbaallhhoo mmoonnttoonnoo..

  Tema: O Desemprego

  DDeesseemmpprreeggoo:: uummaa ddiiffcciill ssiittuuaaoo eennffrreennttaaddaa ppoorr mmuuiittaass ppeessssooaass (( jjoovveennss ssoobbrreettuuddoo))..

  OO qquuee ddeesseemmpprreeggoo?? OO ddeesseemmpprreeggoo ooccoorrrree qquuaannddoo uumm ttrraabbaallhhaaddoorr ddeemmiittiiddoo oouu eennttrraa nnoo mmeerrccaaddoo ddee ttrraabbaallhhoo ((eesstt aa pprrooccuurraa ddee eemmpprreeggoo)) ee nnoo

  ccoonnsseegguuee uummaa vvaaggaa ddee ttrraabbaallhhoo.. uummaa ssiittuuaaoo ddiiffcciill ppaarraa oo ttrraabbaallhhaaddoorr,, ppooiiss ggeerraa pprroobblleemmaass ffiinnaanncceeiirrooss ee,, eemm mmuuiittooss ccaassooss,, pprroobblleemmaass ppssiiccoollggiiccooss ((ddeepprreessssoo,, aannssiieeddaaddee,, eettcc..)) nnoo ttrraabbaallhhaaddoorr ee eemm ssuuaa ffaammlliiaa.. DDeesseemmpprreeggoo ffaallttaa ddee eemmpprreeggoo.. DDeesseemmpprreeggoo,, ssiittuuaaoo eemm qquuee ppaarrcceellaa((ss)) ddaa ffoorraa ddee ttrraabbaallhhoo ((qq..vv..)) nnoo ccoonnsseegguuee((mm)) oobbtteerr ooccuuppaaoo..

  DDeesseemmpprreeggaaddoo qquuee oouu aaqquueellee qquuee eesstt sseemm eemmpprreeggoo;; ddeessllooccaaddoo..

  TTiippooss ddee ddeesseemmpprreeggoo 11.. DDeesseemmpprreeggoo DDiissffaarraaddoo -- ssiittuuaaoo eemm qquuee oo ddeesseemmpprreeggoo

  mmaaiiss ggrraavvee ddoo qquuee oo rreeggiissttrraaddoo nnaass eessttaattssttiiccaass (( ppeellaa ooccoorrrrnncciiaa ddee ssuubbeemmpprreeggoo,, pp..eexx..))..

  22.. DDeesseemmpprreeggoo EEssttrruuttuurraall oo qquuee ddeeccoorrrree ddee uumm eexxcceessssoo nnoo tteemmppoorrrriioo ddee mmoo-- ddee oobbrraa eemm rreellaaoo ss ppoossssiibbiilliiddaaddeess ddee ggeerraaoo ddee eemmpprreeggoo nnaa eeccoonnoommiiaa..

  33.. DDeesseemmpprreeggoo FFrriicccciioonnaall oo qquuee ddeeccoorrrree ddee ddeessaajjuussttaammeennttoo tteemmppoorrrriioo eennttrree aa ooffeerrttaa ee aa pprrooccuurraa ddee mmoo-- ddee oobbrraa..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  50

  44.. DDeesseemmpprreeggoo TTeeccnnoollggiiccoo oo qquuee ddeeccoorrrree ddaa aaddoooo ddee nnoovvaass tteeccnnoollggiiccaass nnaa aaccttiivviiddaaddee pprroodduuttiivviiddaaddee pprroodduuttiivvaa,, qquuee pprroovvooqquueemm rreedduuoo nnoo vvoolluummee ddee mmoo-- ddee oobbrraa eemmpprreeggaaddaa oouu ttoorrnneemm oobbssoolleessttooss cceerrttaass hhaabbiilliittaaeess..

  PPrriinncciippaaiiss ccaauussaass ddoo ddeesseemmpprreeggoo..

  BBaaiixxaa qquuaalliiffiiccaaoo ddoo ttrraabbaallhhaaddoorr:: mmuuiittaass vveezzeess hh eemmpprreeggoo ppaarraa aa vvaaggaa qquuee oo ttrraabbaallhhaaddoorr eesstt pprrooccuurraannddoo,, ppoorrmm oo mmeessmmoo nnoo ppoossssuuii ffoorrmmaaoo aaddeeqquuaaddaa ppaarraa eexxeerrcceerr aaqquueellaa ffuunnoo;;

  SSuubbssttiittuuiioo ddee mmoo--ddee-- oobbrraa ppoorr mmqquuiinnaass:: nnaass llttiimmaass ddccaaddaass,, mmuuiittaass vvaaggaass ddee eemmpprreeggooss ffoorraamm ffeecchhaaddaass,, ppooiiss mmuuiittaass iinnddssttrriiaass ppaassssaarraamm aa uussaarr mmqquuiinnaass nnaa lliinnhhaa ddee pprroodduuoo.. NNoo sseettoorr bbaannccrriioo,, ppoorr eexxeemmpplloo,, oo uussoo ddee ccaaiixxaass eelleettrrnniiccooss ee ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo ssiisstteemmaa bbaannkklliinnee ttaammbbmm ggeerroouu oo ffeecchhaammeennttoo ddee mmiillhhaarreess ddee vvaaggaass;;

  CCrriissee eeccoonnmmiiccaa:: qquuaannddoo uumm ppaass ppaassssaa ppoorr uummaa ccrriissee eeccoonnmmiiccaa,, oo ccoonnssuummoo ddee bbeennss ee sseerrvviiooss tteennddee aa ddiimmiinnuuiirr.. MMuuiittaass eemmpprreessaass ddeemmiitteemm ffuunncciioonnrriiooss ccoommoo ffoorrmmaa ddee ddiimmiinnuuiirr ccuussttooss ppaarraa eennffrreennttaarr aa ccrriissee..

  FFaattoorreess CClliimmttiiccooss:: cchhuuvvaass eemm eexxcceessssoo,, sseeccaass pprroolloonnggaaddaass,, ggeeaaddaass ee oouuttrrooss ffaattoorreess cclliimmttiiccooss ppooddeemm ggeerraarr ggrraannddeess ppeerrddaass ffiinnaanncceeiirraass nnoo ccaammppoo.. MMuuiittooss eemmpprreessrriiooss ddoo sseettoorr aaggrrccoollaa ccoossttuummaamm ddeemmiittiirr ttrraabbaallhhaaddoorreess rruurraaiiss ppaarraa eennffrreennttaarreemm ssiittuuaaeess ddeessttee ttiippoo..

  VVoocc ssaabbiiaa??

  PPlleennoo EEmmpprreeggoo ooccoorrrree qquuaannddoo eemm uumm ppaass oouu rreeggiioo ttooddooss ooss ttrraabbaallhhaaddoorreess eemm ssiittuuaaoo ddee ttrraabbaallhhoo eennccoonnttrraamm--ssee eemmpprreeggaaddooss.. OOuu sseejjaa,, oo mmeerrccaaddoo ddee ttrraabbaallhhoo eesstt eemm nnvveell ddee eeqquuiillbbrriioo.. uummaa ssiittuuaaoo eexxttrreemmaammeennttee ffaavvoorrvveell ppaarraa aa eeccoonnoommiiaa ddee uumm ppaass.. DDeesseemmpprreeggoo eemm MMooaammbbiiqquuee OO ddeesseemmpprreeggoo ccoonnssttiittuuii uumm pprroobblleemmaa ssrriioo nnoo sseeiioo ddooss MMooaammbbiiccaannooss.. TTooddooss ooss ddiiaass mmiillhheess ddee cciiddaaddooss ssooffrreemm aa ddeessiilluussoo ddee nnoo ccoonnsseegguuiirr uumm eemmpprreeggoo ddeesseejjaaddoo.. OO EEssttaaddoo MMooaammbbiiccaannoo ttmm aallgguummaa ddoossee ddee iinntteerrffeerrnncciiaa nnaa eeccoonnoommiiaa ddoo PPaass,, oo qquuee ppooddee eessttaarr ppoorr ddeettrrss ddooss

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  51

  eelleevvaaddooss nnddiicceess ddee ddeesseemmpprreeggoo.. AA mmaaiioorr oouu mmeennoorr ppaarrttiicciippaaoo ddoo EEssttaaddoo nnaa eeccoonnoommiiaa ddoo ppaass ggeerraall ddeetteerrmmiinnaannttee ppaarraa oo ddeeffiicciitt ppbblliiccoo,, bbuurrooccrraacciiaa,, cceennttrraalliizzaaoo oouu ddeesscceennttrraalliizzaaoo ddaa aaddmmiinniissttrraaoo ppbblliiccaa oouu ddaa eeccoonnoommiiaa,, ccoorrrruuppoo,, ppoollttiiccaass eeccoonnmmiiccaass ppoorr vveezzeess ddeessaajjuussttaaddaass ee ddeesseemmpprreeggoo .. NNaa EEccoonnoommiiaa eexxiisstteemm dduuaass vvaarriivveeiiss qquuee ppooddeemm aattuuaarr ppaarraa aauummeennttaarr oouu ddiimmiinnuuiirr oo ddeesseemmppeennhhoo ddaa eeccoonnoommiiaa:: ttaaxxaa ddee jjuurrooss ee iimmppoossttooss .. OO ggoovveerrnnoo MMooaammbbiiccaannoo uuttiilliizzaa eessssaass dduuaass vvaarriivveeiiss ppaarraa pprroommoovveerr oo ccrreesscciimmeennttoo eeccoonnmmiiccoo,, ee nnoo nnoossssoo ppaass aa ttaaxxaa ddee jjuurroo rreellaattiivvaammeennttee ""ccoonnttrroollaaddaa"" ppeelloo BBaannccoo ddee MMooaammbbiiqquuee,, nnoo eennttaannttoo aa ccaarrggaa ttrriibbuuttrriiaa eelleevvaaddaa ee ccoonnssoommee uummaa ssiiggnniiffiiccaattiivvaa ppeerrcceennttaaggeemm ddoo PPIIBB11,, oo qquuee ccoonnttrriibbuuii ppaarraa qquuee aa eeccoonnoommiiaa nnoo tteennhhaa uumm ddeesseemmppeennhhoo mmaaiioorr eemm rreellaaoo aaoo qquuee ssee vveerriiffiiccaa,, ee ccoomm iissssoo hhaajjaa mmaaiioorr eemmpprreeggoo.. AAllgguunnss tteerriiccooss ddaa cciinncciiaa eeccoonnmmiiccaa ccoonnssiiddeerraamm qquuee aa eelleevvaaddaa ccaarrggaa ttrriibbuuttrriiaa ccaauussaa ddeessaaqquueecciimmeennttoo eeccoonnmmiiccoo ttaannttoo nnaa pprroodduuoo ddee bbeennss ee sseerrvviiooss ccoommoo nnoo ccoonnssuummoo,, nnoo ssiisstteemmaa ddee ccrrddiittooss ee ttaammbbmm ppaarraa ssee mmaanntteerr uumm ffuunncciioonnrriioo lleeggaallmmeennttee rreeggiissttrraaddoo ccoonnffoorrmmee aass lleeiiss ttrraabbaallhhiissttaass ddee mmuuiittaass eeccoonnoommiiaass .. TTooddaass eessssaass dduuaass vvaarriivveeiiss ((ttaaxxaa ddee jjuurrooss ee iimmppoossttooss)) ssoo nnaa vveerrddaaddee uuttiilliizzaaddaass ppaarraa mmaanntteerr uumm EEssttaaddoo GGlluuttoo,, oonnddee ooss ddeesseemmpprreeggaaddooss ssoo vvttiimmaass ddeessttaa ppoollttiiccaa eeccoonnmmiiccaa,, mmaannttiiddaa ppeellooss ggoovveerrnnooss.. AA BBuurrooccrraacciiaa ttaammbbmm aa ccaauussaa ddee mmuuiittooss pprroobblleemmaass lliiggaaddooss aaoo mmeerrccaaddoo ddee ttrraabbaallhhoo ppooiiss ggrraannddee ppaarrttee ddaass ddeecciisseess nnoo ssoo ccooeerreenntteess ee rreeaaiiss ccoomm aa rreeaalliiddaaddee eeccoonnmmiiccaa,, oonnddee ooss ggaassttooss ppbblliiccooss ((ggaattooss ddoo GGoovveerrnnoo)) ssoo mmuuiittaass vveezzeess ddeecciiddiiddooss ppoorr vviiaa ddee iinntteerreesssseess ppoollttiiccooss ee nnoo ccoonnddiizzeenntteess ccoomm oo mmeerrccaaddoo .. AA LLeeggiissllaaoo ddoo TTrraabbaallhhoo eemm MMooaammbbiiqquuee vvaaii ssooffrreennddoo aalltteerraaeess aa mmeeddiiddaa eemm qquuee ssee aaffiigguurraa ppeerrttiinneennttee mmeellhhoorraarr eessttaass rreellaaeess llaabboorraaiiss,, mmaass ppeerrssiisstteemm eennoorrmmeess oobbssttccuullooss ppaarraa uumm iinnccrreemmeennttoo ddoo mmeerrccaaddoo ddee ttrraabbaallhhoo ee ppaarraa aa eelleevvaaoo ddooss ssaallrriiooss .. SSee aannaalliissaarreemm--ssee ddaaddooss ssoobbrree aa rreellaaoo eennttrree iimmppoossttooss,, ccoonnttrriibbuuiieess ee bbeenneeffcciiooss ppooddee--ssee oobbsseerrvvaarr ((mmeessmmoo eemmppiirriiccaammeennttee)) qquuee oo eemmpprreeggaaddoorr ppaarraa mmaaiiss ppaarraa oo GGoovveerrnnoo ddoo qquuee ppaarraa oo sseeuu pprrpprriioo ttrraabbaallhhaaddoorr.. EEssttee aammbbiieennttee nneecceessssiittaa ddee mmaaiiss rreefflleexxoo,, ddee mmaaiiss mmuuddaannaass ee,, ppaarraa ttaall,, aass mmuuddaannaass ddeevveemm sseerr eessttrruuttuurraaiiss.. HH qquueemm ccoonnssiiddeerree qquuee ooss iimmppoossttooss ddeevveemm rreedduuzziirr,, aa lleeggiissllaaoo llaabboorraall ddeevvee sseerr mmaaiiss fflleexxvveell,, eennffiimm,, rreedduuzziirr aaiinnddaa mmaaiiss aa iinntteerrvveennoo ddoo EEssttaaddoo nnaa EEccoonnoommiiaa.. AAss pprriivvaattiizzaaeess,, aa aabbeerrttuurraa aaoo ccoommeerrcciioo,, oo ffiimm ddee ccoonnttrroolleess ddee pprreeooss,, ddooss ssuubbssddiiooss cceerrttaass eemmpprreessaass eessttaattaaiiss ee ttrraabbaallhhaaddoorreess ee ddaass rreessttrriieess rreedduuzziirraamm aa iinntteerrvveennoo ddoo EEssttaaddoo nnaa eeccoonnoommiiaa ddee MMooaammbbiiqquuee.. CCoonnttuuddoo

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  52

  eessssaa rreedduuoo ffooii lliimmiittaaddaa.. OO EEssttaaddoo mmooaammbbiiccaannoo aaiinnddaa ddeetteemm bbaassttaannttee iinnfflluueenncciiaa ssoobbrree ddeecciisseess ddee iinnvveessttiimmeennttoo,, ppoorr mmeeiioo ddee ggrraannddeess eemmpprreessaass ppbblliiccaass,, ddee ttaarriiffaass ddee iimmppoorrttaaoo ((aappeessaarr ddoo lliivvrree ccoommrrcciioo nnaa rreeggiioo aaggoorraa iimmpplleemmeennttaaddoo,, qquuee ppooddeerr aalltteerraarr oo cceennrriioo)),, ttrriibbuuttooss ee rreegguullaaeess.. NNoo eennttaannttoo,, ooss mmaaiiss pprrootteecccciioonniissttaass ccoonnssiiddeerraamm qquuee oo EEssttaaddoo tteemm uumm ppaappeell bbaassttaannttee iimmppoorrttaannttee nnaa rreegguullaaoo ee ggeessttoo ddaass eeccoonnoommiiaass ee oo iinntteerrvveenncciioonniissmmoo ddeevvee aaccoonntteecceerr.. AA ttttuulloo ddee EExxeemmpplloo,, RRuuii FFaauussttiinnoo eessccrreevvee qquuee ""AA pprroopprriieeddaaddee pprriivvaaddaa ddooss mmeeiiooss ddee pprroodduuoo aa ggrraannddee ccaauussaa ddee ttooddooss ooss mmaalleess ee ccaallaammiiddaaddeess qquuee aaffeeccttaamm aa hhuummaanniiddaaddee.. EEnnqquuaannttoo aa eeccoonnoommiiaa ffuunncciioonnaarr eemm ffuunnoo ddoo lluuccrroo ((ppooiiss eessssee oo mmoobbiill ddooss ccaappiittaalliissttaass)),,jjaammaaiiss rreessoollvveerr aass nneecceessssiiddaaddeess bbssiiccaass ee pprreemmeenntteess ddooss sseerreess hhuummaannooss:: aa mmaaiioorr ddaass qquuaaiiss sseerr ffeelliizz""

  CCoonnsseeqquunncciiaass ddoo ddeesseemmpprreeggoo ""AAss ccoonnsseeqquunncciiaass hhuummaannaass ddoo ddeesseemmpprreeggoo ssoo eevviiddeenntteess..

  AAss sseeqquueellaass ssoocciiaaiiss ddeerriivvaaddaass ddaa ppeerrddaa pprrooggrreessssiivvaa ddaa iiddeennttiiddaaddee ppeessssooaall ee ddooss llaaooss ccoommuunniittrriiooss eessttoo ddiiaaggnnoossttiiccaaddaass:: ddeessaaggrreeggaaoo ddaa eessttrruuttuurraa ffaammiilliiaarr,, aauummeennttoo ddaa ccrriimmiinnaalliiddaaddee,, ddaa pprroossttiittuuiioo,, eennttrraaddaa nnoo mmuunnddoo ddaa ddrrooggaa,, aabbaannddoonnoo oouu iinnssuucceessssoo eessccoollaarr,, ssuubbiiddaa ddooss nnddiicceess ddee ddooeennaass ddoo ffoorroo ppssiiqquuiittrriiccoo oouu ffssiiccoo ppaarraa ss mmeenncciioonnaarr aallgguummaass eevviiddnncciiaass.. EE eessttaass iimmpplliiccaamm,, oouu ffiiccaamm iimmpplliiccaaddaass,, nnoouuttrraass ccoonnsseeqquunncciiaass nnoo mmeennooss ggrraavveess:: xxeennooffoobbiissmmoo,, rraacciissmmoo ffuunnddaammeennttaalliissmmoo ddee vvrriiaa oorrddeemm,, nnoo ffuunnddoo,, aa iinnttoolleerrnncciiaa ffaaccee aaooss oouuttrrooss.. PPoorr ddeettrrss,, ppeerrffiillaa--ssee uumm cceennrriioo ddee lluuttaa eennttrree hhoommeennss,, aa qquuee,, tteeccnniiccaammeennttee ssee ddeeuu oo nnoommee ddee dduuaalliizzaaoo ddaa ssoocciieeddaaddee.. ppoorr uumm llaaddoo,, aa ooppoossiioo eennttrree ooss mmaaiiss qquuaalliiffiiccaaddooss ee ccoomm eemmpprreeggooss eemm ccaarrtteeiirraa,, ee ooss mmeennooss qquuaalliiffiiccaaddooss,, vvuullnneerrvveeiiss aaoo ddeesseemmpprreeggoo,, aaoo eemmpprreeggoo pprreeccrriioo oouu ddeessttiinnaaddooss aaoo mmeerrccaaddoo ddee aaccttiivviiddaaddeess iinnffoorrmmaaiiss oouu ttaarreeffaass ccllaannddeessttiinnaass.. MMeessmmoo ddeennttrroo ddaa ccaammaaddaa pprreevviissvveell ddee eemmpprreeggaabbiilliiddaaddee,, ddeessccoorrttiinnaa--ssee jj oouuttrraa ffrraaccttuurraa:: eennttrree uummaa eelliittee ddoo ssaabbeerr ee uummaa ffaaiixxaa ddee mmeerrooss eexxeeccuuttaanntteess aaiinnddaa qquuee hhaabbiilliittaaddooss.. ppoorr oouuttrroo llaaddoo,, aa ooppoossiioo qquuee ddeessppoonnttaa eennttrree ooss ccoonnttrriibbuuiinntteess ddooss ssiisstteemmaass ddee pprrootteeccoo ssoocciiaall ee ooss bbeenneeffiicciirriiooss ddaass rreessppeeccttiivvaass pprreessttaaeess,, ccuujjoo nnmmeerroo aauummeennttaa ppoorr ffoorraa ddaa tteennddnncciiaa ddeemmooggrrffiiccaa ddee aalltteerraaeess nnaass eessttrruuttuurraass ffaammiilliiaarreess,, oouu ddeevviiddoo ccaassccaattaa ddee eexxcclluusseess iinndduuzziiddaass ppoorr mmuuddaannaass eessttrruuttuurraaiiss..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  53

  CCoollooccaa--ssee,, aaqquuii,, aa qquueessttoo ddooss ccuussttooss aaccrreesscciiddooss nnoo ffuunncciioonnaammeennttoo ddeessttaass ddeessppeessaass,, qquuee nnoo uumm pprroobblleemmaa aappeennaass ttccnniiccoo ((ttooddaavviiaa ddiiffcciill)),, mmaass uummaa qquueessttoo ddee ssoocciieeddaaddee llooggoo,, uummaa qquueessttoo ppoollttiiccaa.. PPeerrppaassssaa--mmee,, ppoorr iissssoo,, aa sseennssaaoo ddee qquuee oo pprroobblleemmaa ddoo ddeesseemmpprreeggoo,, iinncclluuiinnddoo oo ddooss jjoovveennss,, eexxiiggee uummaa mmuuddaannaa iinnddiivviidduuaall ee ssoocciiaall.. EE eessttaa iimmpplliiccaa oo ddeessaaffiioo ddee rreeccoonncciilliiaarr oo EEssttaaddoo ee oo cciiddaaddoo,, oo eeccoonnmmiiccoo ee oo ssoocciiaall,, oo mmeerrccaaddoo ee oo ttrraabbaallhhoo,, oo aammbbiieennttee ee aa tteerrrraa,, ooss vvaalloorreess ddee iiddeennttiiddaaddee hhiissttrriiccaa ee aa ddeessccoobbeerrttaa ddee ddiirreeiittooss ee ddeevveerreess nnoovvooss qquuee rreeccoollooqquueemm oo hhoommeemm ccoommoo pplloo ddee lliibbeerrddaaddee ee ddee rreeaalliizzaaoo ddee ssii pprrpprriioo ee ddooss oouuttrrooss..

  ______________________________________________________

  Exerccios de reviso 11.. CCaarraacctteerriizzee ooss ddiiffeerreenntteess ttiippooss ddee ddeesseemmpprreeggooss.. 22.. RReeffiirraa--ttee ddaass ccoosseeqquunncciiaass ccaauussaaddaass ppoorr ffaallttaa ddee eemmpprreeggoo nnaa

  ccaammaaddaa jjuuvveenniill.. 33.. DDeesseemmpprreeggoo aa pprriinncciippaall ccaauussaa ddoo ccrriimmee nnoo ppaass.. CCoommeennttee aa

  aaffiirrmmaaoo.. 44.. VVoocc ccoommoo uumm mmeemmbbrroo ddaa ccoommuunniiddaaddee,, oo qquuee ffaarriiaa ssee nnoo ttiivveessssee

  eemmpprreeggoo?? 55.. QQuuee eessttrraattggiiaass oo ggoovveerrnnoo ddeevvee ttoommaarr ppaarraa rreedduuzziirr oo nnddiiccee ddee

  ddeesseemmpprreeggoo?? 66.. QQuuaaiiss ssoo aass pprriinncciippaaiiss ccaauussaass ddoo ddeesseemmpprreeggoo nnaa ssuuaa rreeggiioo?? 77.. DD aallgguunnss aaxxeemmppllooss ccoonnccrreettooss ddaass ccoonnsseeqquunncciiaass ddoo ddeesseemmpprreeggoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  54

  III Mdulo: Desafios do milnio

  Tema: Empregabilidade

  CCoommuunniiccaaeess ee rreellaaeess iinntteerrppeessssooaaiiss

  OO hhoommeemm oo rreessuullttaaddoo ddee uumm lloonnggoo pprroocceessssoo eevvoolluuttiivvoo qquueerr aa nnvveell ffssiiccoo,, qquueerr aa nnvveell iinntteelleeccttuuaall.. OO hhoommeemm aapprreennddeeuu aa ffaabbrriiccaarr iinnssttrruummeennttooss,, ffaabbrriiccoouu oo ffooggoo,, ccrriioouu aa aarrttee,, ccrriioouu aa eeccoonnoommiiaa ddee pprroodduuoo,, aapprreennddeeuu aa vviivveerr ee aa ttrraabbaallhhaarr eemm ssoocciieeddaaddee,, ccrriioouu aass pprriimmeeiirraass cciivviilliizzaaeess,, iinnvveennttoouu aa eessccrriittaa,, aass rreelliiggiieess ee nnoo mmaaiiss ppaarroouu ddee ccrriiaarr ee eevvoolluuiirr aatt hhoojjee.. SSoocciieeddaaddee ccoonnjjuunnttoo oorrggaanniizzaaddoo ee eessttvveell ddee ppeessssooaass qquuee pprrooccuurraamm jjuunnttaass aa rreeaalliizzaaoo ddee ddeetteerrmmiinnaaddooss oobbjjeeccttiivvooss.. EEmmpprreeggaabbiilliiddaaddee tteerrmmoo uuttiilliizzaaddoo ppeellaa pprriimmeeiirraa vveezz nnooss ffiinnaaiiss ddooss aannooss 9900,, ee qquuee ssee rreeffeerree ccaappaacciiddaaddee ddoo ttrraabbaallhhaaddoorr eemm mmaanntteerr--ssee eemmpprreeggaaddoo..

  OO eessttaaddoo ttoorrnnoouu--ssee hhoojjee oo cceennttrroo ddooss iinntteeiiss.. NNoo oobbssttaannttee aass qquuaalliiffiiccaaeess qquuee ppeessssooaass tteemm oouu ddeevviiaamm tteerr jj nnoo ssoo oobbsseerrvvaaddaass nnooss ccoonnccuurrssooss.. AA mmee ddee ttuuddoo aaggoorraa oo aammiiggiissmmoo ee oo ffaammiilliiaarriissmmoo,, oo qquuee tteemm lleevvaaddoo mmuuiittaa ggeennttee aa nnoo ccoonnsseegguuiirr tteerr aacceessssoo aa mmeerrccaaddoo ddoo ttrraabbaallhhoo ee,, ccoommoo ccoonnsseeqquunncciiaa mmuuiittooss aalliiaamm--ssee aa ccoorrrruuppoo.. NNiinngguumm oobbsseerrvvaa ooss ccrriittrriiooss ddee aaddmmiissssoo eemm ttooddooss sseeccttoorreess ddee ttrraabbaallhhoo eemm MMooaammbbiiqquuee,, ttuuddoo rroonnddaa eemm ttoorrnnoo ddoo ddiinnhheeiirroo,, nniissttoo ttuuddoo,, hh uummaa ccooiissaa mmuuiittoo eennggrraaaaddaa qquuee aaccoonntteeccee,, aa aaddmmiissssoo ddee ppeessssooaall nnoo qquuaalliiffiiccaaddaa ppaarraa aa rreeaa,, lleevvaannddoo aa eeccoonnoommiiaa aa ffaallnncciiaa oouu ffrraaccoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo..

  PPaarraa ooss qquuee qquuiisseerreemm sseerr ggeessttoorreess aapprreesseennttaammooss aaqquuii aallgguunnss ppiillaarreess ddaa eemmpprreeggaabbiilliiddaaddee,, ee ssee uumm ffuunncciioonnrriioo nnoo ppoossssuuii eesstteess ppiillaarreess,, tteemm ffaallttaa ddee rreeqquuiissiittooss,, ssoobbrreettuuddoo ddoo pprriimmeeiirroo ppiillaarr aatt oo qquuaarrttoo..

  PPiillaarreess ddaa eemmpprreeggaabbiilliiddaaddee

  11.. AAddeeqquuaaoo ddaa pprrooffiissssoo vvooccaaoo

  OO iinnddiivvdduuoo ddeevvee ccoonncciilliiaarr ttrraabbaallhhoo ccoomm ppaaiixxoo ppooiiss ss aassssiimm ssee ddeeddiiccaarr ddee ffoorrmmaa aaddeeqquuaaddaa aaoo sseeuu ttrraabbaallhhoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  55

  22.. CCoommppeettnncciiaass PPrreeppaarraaoo ttccnniiccaa CCaappaacciiddaaddee ddee lliiddeerraannaa HHaabbiilliiddaaddee ppoollttiiccaa DDoommnniioo ddee ppeelloo mmeennooss ddooiiss iiddiioommaass HHaabbiilliiddaaddee eemm mmaarrkkeettiinngg HHaabbiilliiddaaddee ppaarraa vveennddaass DDoommnniioo ddaass TTIICC

  33.. IIddoonneeiiddaaddee ttiiccaa CCoonndduuttaa CCoorrrreeccoo RReessppeeiittoo

  44.. SSaaddee ffssiiccaa ee mmeennttaall EEvviittaarr llccooooll,, ddrrooggaass ee ttaabbaaccoo.. MMaanntteerr uumm eessttiilloo ddee vviiddaa ssaauuddvveell pprraattiiccaannddoo ddeessppoorrttoo,,

  ffaazzeennddoo uummaa bbooaa aalliimmeennttaaoo,, mmaanntteennddoo pprroojjeeccttooss ee aalliimmeennttaannddoo uummaa aattiittuuddee ppoossiittiivvaa ppeerraannttee aa vviiddaa..

  55.. RReesseerrvvaa ffiinnaanncceeiirraa OOss iinnddiivvdduuooss,, ccoomm uummaa vviiddaa pprrooffiissssiioonnaall aaccttiivvaa,, ddeevveerroo

  rreesseerrvvaarr uummaa ppaarrttee ddoo sseeuu rreennddiimmeennttoo ppaarraa uummaa ppoossssvveell ppeerrddaa ddee eemmpprreeggoo..

  66.. FFoonntteess aalltteerrnnaattiivvaass ddee aaqquuiissiioo ddee rreennddaa UUmmaa ffoonnttee aalltteerrnnaattiivvaa ddee aaqquuiissiioo ddee rreennddaa ppooddee aajjuuddaarr aa

  eeqquuiilliibbrraarr oouu ccoommpplleemmeennttaarr ooss rreennddiimmeennttooss aauuffeerriiddooss..

  77.. RReellaacciioonnaammeennttooss PPooddeemm sseerr ooppoorrttuunniiddaaddeess ddee ttrraabbaallhhoo.. QQuuaannttoo mmaaiioorr ffoorr aa nnoossssaa rreeddee ddee rreellaacciioonnaammeennttooss,, qquuaannttoo

  mmaaiiss ssoocciivveeiiss ffoorrmmooss,, mmaaiiss hhiipptteesseess tteemmooss ddee ccoonnsseegguuiirr ttrraabbaallhhoo..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  56

  Tema: Empreendedorismo

  PPoorr qquuee ooss IInnddiivvdduuooss qquueerreemm sseerr EEmmpprreessrriiooss??

  EEmm ggeerraall,, aass ppeessssooaass qquuee ssoonnhhaamm eemm tteerr oo sseeuu pprrpprriioo nneeggcciioo ssoo mmoovviiddaass ppeellaa aammbbiioo ddee ggaannhhaarr mmuuiittoo ddiinnhheeiirroo,, sseerr iinnddeeppeennddeenntteess ee ppooddeerr ccoonnttrriibbuuiirr ssuubbssttaanncciiaallmmeennttee ccoomm aass ccaauussaass ssoocciiaaiiss..

  EEmmpprreeeennddeeddoorriissmmoo oo eessttuuddoo vvoollttaaddoo ppaarraa oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddee ccoommppeettnncciiaass ee hhaabbiilliiddaaddeess rreellaacciioonnaaddaass ccrriiaaoo ddee uumm pprroojjeettoo ((ttccnniiccoo,, cciieennttffiiccoo,, eemmpprreessaarriiaall)).. TTeemm oorriiggeemm nnoo tteerrmmoo eemmpprreeeennddeerr qquuee ssiiggnniiffiiccaa rreeaalliizzaarr,, ffaazzeerr oouu eexxeeccuuttaarr.. eesssseenncciiaall ppaarraa aa ggeerraaoo ddee rriiqquueezzaass ddeennttrroo ddee uumm ppaass,, pprroommoovveennddoo oo ccrreesscciimmeennttoo eeccoonnmmiiccoo ee mmeellhhoorraannddoo aass ccoonnddiieess ddee vviiddaa ddaa ppooppuullaaoo.. ttaammbbmm uumm ffaattoorr iimmppoorrttaannttssssiimmoo nnaa ggeerraaoo ddee eemmpprreeggooss ee rreennddaa..

  OO EEmmpprreeeennddeeddoorriissmmoo aacciimmaa ddee ttuuddoo uummaa aattiittuuddee mmeennttaall qquuee eenngglloobbaa aa mmoottiivvaaoo ee aa ccaappaacciiddaaddee ddee uumm iinnddiivvdduuoo,, iissoollaaddoo oouu iinntteeggrraaddoo nnuummaa oorrggaanniizzaaoo,, ppaarraa iiddeennttiiffiiccaarr uummaa ooppoorrttuunniiddaaddee ee ppaarraa ccoonnccrreettiizzaarr ccoomm oo oobbjjeettiivvoo ddee pprroodduuzziirr uumm ddeetteerrmmiinnaaddoo vvaalloorr oouu rreessuullttaaddoo eeccoonnmmiiccoo..

  OO EEmmpprreeeennddeeddoorr,, eemm ggeerraall,, mmoottiivvaaddoo ppeellaa aauuttoo--rreeaalliizzaaoo ee ppeelloo ddeesseejjoo ddee aassssuummiirr rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ee sseerr iinnddeeppeennddeennttee.. CCoonnssiiddeerraa iirrrreessiissttvveeiiss ooss nnoovvooss eemmpprreeeennddiimmeennttooss ee pprrooppee sseemmpprree iiddiiaass ccrriiaattiivvaass,, sseegguuiiddaass ddee aaoo.. AA aauuttoo--aavvaalliiaaoo,, aa aauuttooccrrttiiccaa ee oo ccoonnttrroollee ddoo ccoommppoorrttaammeennttoo ssoo ccaarraacctteerrssttiiccaass ddoo eemmpprreeeennddeeddoorr qquuee bbuussccaa oo aauuttoo--ddeesseennvvoollvviimmeennttoo.. PPaarraa ssee ttoorrnnaarr uumm eemmpprreeeennddeeddoorr ddee ssuucceessssoo,, pprreecciissoo rreeuunniirr iimmaaggiinnaaoo,, ddeetteerrmmiinnaaoo,, hhaabbiilliiddaaddee ddee oorrggaanniizzaarr,, lliiddeerraarr ppeessssooaass ee ddee ccoonnhheecceerr tteeccnniiccaammeennttee eettaappaass ee pprroocceessssooss..

  CCoonncceeiittoo ddoo eemmpprreeeennddeeddoorr

  OO eemmpprreeeennddeeddoorr uumm iinnddiivvdduuoo qquuee iimmaaggiinnaa,, ddeesseennvvoollvvee ee rreeaalliizzaa vviisseess.. EEllee eesstt sseemmpprree bbuussccaannddoo nnoovvaass iiddiiaass ee ccrriiaannddoo aalltteerrnnaattiivvaass,, ttrraabbaallhhaa eemm ssuuaa mmeettaa eessttaabbeelleecciiddaa ee,, ccoomm mmuuiittaa ppeerrsseevveerraannaa,, ccoonnsseegguuee rreeaalliizzaarr sseeuu ggrraannddee ssoonnhhoo ((oobbjjeettiivvoo))..

  PPooddeemmooss eenntteennddeerr ccoommoo eemmpprreeeennddeeddoorr aaqquueellee qquuee iinniicciiaa aallggoo nnoovvoo,, qquuee vv oo qquuee nniinngguumm vv,, eennffiimm,, aaqquueellee qquuee rreeaalliizzaa aanntteess,, aaqquueellee qquuee ssaaii ddaa

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  57

  rreeaa ddoo ssoonnhhoo,, ddoo ddeesseejjoo,, ee ppaarrttee ppaarraa aa aaoo.. UUmm eemmpprreeeennddeeddoorr uummaa ppeessssooaa qquuee iimmaaggiinnaa,, ddeesseennvvoollvvee ee rreeaalliizzaa vviisseess..

  OO eemmpprreeeennddeeddoorr aaqquueellee qquuee aapprreesseennttaa ddeetteerrmmiinnaaddaass hhaabbiilliiddaaddeess ee ccoommppeettnncciiaa ppaarraa ccrriiaarr,, aabbrriirr ee ggeerriirr uumm nneeggcciioo,, ggeerraannddoo rreessuullttaaddooss ppoossiittiivvooss..

  CCaarraacctteerrssttiiccaass ddoo EEmmpprreeeennddeeddoorr

  -- BBuussccaa ddee ooppoorrttuunniiddaaddeess ee iinniicciiaattiivvaa;; -- PPeerrssiissttnncciiaa;; -- CCoorrrreerr rriissccooss ccaallccuullaaddooss;; -- EExxiiggnncciiaa ddee qquuaalliiddaaddee ee eeffiicciinncciiaa;; -- CCoommpprroommeettiimmeennttoo;; -- IInnddeeppeennddnncciiaa ee aauuttooccoonnffiiaannaa;; -- PPeerrssuuaassoo ee rreeddee ddee ccoonnttaattooss;; -- PPllaanneejjaammeennttoo ee mmoonniittoorraammeennttoo ssiisstteemmttiiccooss;; -- BBuussccaa ddee iinnffoorrmmaaeess;;

  BBuussccaa ddee ooppoorrttuunniiddaaddeess ee iinniicciiaattiivvaass

  OOnnddee ooss oouuttrrooss vveemm pprroobblleemmaass oo eemmpprreeeennddeeddoorr vv ooppoorrttuunniiddaaddeess..

  UUmm eemmpprreeeennddeeddoorr iiddeennttiiffiiccaa uummaa bbooaa ooppoorrttuunniiddaaddee ee ffaazz aaccoonntteecceerr.. EEllee rreeaalliizzaa aattiivviiddaaddeess aanntteess ddee ssoolliicciittaaddoo oouu ffoorraaddoo ppeellaass cciirrccuunnssttnncciiaass,, bbuussccaa nnoovvaass rreeaass ddee aattuuaaoo,, pprroodduuttooss ee sseerrvviiooss ppaarraa aammpplliiaarr sseeuu eemmpprreeeennddiimmeennttoo ee aaiinnddaa aapprroovveeiittaa ooppoorrttuunniiddaaddeess ffoorraa ddoo ccoommuumm ppaarraa ccoommeeaarr uumm nnoovvoo nneeggcciioo oobbtteerr ffiinnaanncciiaammeennttooss,, eeqquuiippaammeennttooss,, llooccaall ddee ttrraabbaallhhoo oouu aassssiissttnncciiaa..

  OO PPrriimmeeiirroo NNeeggcciioo ddee QQuuaallqquueerr NNeeggcciioo CCoonnttiinnuuaarr nnoo NNeeggcciioo ((TThheeooddoorree LLeevviitttt))

  ______________________________________________________________

  Exerccios de reviso

  11.. OOnnddee ooss oouuttrrooss vveemm pprroobblleemmaass oo eemmpprreeeennddeeddoorr vv ooppoorrttuunniiddaaddeess.. PPoorr qquu oo eemmpprreeeennddeeddoorr tteemm eessttaa vviissoo??

  22.. MMeenncciioonnee oouuttrraass ccaarraacctteerrssttiiccaass qquuee uumm eemmpprreeeennddeeddoorr ddeevvee ppoossssuuiirr aallmm ddaass eessttuuddaaddaass..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  58

  33.. AA ppeerrssiissttnncciiaa,, aauuttooccoonnffiiaannaa ee ccoommpprroommeettiimmeennttoo,, ddeesseemmppeennhhaamm uumm ppaappeell mmuuiittoo iimmppoorrttaannttee nnaa vviiddaa ddee uumm eemmpprreeeennddeeddoorr.. JJuussttiiffiiqquuee ppoorrqquu..

  Tema: Alimentao e sade

  AAlliimmeennttooss ssoo ttooddaass aass ssuubbssttnncciiaass ee pprrootteennaass uuttiilliizzaaddaass ppeellooss sseerreess vviivvooss ccoommoo ffoonntteess ddee mmaattrriiaa ee eenneerrggiiaa ppaarraa ppooddeerreemm rreeaalliizzaarr aass ssuuaass ffuunneess vviittaaiiss,, iinncclluuiinnddoo oo ccrreesscciimmeennttoo,, mmoovviimmeennttoo ee rreepprroodduuoo.. PPaarraa oo hhoommeemm,, aa aalliimmeennttaaoo iinncclluuii aaiinnddaa vvrriiaass ssuubbssttnncciiaass qquuee nnoo ssoo nneecceessssrriiaass ppaarraa aass ffuunneess bbiioollggiiccaass,, mmaass qquuee ffaazzeemm ppaarrttee ddaa ccuullttuurraa,, ccoommoo aass bbeebbiiddaass ccoomm llccooooll,, rreeffrriiggeerraanntteess,, ccoommppoossttooss qquummiiccooss ppssiiccoottrrppiiccooss,, ooss tteemmppeerrooss ee vvrriiooss ccoorraanntteess ee ccoonnsseerrvvaanntteess uussaaddooss nnooss aalliimmeennttooss..

  OO qquuee ccoommeerr bbeemm?? AA aalliimmeennttaaoo oo pprroocceessssoo ppeelloo qquuaall nnss,, sseerreess vviivvooss,, aaddqquuiirriimmooss ddoo mmuunnddoo eexxtteerriioorreess aalliimmeennttooss qquuee ccoommppee uummaa ddeetteerrmmiinnaaddaa ddiieettaa.. EEllaa aa ffoonnttee ddee eenneerrggiiaa ee nnuuttrriieenntteess nneecceessssrriiooss aaoo oorrggaanniissmmoo.. AAlliimmeennttaarrssee oo ssuuffiicciieennttee rraarraammeennttee uumm pprroobblleemmaa,, ppoorrmm,, aalliimmeennttaarrssee nnuuttrriittiivvaammeennttee sseemmpprree uumm ddeessaaffiioo.. AA sseelleeoo ddee aalliimmeennttooss mmuuiittoo ccoommpplleexxaa ee iinnfflluueenncciiaaddaa ppoorr vvrriiooss ffaattoorreess..

  EEmmbboorraa ssee ssaaiibbaa qquuee qquuaannddoo ooss aalliimmeennttooss nnoo eessttoo ddiissppoonnvveeiiss bbeemm pprroovvvveell qquuee ooccoorrrraamm ddeeffiicciinncciiaa,, ppoorr oouuttrroo llaaddoo,, aa aabbuunnddnncciiaa ppoorr ssii ss nnoo aass sseegguurraa ttiimmaa nnuuttrriioo ddeevviiddoo aaoo ccoommppoonneennttee ccoommppoorrttaammeennttaall qquuee ddeetteerrmmiinnaa aa eessccoollhhaa ddooss aalliimmeennttooss.. MMuuiittaass ddooeennaass ccrrnniiccaass,, ccoommoo aass ccaarrddiiooppaattiiaass,, oo ccnncceerr ee oo ddiiaabbeetteess,, ppoorr eexxeemmpplloo,, ssoo,, eemm

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  59

  ppaarrtteess,, ccaauussaaddaass ppoorr eexxcceessssooss aalliimmeennttaarreess oouu ppoorr uummaa aalliimmeennttaaoo iinnaaddeeqquuaaddaa..

  OOss ttiippooss ddee aalliimmeennttooss ee ssuuaass ffuunneess

  DDiiaarriiaammeennttee nnoossssoo ccoorrppoo nneecceessssiittaa ddee qquuaannttiiddaaddeess ddee ttooddooss ooss ttiippooss ddee aalliimmeennttooss.. CCaaddaa ttiippoo tteemm ssuuaa ffuunnoo eessppeeccffiiccaa nnoo ffuunncciioonnaammeennttoo ssaauuddvveell ((oouu nnoo)) ddoo oorrggaanniissmmoo.. VVeejjaa aa sseegguuiirr aass ccaarraacctteerrssttiiccaass ddee ccaaddaa uumm ddooss ttiippooss..

  GGrrooss iinntteeiirrooss RRiiccooss eemm ccaarrbbooiiddrraattooss,, eelleess ssoo aa ffoonnttee ddee eenneerrggiiaa ppaarraa oo ccoorrppoo.. AAss mmeellhhoorreess ffoonntteess ddeesssseess nnuuttrriieenntteess ssoo ooss ggrrooss iinntteeiirrooss ddee cceerreeaaiiss ccoommoo aa aavveeiiaa,, ttrriiggoo ee aarrrroozz iinntteeggrraall.. OO iiddeeaall nnoo ccoonnssuummiirr ooss ggrrooss rreeffiinnaaddooss,, ccoommoo aa ffaarriinnhhaa bbrraannccaa,, ppooiiss oo ccoorrppoo ooss ddiiggeerree mmuuiittoo rrppiiddoo,, ffaazzeennddoo ccoomm qquuee oo aaccaarr ddoo ssaanngguuee ee ooss nnvveeiiss ddee iinnssuulliinnaa ssuubbaamm rraappiiddaammeennttee,, oo eexxcceessssoo ppooddee ccaauussaarr ddiiaabbeetteess ttiippoo 22.. PPoorr iissssoo pprreeffeerrvveell ooss ggrrooss nnoo pprroocceessssaaddooss oouu iinntteeggrraaiiss.. HH eessttuuddooss ttaammbbmm ccoommpprroovvaannddoo qquuee oo ccoonnssuummoo ddeesssseess ggrrooss aajjuuddaamm aa pprreevveenniirr ddooeennaass ddoo ccoorraaoo..

  FFrruuttaass ee VVeeggeettaaiiss EEsssseess ddooiiss ggrruuppooss ddee aalliimmeennttooss ttrraazzeemm ddiivveerrssooss bbeenneeffcciiooss ssaaddee:: ddiimmiinnuueemm oo rriissccoo ddee aattaaqquueess ccaarrddaaccooss,, oouu AAVVCC ((aacciiddeennttee vvaassccuullaarr cceerreebbrraall)),, pprrootteeggeemm ccoonnttrraa aallgguunnss ttiippooss ddee ccnncceerr,, pprreessssoo aallttaa,, ccaattaarraattaa,, ddeeggeenneerraaoo mmaaccuullaarr,, qquuee ssoo aass pprriinncciippaaiiss ccaauussaass ddee ppeerrddaa ddaa vviissoo eemm ppeessssooaass ccoomm mmaaiiss ddee 6655 aannooss..

  NNoozzeess,, sseemmeenntteess,, ffeeiijjeess ee TTooffuu EEsstteess aalliimmeennttooss vveeggeettaaiiss ssoo eexxcceelleenntteess ffoonntteess ddee pprrootteennaass,, ffiibbrraass,, vviittaammiinnaass ee mmiinneerraaiiss.. AAss nnoozzeess ccoonnttmm ggoorrdduurraass ssaauuddvveeiiss qquuee ffaazzeemm bbeemm aaoo ccoorraaoo..

  GGoorrdduurraass NNoossssoo ccoorrppoo pprreecciissaa ttaammbbmm ddee ggoorrdduurraass ppaarraa ssoobbrreevviivveerr.. MMaass eessssaass ggoorrdduurraass ssoo aass bbooaass ggoorrdduurraass,, oouu sseejjaa,, ggoorrdduurraass iinnssaattuurraaddaass,, eennccoonnttrraaddaass nnooss lleeooss ddee oolliivvaa,, ccaannoollaa,, ssoojjaa,, mmiillhhoo,, ggiirraassssooll,, aammeennddooiimm ee oouuttrrooss lleeooss vveeggeettaaiiss,, nnoozzeess,, sseemmeenntteess,, aabbaaccaattee ee ppeeiixxeess ggoorrddooss ccoommoo oo ssaallmmoo.. EEllaass

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  60

  nnoo ss aajjuuddaamm aa bbaaiixxaarr ooss nnvveeiiss ddee ccoolleesstteerrooll ((qquuaannddoo ssoo iinnggeerriiddaass nnoo lluuggaarr ddee ccaarrbbooiiddrraattooss pprroocceessssaaddooss)),, mmaass ttaammbbmm pprrootteeggeemm oo ccoorraaoo ccoonnttrraa ddooeennaass..

  PPeeiixxeess,, aavveess ee oovvooss SSoo iimmppoorrttaanntteess ffoonntteess ddee pprrootteennaass.. UUmmaa vveezz qquuee ooss ppeeiixxeess ssoo rriiccooss eemm mmeeggaa--33 ee ggoorrdduurraass ssaauuddvveeiiss,, ssoo ttiimmooss ppaarraa eevviittaarr ddooeennaass ccaarrddaaccaass.. AAvveess ppoossssuueemm bbaaiixxaa qquuaannttiiddaaddee ddee ggoorrdduurraa ssaattuurraaddaa.. QQuuaannttoo aaooss oovvooss,, aa ccllaarraa mmaaiiss ssaauuddvveell ee ssoo ttiimmaass ffoonntteess ddee pprrootteennaass..

  LLaattiiccnniiooss SSoo ttiimmaass ffoonntteess ddee ccllcciioo ee vviittaammiinnaa DD,, nneecceessssrriiooss ppaarraa aa ffoorrmmaaoo ddooss oossssooss.. OO iiddeeaall eessccoollhheerr aalliimmeennttooss lliigghhtt,, ccoomm ppoouuccaa ggoorrdduurraa,, ppooiiss ooss iinntteeggrraaiiss,, ccoommoo oo lleeiittee iinntteeggrraall,, ppoossssuuii mmuuiittaa ggoorrdduurraa ssaattuurraaddaa..

  EEqquuiillbbrriioo aalliimmeennttaarr

  AAlliimmeennttaaoo ssaauuddvveell BBaassiiccaammeennttee,, ppaarraa ssaattiissffaazzeerr aass nneecceessssiiddaaddeess ddoo oorrggaanniissmmoo,, aa aalliimmeennttaaoo tteemm ddee ccuummpprriirr ttrrss rreeqquuiissiittooss.. DDeevvee sseerr:: CCoommpplleettaa,, ccoonntteennddoo ttooddooss ooss ttiippooss ddee nnuuttrriieenntteess,, qquueerr ooss uuttiilliizzaaddooss ppaarraa ffiinnss eessttrruuttuurraaiiss,, eemm eessppeecciiaall aass pprrootteennaass,, qquueerr ppaarraa ffiinnss eenneerrggttiiccooss,, ccoommoo ooss hhiiddrraattooss ddee ccaarrbboonnoo ee aass ggoorrdduurraass,, ee ccoomm ffuunneess rreegguullaaddoorraass,, pprriinncciippaallmmeennttee ooss mmiinneerraaiiss ee aass vviittaammiinnaass.. EEqquuiilliibbrraaddaa,, ccoomm aass pprrooppoorreess nneecceessssrriiaass eennttrree ooss ddiiffeerreenntteess nnuuttrriieenntteess,, ddee mmooddoo aa eevviittaarr ccaarrnncciiaass oouu eexxcceessssooss ddee uunnss ee ddee oouuttrrooss.. VVaarriiaaddaa,, ccoomm oo ccoonnssuummoo hhaabbiittuuaall ddee aalliimmeennttooss ddee oorriiggeemm ddiivveerrssaa,, oo qquuee iinnddiissppeennssvveell ppaarraa aasssseegguurraarr oo ccoonnssuummoo ddee ttooddooss ooss pprriinnccppiiooss nnuuttrriittiivvooss eelleemmeennttaarreess..

  NNBB:: PPaarraa aallmm ddee tteerr eemm ccoonnssiiddeerraaoo aa qquuaannttiiddaaddee oouu aa ppeerrcceennttaaggeemm ddee ccaaddaa ttiippoo ddee nnuuttrriieenntteess eesssseenncciiaaiiss,, ttaammbbmm iimmppoorrttaannttee tteerr eemm ccoonnttaa uumm ooppoorrttuunnoo ccoonnssuummoo ddaass vvaarriieeddaaddeess ddiissttiinnttaass ddee ccaaddaa uumm ddeelleess..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  61

  EEqquuiillbbrriioo eennttrree ddiiffeerreenntteess hhiiddrraattooss ddee ccaarrbboonnoo.. DDiissttiinngguueemm--ssee ddooiiss ttiippooss bbssiiccooss ddee hhiiddrraattooss ddee ccaarrbboonnoo:: ooss ssiimmpplleess ((aaccaarreess)) ee ooss ccoommpplleexxooss ((aammiiddooss)).. OOss pprriimmeeiirrooss ssoo aabbssoorrvviiddooss rraappiiddaammeennttee,, ttmm uumm ssaabboorr aaggrraaddvveell,, mmaass nnoo ssoo iinnddiissppeennssvveeiiss ppaarraa oo oorrggaanniissmmoo:: oo sseeuu ccoonnssuummoo eexxcceessssiivvoo ppooddee,, iinncclluussiivvaammeennttee,, sseerr nnoocciivvoo eemm ddeetteerrmmiinnaaddaass ssiittuuaaeess,, ppooiiss ffaavvoorreeccee uumm bbrruussccoo ee eelleevvaaddoo aauummeennttoo ddooss nnvveeiiss ssaanngguunneeooss ddee gglliiccoossee ((hhiippeerrgglliicceemmiiaa)).. OOss sseegguunnddooss,, ppeelloo ccoonnttrrrriioo,, ssoo aabbssoorrvviiddooss mmaaiiss lleennttaammeennttee ee ppeerrmmiitteemm uumm mmeellhhoorr ee ccoonnssttaannttee aapprroovveeiittaammeennttoo oorrggnniiccoo.. AAssssiimm,, ccoonnssiiddeerraa--ssee qquuee ddoo ttoottaall ddee hhiiddrraattooss ddee ccaarrbboonnoo ddaa ddiieettaa,, aappeennaass 1100%% ddeevveemm ccoorrrreessppoonnddeerr aa hhiiddrraattooss ddee ccaarrbboonnoo ssiimmpplleess ((aaccaarr ccoommuumm,, aalliimmeennttooss ddoocceess)),, eennqquuaannttoo oo rreessttoo ((cceerrccaa ddee 9900%%)),, ddeevveemm sseerr ccoommpplleettaaddooss ccoomm hhiiddrraattooss ddee ccaarrbboonnoo ccoommpplleexxooss ((ccoommoo cceerreeaaiiss ee ddeerriivvaaddooss,, ttuubbrrccuullooss,, eettcc..))..

  EEqquuiillbbrriioo eennttrree ddiiffeerreenntteess aammiinnoocciiddooss.. AAss ddiivveerrssaass pprrootteennaass ssoo ccoonnssttiittuuddaass ppoorr cceerrccaa ddee vviinnttee aammiinnoocciiddooss ddiiffeerreenntteess aassssoocciiaaddooss eemm ddiiffeerreenntteess ccoommbbiinnaaeess.. OO oorrggaanniissmmoo hhuummaannoo nneecceessssiittaa ddee ttooddooss ooss ttiippooss ddee aammiinnoocciiddooss ppaarraa ffaabbrriiccaarr aass ssuuaass pprrpprriiaass pprrootteennaass,, mmaass rreeqquueerr pprriinncciippaallmmeennttee oo ccoonnssuummoo ddee aallgguunnss qquuee nnoo ccoonnsseegguuee ssiinntteettiizzaarr,, ddeennoommiinnaaddooss ppoorr iissssoo ddee eesssseenncciiaaiiss.. EEsstteess aammiinnoocciiddooss eesssseenncciiaaiiss eessttoo pprreesseenntteess eemm mmaaiioorr qquuaannttiiddaaddee nnaass pprrootteennaass ddee oorriiggeemm aanniimmaall ((ccaarrnnee,, ppeeiixxee,, oovvooss,, lleeiittee)),, sseennddoo mmeennooss aabbuunnddaanntteess nnaass pprrootteennaass ddee oorriiggeemm vveeggeettaall ((lleegguummeess,, ffrruuttooss sseeccooss,, hhoorrttaalliiaass)).. EEmm pprriimmeeiirraa iinnssttnncciiaa,, ppooddeerraammooss ddeedduuzziirr qquuee ccoonnvvmm ccoonnssuummiirr pprriioorriittaarriiaammeennttee pprroodduuttooss ddee oorriiggeemm aanniimmaall,, mmaass eessttaa iiddeeiiaa nnoo aacceeiittvveell,, ppooiiss nneessttee ccaassoo pprroodduuzziirraammooss uummaa qquuaannttiiddaaddee eexxaaggeerraaddaa ddee oouuttrrooss nnuuttrriieenntteess qquuee sseerriiaamm pprreejjuuddiicciiaaiiss ppaarraa oo oorrggaanniissmmoo,, ccoommoo aass ggoorrdduurraass ddee oorriiggeemm aanniimmaall.. AAssssiimm,, aacceeiittaa--ssee ccoommoo iiddeeaall qquuee 5500%% ddaass pprrootteennaass sseejjaamm ddee oorriiggeemm aanniimmaall ee qquuee aa oouuttrraa mmeettaaddee ddaass pprrootteennaass pprroovveennhhaamm ddee pprroodduuttooss ddee oorriiggeemm vveeggeettaall..

  EEqquuiillbbrriioo eennttrree ggoorrdduurraass aanniimmaaiiss ee vveeggeettaaiiss.. OO ccoonnssuummoo eexxcceessssiivvoo ddee ggoorrdduurraass ddee oorriiggeemm aanniimmaall,, rriiccaass eemm cciiddooss ggoorrddooss ssaattuurraaddooss,, ffaavvoorreeccee oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddee aalltteerraaeess ccaarrddiioovvaassccuullaarreess ee,, ppoorr iissssoo,, ddeevvee sseerr eevviittaaddoo.. PPeelloo ccoonnttrrrriioo,, aass ggoorrdduurraass ddee oorriiggeemm vveeggeettaall nnoo ttmm eessttee eeffeeiittoo pprreejjuuddiicciiaall,, ppooiiss ssoo rriiccaass eemm cciiddooss ggoorrddooss iinnssaattuurraaddooss.. AAssssiimm,, ccoonnssiiddeerraa--

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  62

  ssee qquuee cceerrccaa ddee 6600%% ddoo ttoottaall ddiirriioo ddeevvee ccoorrrreessppoonnddeerr aa ggoorrdduurraass ddee oorriiggeemm vveeggeettaall ((aazzeeiittee,, mmaarrggaarriinnaa,, ffrruuttooss sseeccooss)) ee aappeennaass4400%% aa ggoorrdduurraass ddee oorriiggeemm aanniimmaall ((ccaarrnnee,, ppeeiixxee aazzuull,, oovvooss,, lleeiittee ee ddeerriivvaaddooss))..

  EEqquuiillbbrriioo ddee mmiinneerraaiiss ee vviittaammiinnaass.. EExxcceeppttoo ddeetteerrmmiinnaaddaass iiddaaddeess oouu ssiittuuaaeess eessppeecciiaaiiss,, ccoommoo aa pprriimmeeiirraa iinnffnncciiaa,, aa ggrraavviiddeezz oouu oo aalleeiittaammeennttoo,, oo ccoonnssuummoo ddee mmiinneerraaiiss ee vviittaammiinnaass ddeevvee sseerr ccoonnsseegguuiiddoo ccoomm uummaa aalliimmeennttaaoo vvaarriiaaddaa,, sseemm nneecceessssiiddaaddee ddee ttoommaarr qquuaallqquueerr ssuupplleemmeennttoo oouu aauummeennttaarr oo ccoonnssuummoo ddee uumm ttiippoo ddee aalliimmeennttoo eemm ppaarrttiiccuullaarr.. OO oorrggaanniissmmoo ddiissppee ddee rreesseerrvvaass ssuuffiicciieenntteess ddooss ddiivveerrssooss nnuuttrriieenntteess rreegguullaaddoorreess,, ppaarraa ssaattiissffaazzeerr aass ssuuaass nneecceessssiiddaaddeess dduurraannttee uumm cceerrttoo tteemmppoo,, mmeessmmoo nnaa aauussnncciiaa ddee uumm ccoonnssuummoo eessppeeccffiiccoo,, ppeelloo qquuee ssee ccoonnssiiddeerraa iimmppoorrttaannttee ggaarraannttiirr aa iinnggeessttoo ddee vvaarriiaaddooss pprroodduuttooss dduurraannttee aallgguummaass sseemmaannaass..

  ____________________________________________

  Exerccios de reviso 11.. PPoorrqquuee ddeevveemmooss tteerr uummaa aalliimmeennttaaoo eeqquuiilliibbrraaddaa?? 22.. TTeerr aalliimmeennttaaoo eeqquuiilliibbrraaddaa ccoommeerr bbeemm?? PPoorrqquuee?? 33.. OO qquuee sseerr ccoommeerr bbeemm nnoo sseeuu eenntteennddeerr?? 44.. IInnddiiqquuee oo ggrruuppoo ddee aalliimmeennttooss qquuee ddeevveemm ccoonnssttiittuuiirr uummaa rreeffeeiioo

  eeqquuiilliibbrraaddaa.. 55.. DDiizz ssee ssoo vveerrddaaddeeiirraass oouu ffaallaass aass sseegguuiinntteess aaffiirrmmaaeess..

  aa)) OO aaccaarr uumm aalliimmeennttoo pprreejjuuddiicciiaall aa ssaaddee.. bb)) BBooaa aalliimmeennttaaoo ssiiggnniiffiiccaa ccoommeerr aalliimmeennttooss ccoommoo:: ccaarrnnee,,

  oovvooss,, lleeiittee,, ffrraannggoo,, aarrrroozz,, mmaassssaa eessppaarrgguueettee.. cc)) SSoo ppoouuccooss qquuee ttmm uummaa aalliimmeennttaaoo eeqquuiilliibbrraaddaa.. dd)) HH mmaaiioorriiaa ddaass ppeessssooaass ppeennssaamm qquuee ccoommeerr bbeemm ee

  ccoonnssuummiirr lliimmeennttooss ccoommoo:: ccaarrnnee,, oovvooss,, lleeiittee,, ffrraannggoo,, aarrrroozz,, mmaassssaa eessppaarrgguueettee..

  66.. FFaallee ddooss ttiippooss ddee aalliimmeennttooss ee aass rreessppeeccttiivvaass ffuunneess..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  63

  Tema: HIV/SIDA e Sade

  SSaaddee uumm eessttaaddoo ddee ccoommpplleettoo bbeemm--eessttaarr ffssiiccoo,, mmeennttaall ee ssoocciiaall,, ee nnoo aappeennaass aa aauussnncciiaa ddee ddooeennaass ((OOMMSS))

  EEmm ggeerraall,, oo ccoonntteexxttoo eemm qquuee uumm iinnddiivvdduuoo vviivvee ddee ggrraannddee iimmppoorrttnncciiaa nnaa ssuuaa qquuaalliiddaaddee ddee vviiddaa ee eemm sseeuu eessttaaddoo ddee ssaaddee.. OO aammbbiieennttee ssoocciiaall ee eeccoonnmmiiccoo ssoo ffaattoorreess eesssseenncciiaaiiss nnaa ddeetteerrmmiinnaaoo ddoo eessttaaddoo ddee ssaaddee ddooss iinnddiivvdduuooss ddaaddoo oo ffaattoo ddee qquuee aallttooss nnvveeiiss eedduuccaacciioonnaaiiss eessttoo rreellaacciioonnaaddooss ccoomm uumm aallttoo ppaaddrroo ddee vviiddaa,, bbeemm ccoommoo uummaa mmaaiioorr rreennddaa.. GGeerraallmmeennttee,, aass ppeessssooaass qquuee tteerrmmiinnaamm oo eennssiinnoo ssuuppeerriioorr ttmm mmaaiioorr pprroobbaabbiilliiddaaddee ddee ccoonnsseegguuiirr uumm eemmpprreeggoo mmeellhhoorr ee,, ppoorrttaannttoo,, ssoo mmeennooss pprrooppeennssaass aaoo eessttrreessssee eemm ccoommppaarraaoo ccoomm iinnddiivvdduuooss ccoomm bbaaiixxaa eessccoollaarriiddaaddee..

  OO aammbbiieennttee ffssiiccoo ttaallvveezz oo ffaattoorr mmaaiiss iimmppoorrttaannttee qquuee ddeevvee sseerr ccoonnssiiddeerraaddoo nnaa ccllaassssiiffiiccaaoo ddoo eessttaaddoo ddee ssaaddee ddee uumm iinnddiivvdduuoo.. IIssssoo iinncclluuii ffaattoorreess ccoommoo gguuaa ee aarr lliimmppoo,, ccaassaass,, ccoommuunniiddaaddeess ee eessttrraaddaass sseegguurraass,, ttooddooss ccoonnttrriibbuuiinnddoo ppaarraa aa bbooaa ssaaddee.. AA ppeerrcceeppoo ddee ssaaddee vvaarriiaa mmuuiittoo eennttrree aass ddiiffeerreenntteess ccuullttuurraass,, aassssiimm qquuaannttoo aass ccrreennaass ssoobbrree oo qquuee ttrraazz oouu rreettiirraa aa ssaaddee..

  SSIIDDAA SSiinnddrroommee ddee IImmuunnooddeeffiicciinncciiaa AAddqquuiirriiddaa

  HHIIVV VVrruuzz ddee IImmuunnooddiiffiicciinncciiaa HHuummaannaa

  OO VVIIHH uumm vvrruuss bbaassttaannttee ppooddeerroossoo qquuee,, aaoo eennttrraarr nnoo oorrggaanniissmmoo,, ddiirriiggee--ssee aaoo ssiisstteemmaa ssaanngguunneeoo,, oonnddee ccoommeeaa ddee iimmeeddiiaattoo aa rreepplliiccaarr--ssee,, aattaaccaannddoo oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollggiiccoo,, ddeessttrruuiinnddoo aass cclluullaass ddeeffeennssoorraass ddoo oorrggaanniissmmoo ee ddeeiixxaannddoo aa ppeessssooaa iinnffeeccttaaddaa ((sseerrooppoossiittiivvaa)),, mmaaiiss ddeebbiilliittaaddaa ee sseennssvveell aa oouuttrraass ddooeennaass,, aass cchhaammaaddaass iinnffeecceess ooppoorrttuunniissttaass qquuee ssoo pprroovvooccaaddaass ppoorr mmiiccrrbbiiooss ee qquuee nnoo aaffeeccttaamm aass ppeessssooaass ccuujjoo ssiisstteemmaa iimmuunnoollggiiccoo ffuunncciioonnaa ccoonnvveenniieenntteemmeennttee.. TTaammbbmm ppooddeemm ssuurrggiirr aallgguunnss ttiippooss ddee ttuummoorreess ((ccaannccrrooss))..

  AA SSIIDDAA uummaa ddooeennaa aassssiinnttoommttiiccaa.. EEssttee oo ppeerrooddoo eennttrree aa iinnffeeccoo ee oo aappaarreecciimmeennttoo ddee ssiinnaaiiss ee ssiinnttoommaass rreellaacciioonnaaddooss AAIIDDSS.. EEssttee ppeerrooddoo ppooddeerr vvaarriiaarr ddee ppeessssooaa ppaarraa ppeessssooaa,, ppooddeerr sseerr eemm mmddiiaa ddee sseeiiss mmeesseess aa 1100 aannooss,, ppooiiss oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollggiiccoo ppooddee ffiiccaarr pprreesseerrvvaaddoo ee ccoomm

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  64

  ccoonnttaaggeennss nnoorrmmaaiiss ddee lliinnffcciittooss CCDD44.. iimmppoorrttaannttee lleemmbbrraarr qquuee,, mmeessmmoo qquuee aa ppeessssooaa nnoo aapprreesseennttee ssiinnttoommaass,, eellaa eessttaarr iinnffeeccttaaddaa,, ppooddeennddoo aassssiimm,, ttrraannssmmiittiirr oo vvrruuss ppaarraa oouuttrraass ppeessssooaass.. PPoorr iissssoo,, sseemmpprree qquuee ppaassssaarr ppoorr aallgguumm rriissccoo ddee ssee iinnffeeccttaarr ppeelloo vvrruuss HHIIVV aa ppeessssooaa ddeevvee pprrooccuurraarr oo CCeennttrroo ddee TTeessttaaggeemm ee AAccoonnsseellhhaammeennttoo CCTTAA ppaarraa rreeaalliizzaarr oo eexxaammee aannttii--HHIIVV.. NNaa iinnffeeccoo pprreeccooccee ppeelloo HHIIVV oouu ffaassee aassssiinnttoommttiiccaa,, ssoo ppoouuccaass oouu iinneexxiisstteenntteess aass aalltteerraaeess nnoo eessttaaddoo ggeerraall.. AAllgguunnss ppooddeemm aapprreesseennttaarr lliinnffooaaddeennooppaattiiaa ggeenneerraalliizzaaddaa ppeerrssiisstteennttee,, fflluuttuuaannttee ee iinnddoolloorr qquuee ppooddeemm mmeessmmoo ppaassssaarr ddeessppeerrcceebbiiddaa.. AA ppeessssooaa ddooeennttee ddee AAIIDDSS aaqquueellaa qquuee jj aapprreesseennttoouu aallgguummaa iinnffeeccoo ooppoorrttuunniissttaa.. AA AAIIDDSS,, ppoorr sseerr uummaa ssnnddrroommee,, ppooddee aaccoommeetteerr ddiivveerrssooss rrggoo ddoo ccoorrppoo.. SSuuaa aaoo eesssseenncciiaall ssoobbrree oo oorrggaanniissmmoo,, ppoorrmm,, aa ddee eennffrraaqquueecceerr oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollggiiccoo,, ddeeiixxaannddoo--oo mmaaiiss vvuullnneerrvveell aa iinnffeecceess.. EEssttaass iinnffeecceess ssoo cchhaammaaddaass ooppoorrttuunniissttaass,, ppoorr sseerreemm ccaauussaaddaass ppoorr mmiiccrroooorrggaanniissmmooss ((ffuunnggooss,, bbaaccttrriiaass ee vvrruuss)) qquuee,, eemm ccoonnddiieess nnoorrmmaaiiss,, ssoo iinnooffeennssiivvooss ssaaddee,, jj qquuee ssoo ppeerrmmaanneenntteemmeennttee ccoonnttrroollaaddooss ppeelloo ssiisstteemmaa iimmuunnoollggiiccoo ((qquuee ffuunncciioonnaa ccoommoo nnoossssoo eexxrrcciittoo ddee ssoollddaaddooss)).. PPoorrmm,, ssee hh uummaa ffaallhhaa eemm nnoossssaass ddeeffeessaass,, ccoommoo nnaa iinnffeeccoo ppeelloo HHIIVV,, eesstteess mmiiccrroooorrggaanniissmmooss aapprroovveeiittaamm aa ooppoorrttuunniiddaaddee ee ppooddeemm mmuullttiipplliiccaarr--ssee,, ddeesseennccaaddeeaannddoo aass rreeffeerriiddaass iinnffeecceess ooppoorrttuunniissttaass.. EExxeemmppllooss:: nneeuurroottooxxooppllaassmmoossee,, ttuubbeerrccuulloossee eemm ddiivveerrssaass ffoorrmmaass,, mmoonniillaassee eessooffggiiccaa,, eennttrree oouuttrraass.. AA ppeessssooaa qquuee tteemm AAIIDDSS mmaaiiss vvuullnneerrvveell ss ddooeennaass ddee mmaanneeiirraa ggeerraall,, pprriinncciippaallmmeennttee ss ddooeennaass iinnffeecccciioossaass,, jj qquuee sseeuu oorrggaanniissmmoo tteemm mmeennooss ddeeffeessaass.. AAssssiimm ppooddeemmooss ccoonncclluuiirr qquuee eessttaa ppeessssooaa jj tteemm AAIIDDSS ppoorr aapprreesseennttaarr eessttaass iinnffeecceess ooppoorrttuunniissttaass..

  FFoorrmmaass ddee ttrraannssmmiissssoo ddoo HHIIVV

  AAttrraavvss ddee ssaanngguuee,, ssmmeenn,, fflluuiiddooss vvaaggiinnaaiiss,, lleeiittee mmaatteerrnnoo ee,, pprroovvaavveellmmeennttee,, ddooss fflluuiiddooss pprr--eejjaaccuullaattrriiooss ddooss sseerrooppoossiittiivvooss.. OO VVIIHH nnoo ssee ttrraannssmmiittee ppeelloo aarr nneemm ppeenneettrraa nnoo oorrggaanniissmmoo aattrraavvss ddaa ppeellee,, pprreecciissaannddoo ddee uummaa ffeerriiddaa oouu ddee uumm ccoorrttee ppaarraa ppeenneettrraarr nnoo oorrggaanniissmmoo.. AA ffoorrmmaa mmaaiiss ppeerriiggoossaa ddee ttrraannssmmiissssoo aattrraavvss ddee uummaa sseerriinnggaa ccoomm ssaanngguuee ccoonnttaammiinnaaddoo,, jj qquuee oo vvrruuss eennttrraa ddiirreeccttaammeennttee nnaa ccoorrrreennttee ssaanngguunneeaa.. AA ttrraannssmmiissssoo ppoorr vviiaa sseexxuuaall nnaass rreellaaeess hheetteerroosssseexxuuaaiiss mmaaiiss ccoommuumm ddoo hhoommeemm ppaarraa aa mmuullhheerr,, ddoo qquuee oo ccoonnttrrrriioo,, ppoorrqquuee oo ssmmeenn mmaaiiss vviirruulleennttoo ddoo qquuee ooss fflluuiiddooss vvaaggiinnaaiiss.. OO ccoonnttggiioo ppooddee ooccoorrrreerr eemm ttooddooss ooss ttiippooss ddee rreellaaoo,, sseejjaa vvaaggiinnaall,, aannaall oouu oorraall,, jj qquuee aass sseeccrreeeess vvaaggiinnaaiiss oouu eessppeerrmmaa,, mmeessmmoo qquuee nnoo eennttrreemm nnoo oorrggaanniissmmoo,, ppooddeemm ffaacciillmmeennttee ccoonnttaaccttaarr ccoomm

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  65

  ppeeqquueennaass ffeerriiddaass ee ccoorrtteess eexxiisstteenntteess nnaa vvaaggiinnaa,, nnuuss,, ppnniiss ee bbooccaa.. AAss rreellaaeess sseexxuuaaiiss ccoomm mmaaiiss rriissccooss ssoo aass aannaaiiss.. DDee mmee ppaarraa ffiillhhoo,, oo vvrruuss ppooddee sseerr ttrraannssmmiittiiddoo dduurraannttee aa ggrraavviiddeezz,, oo ppaarrttoo oouu,, aaiinnddaa,, aattrraavvss ddaa aammaammeennttaaoo.. OO VVIIHH ppooddee eennccoonnttrraarr--ssee nnaass llggrriimmaass,, nnoo ssuuoorr ee nnaa ssaalliivvaa ddee uummaa ppeessssooaa iinnffeeccttaaddaa,, ccoonnttuuddoo,, aa qquuaannttiiddaaddee ddee vvrruuss ddeemmaassiiaaddoo ppeeqquueennaa ppaarraa ccoonnsseegguuiirr ttrraannssmmiittiirr aa iinnffeeccoo.. dduurraannttee aa ffaassee aagguuddaa ddaa iinnffeeccoo,, qquuee ooccoorrrree uummaa aa qquuaattrroo sseemmaannaass aappss aa eennttrraaddaa ddoo vvrruuss nnoo ccoorrppoo,, qquuee eexxiissttee mmaaiioorr ppeerriiggoo ddee ccoonnttggiioo,, ddeevviiddoo qquuaannttiiddaaddee eelleevvaaddaa ddee vvrruuss nnoo ssaanngguuee.. AAccttuuaallmmeennttee,, aa ttrraannssmmiissssoo ppoorr ttrraannssffuussoo ddee ssaanngguuee oouu ddee pprroodduuttooss ddeerriivvaaddooss ddoo ssaanngguuee aapprreesseennttaa ppoouuccooss rriissccooss,, uummaa vveezz qquuee ssoo ffeeiittooss tteesstteess aa ttooddooss ooss ddaaddoorreess..

  FFoorrmmaass ddee pprreevveennoo ddoo HHIIVV ee DDTTSS

  SSoo vvrriiaass ffoorrmmaass ddee pprreevveennoo ddoo HHIIVV ee DDTTSS,, mmaass ddeessttaaccaamm--ssee:: AAbbssttiinnnncciiaa sseexxuuaall:: TTooddaass aass vveezzeess qquuee iinniicciiaarrmmooss uumm nnoovvoo rreellaacciioonnaammeennttoo ee ddeesseejjaarrmmooss tteerr rreellaaeess sseexxuuaaiiss sseemm pprrootteeccoo,, tteerreemmooss,, aanntteess,, qquuee ssoolliicciittaarr aaoo nnoossssoo ppaarrcceeiirroo ppaarraa ffaazzeerr uumm ccoonnttrroollee..

  FFiiddeelliiddaaddee:: SSee ddeecciiddiirrmmooss tteerr rreellaaeess sseexxuuaaiiss sseemm pprrootteeccoo ccoomm uumm ppaarrcceeiirroo qquuee nnoo tteennhhaa uummaa DDTTSS,, eennttoo tteerreemmooss ddee tteerr aa cceerrtteezzaa ddee qquuee oo nnoossssoo ppaarrcceeiirroo aappeennaass tteemm rreellaaeess sseexxuuaaiiss ccoonnnnoossccoo oo qquuee mmuuiittoo ddiiffcciill.. SSee oo nnoossssoo ppaarrcceeiirroo tteemm rreellaaeess sseexxuuaaiiss sseemm pprrootteeccoo ccoomm uummaa oouuttrraa qquuaallqquueerr ppeessssooaa,, eellee oouu eellaa ppooddee ccoonnttrraaiirr DDTTSS ee ttrraannssmmiittii--llaa aa nnss..

  UUssoo ddoo pprreesseerrvvaattiivvoo:: PPrrttiiccaa ddoo sseexxoo sseegguurroo..

  OOuuttrraass ffoorrmmaass qquuee ccoonnttrriibbuueemm ppaarraa aa pprreevveennoo ddaa iinnffeeccoo ppeelloo HHIIVV ee oouuttrraass DDTTSS iinncclluueemm::

  EEvviittaarr mmaanntteerr rreellaaeess sseexxuuaaiiss ddeeppooiiss ddee ccoonnssuummiirr llccooooll oouu oouuttrraass ddrrooggaass,, ppooiiss ppooddee iinndduuzziirr aaoo sseexxoo ddeesspprrootteeggiiddoo..

  EEvviittaarr aa ccoommppaarrttiillhhaa ddee aagguullhhaass ee sseerriinnggaass.. EEsstteerriilliizzaaoo ddee ttooddoo oo mmaatteerriiaall ccoorrttaannttee ee ppeerrffuurraannttee TTrraannssffuussoo ddee ssaanngguuee ddeevviiddaammeennttee tteessttaaddoo ee nneeggaattiivvoo ppaarraa oo

  HHIIVV TTrraattaarr oo mmaaiiss cceeddoo ppoossssvveell aass DDTTSS FFaazzeerr aammoorr sseemm mmaanntteerr rreellaaeess sseexxuuaaiiss

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  66

  CCiirrccuunncciissoo -- ccoonnttrriibbuuii ppaarraa qquuee aa rreeggiioo eemm rreeddoorr ddoo ppnniiss sseejjaa mmeennooss iinnffeeccttaaddaa ddeevviiddoo aaoo eennggrroossssaammeennttoo ddaa ppeellee nneessttaa rreeggiioo,, bbeemm ccoommoo mmeellhhoorraa aa hhiiggiieennee.. MMaass oo cciirrccuunncciissoo nnoo eevviittaa aa iinnffeeccoo ppeelloo HHIIVV..

  ________________________________________________

  Exerccios de reviso

  11.. OO qquuee HHIIVV//SSIIDDAA?? 22.. CCoommoo aa iinnffeeccoo ddoo HHIIVV lleevvaa AAIIDDSS//SSIIDDAA?? 33.. CCoommoo ppoossssoo vviirr aa sseerr iinnffeeccttaaddoo ccoomm oo HHIIVV?? 44.. QQuuaaiiss aass FFoorrmmaass ddee ttrraannssmmiissssoo HHiivv ?? 55.. CCoommoo nnoo ssee ttrraannssmmiittee HHiivv//SSiiddaa?? 66.. CCoommoo PPoossssoo PPrreevveenniirr ddee hhiivv//ssiiddaa CCoommoo ssaabbeerr ssee ssoouu ssoorrooppoossiittiivvoo

  ppaarraa oo HHIIVV?? 77.. CCoommoo eeuu sseeii ssee tteennhhoo AAIIDDSS?? 88.. QQuuaaiiss ssoo aass SSiinnaaiiss && SSiinnttoommaass HHiivv//SSiiddaa?? 99.. OO qquuee aaccoonntteeccee ddeeppooiiss qquuee aallgguumm iinnffeeccttaaddoo ccoomm oo HHIIVV?? 1100.. CCoommoo VViivveerr ccoomm ccoomm oo HHiivv//SSiiddaa EExxiisstteemm ttrraattaammeennttooss ppaarraa oo HHIIVV

  ee aa AAIIDDSS//SSIIDDAA?? 1111.. AA eexxiissttnncciiaa ddee ffeerriimmeennttooss ee mmaacchhuuccaaddooss nnooss ggeenniittaaiiss aauummeennttaa oo

  rriissccoo ddee ccoonnttggiioo?? 1122.. AA pprrttiiccaa ddoo sseexxoo oorraall sseemm pprrootteeoo iimmpplliiccaa rriissccoo ddee iinnffeeccoo ppeelloo

  HHIIVV?? 1133.. OO bbeeiijjoo,, nnoo ccaassoo ddee uumm ddooss ppaarrcceeiirrooss tteerr ffeerriiddaass oouu ffiissssuurraass nnaa

  bbooccaa,, uummaa vviiaa ddee ccoonnttggiioo?? 1144.. QQuuaall oo rriissccoo ddee ccoonnttggiioo ccoomm aappaarreellhhooss ccoorrttaanntteess?? 1155.. MMeessmmoo ccoomm aa aauussnncciiaa ddee eejjaaccuullaaoo dduurraannttee oo aattoo sseexxuuaall

  ppoossssvveell sseerr iinnffeeccttaaddoo ppeelloo HHIIVV?? 1166.. FFaaaa uummaa aannlliissee ccrriittiiccaa ssoobbrree aa pprroobblleemmttiiccaa ddaa ddiisssseemmiinnaaoo ddoo

  HHIIVV--SSIIDDAA,, qquuee ddeessddee ooss pprriimmrrddiiooss ddaa ssuuaa eexxiissttnncciiaa tteemm ssee ddeesseennvvoollvviiddoo ,, ccoonnssttiittuuiinnddoo hhoojjee aa mmaaiiss iimmppoorrttaannttee ee ddeevvaassttaaddoorraa eeppiiddeemmiiaa ccoonntteeppoorrnneeaa..

  1177.. EExxpplliiccaa ppoorrqquuee ssee ddiizz qquuee SSIIDDAA uummaa ddooeennaa aassssiinnttoommttiiccaa ee ddee qquuee mmaanneeiirraa ppooddeemmooss ccoonncclluuiirr qquuee eessttaammooss ppeerraannttee uumm ddooeennttee ddee SSIIDDAA..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  67

  1188.. AAcchhaass qquuee aass mmeennssaaggeennss vveeiiccuullaaddaass nnoo aaccoonnsseellhhaammeennttoo oobbttmm ooss eeffiieettooss ddeesseejjaaddooss?? JJuussttiiffiiqquuee aa ttuuaa rreessppoossttaa ccoomm aarrgguummeennttooss ppllaauussvveeiiss..

  Tema: Produtos que afectam a sade ( Drogas e

  bebidas).

  DDrrooggaa ttuuddoo aaqquuiilloo qquuee ffuummaaddoo,, iinnaallaaddoo eennggoolliiddoo oouu iinnjjeeccttaaddoo pprroovvooccaa aalltteerraaeess ppssqquuiiccaass ee ffssiiccaass,, sseennttiiddaass ccoommoo aaggrraaddvveeiiss,, mmaass qquuee ccrriiaa ccoomm aa ppeessssooaa uummaa rreellaaoo ddee ddeeppeennddnncciiaa,, lleevvaannddoo aa ppeessssooaa aa ssee ddeessiinntteerreessssaarr ppeellaass ccooiissaass nnoorrmmaaiiss ddaa vviiddaa.. EEmm rreellaaoo aa mmuuiittaass ddrrooggaass jj ssee ssaabbee qquuaaiiss ssoo ooss pprreejjuuzzooss ppaarraa aa ssaaddee,, ppaarraa oouuttrraass aaiinnddaa nnoo.. MMaass oo pprriinncciippaall pprroobblleemmaa ddaass ddrrooggaass qquuee lleevvaa aaoo eemmppoobbrreecciimmeennttoo ppssiiccoollggiiccoo,, ddeessmmoottiivvaaoo ee ddeeppeennddnncciiaa..

  EEmmbboorraa hhaajjaa ddrrooggaass mmaaiiss ppeerriiggoossaass ddoo qquuee oouuttrraass ee qquuee ccrriiaamm uummaa ddeeppeennddnncciiaa mmaaiiss ggrraavvee,, ttooddaass eellaass ccoonnttrriibbuueemm ppaarraa oo ddeessiinntteerreessssee ee aa ddeessmmoottiivvaaoo ddaass ppeessssooaass eemm rreellaaoo ssuuaa vviiddaa ee aaoo ffuuttuurroo.. AA ddiissttiinnoo qquuee ffeeiittaa eennttrree ddrrooggaass lleevveess ee dduurraass ddiissccuuttvveell ppoorrqquuee ttooddaass aass ddrrooggaass qquuaannddoo uussaaddaass ccoonnttiinnuuaammeennttee,, ttoorrnnaamm--ssee pprrooggrreessssiivvaammeennttee oo cceennttrroo ddaa vviiddaa ddaa ppeessssooaa.. PPooddee ddiizzeerr--ssee qquuee oo ccoonnssuummoo ""dduurroo"" ddee ddrrooggaass lleevveess ppooddee sseerr ttoo ppeerriiggoossoo ccoommoo oo ccoonnssuummoo ""ssuuaavvee"" ddee ddrrooggaass dduurraass..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  68

  EExxiisstteemm vvrriiaass ttiippooss ddee ccoonnssuummiiddoorreess ddee ddrrooggaass:: 11.. EExxppeerriimmeennttaaddoorreess

  FFaazzeemm--nnoo ppoorr ccuurriioossiiddaaddee oouupprreessssoo ddoo ggrruuppoo ddee aammiiggooss.. UUssaamm,,nnoorrmmaallmmeennttee ddrrooggaass lleevveess ccoommoo oohhaaxxiixxee.. PPooddeemm nnoo vvoollttaarr aa uussaarr aassddrrooggaass..

  22.. OOccaassiioonnaaiiss FFaazzeemm--nnoo ccoommoo ffoorrmmaa ddeeiiddeennttiiffiiccaaoo ee ccoonnvviivvnncciiaa ccoomm ooggrruuppoo.. oo ccaassoo ddoo ggrruuppoo ddee aammiiggoossqquuee ssaaii aaoo ffiimm--ddee--sseemmaannaa ppaarraabbeebbeerr uunnss ccooppooss oouu ssee jjuunnttaa ppaarraaffuummaarr uumm ""cchhaarrrroo""..

  33.. RReegguullaarreess SSoo ccoonnssuummiiddoorreess qquuee jj eessttooddeeppeennddeenntteess ddaa ddrrooggaa ee nnooccoonnsseegguueemm lleevvaarr uummaa vviiddaa nnoorrmmaallsseemm eellaa,, mmaass tteennttaamm ccoonncciilliiaarr aa ssuuaavviiddaa ccoomm oo ccoonnssuummoo ddee ddrrooggaa.. PPaarraammaanntteerr aa aappaarrnncciiaa nneeggaamm oo sseeuuccoonnssuummoo..

  44.. CCoommppuullssiivvooss SSoo aa iimmaaggeemm ttppiiccaa ddoo ""ddrrooggaaddoo""..OO iinnddiivvdduuoo vviivvee ppaarraa aa ddrrooggaa ee ccaappaazz ddee ttuuddoo ppaarraa aa oobbtteerr.. TToorrnnaa--sseemmaarrggiinnaalliizzaaddoo,, ppeerrddee ooss ccoonncceeiittoossddee ttiiccaa ee mmoorraaiiss,, aa ssuuaa vviiddaa ee ssaaddeeddeeggrraaddaamm--ssee ccoomm oo tteemmppoo..

  DDiiffeerreenntteess ttiippooss ddee ddrrooggaa:: llccooooll

  TTaabbaaccoo

  MMeeddiiccaammeennttooss ppssiiccoottrrppiiccooss::

  AAnnaallggssiiccooss

  SSeeddaattiivvooss ee TTrraannqquuiilliizzaanntteess

  HHiippnnttiiccooss

  EEssttiimmuullaanntteess

  PPrroodduuttooss vvoolltteeiiss

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  69

  DDrrooggaass iillcciittaass::

  CCaannnnaabbiiss:: mmaarriijjuuaannaa ee hhaaxxiixxee

  AAlluucciinnooggnniiooss:: LLSSDD

  CCooccaannaa

  ppiioo ee HHeerroonnaa

  OOss eeffeeiittooss ddaass ddrrooggaass ssoo ddiiffeerreenntteess ccoonnssooaannttee::

  VViiaa ddee aaddmmiinniissttrraaoo:: oorraall,, iinnaallaaddaa,, ffuummaaddaa oouu iinnjjeeccttaaddaa;;

  DDoossee;;

  TToolleerrnncciiaa ddrrooggaa;;

  UUssoo ssiimmuullttnneeoo ddee oouuttrraa ddrrooggaa ((AA mmiissttuurraa ddee vvrriiaass ddrrooggaass ppooddeerr ddaarr eeffeeiittooss iinneessppeerraaddooss ));;

  EExxppeeccttaattiivvaass ddoo ccoonnssuummiiddoorr ((AAss aalluucciinnaaeess pprroovvooccaaddaass ppeellooss aalluucciinnooggnniiooss ssoo mmaaiiss eexxuubbeerraanntteess qquuaannddoo oo ccoonnssuummiiddoorr aa ttoommaa ccoomm oo oobbjjeeccttiivvoo ddee aass oobbtteerr));;

  AAmmbbiieennttee ((PPoorr eexxeemmpplloo,, ooss eeffeeiittooss ddee uumm ""cchhaarrrroo"" ddee lliiaammbbaa ttmm ddiiffeerreenntteess eeffeeiittooss ssee ffoorr ffuummaaddoo nnuumm rriittuuaall,, nnuummaa ddiissccootteeccaa oouu nnuumm aammbbiieennttee ssbbrriioo))..

  OO aallccoooolliissmmoo uummaa ddooeennaa qquuee rreessuullttaa ddaa iinnggeessttoo rreegguullaarr ddee bbeebbiiddaass aallccoolliiccaass eemm qquuaannttiiddaaddeess ssuuppeerriioorreess ss qquuee oo oorrggaanniissmmoo ccaappaazz ddee eelliimmiinnaarr.. OO eessttaaddoo ddee aallccoooolliissmmoo aagguuddoo aa cchhaammaaddaa eemmbbrriiaagguueezz.. AA iinnggeessttoo ddee qquuaannttiiddaaddeess eelleevvaaddaass ddee llccooooll aaffeeccttaa aa ssaaddee ee aass rreellaaeess ssoocciiaaiiss.. UUmm iinnddiivvdduuoo qquuee ssooffrraa ddee aallccoooolliissmmoo aaddqquuiirree uumm ccoommppoorrttaammeennttoo aannoorrmmaall ee ddeebbaattee--ssee ccoomm pprroobblleemmaass ddee rreeppuuttaaoo,, ddee ddeesseemmpprreeggoo,, ffiinnaanncceeiirrooss,, ppeessssooaaiiss ee ffaammiilliiaarreess.. EEsstt mmaaiiss ssuujjeeiittoo aa aacciiddeenntteess,, ttoorrnnaa--ssee aaggrreessssiivvoo,, eettcc..OO llccooooll ttaammbbmm aaffeeccttaa aa ssaaddee..

  CCoommoo qquuee aaffeeccttaa aa ssaaddee??AA iinnggeessttoo ffrreeqquueennttee ddee qquuaannttiiddaaddeess ssiiggnniiffiiccaattiivvaass ddee llccooooll,, pprroovvooccaa lleesseess nnoo::

  CCrreebbrroo -- rreedduuzz aa ccaappaacciiddaaddee ddee aatteennoo,, ddee ttrraabbaallhhoo,, ddeeaapprreennddiizzaaggeemm,, ddee mmeemmrriiaa,, aalltteerraa oo ccoommppoorrttaammeennttoo,, pprroovvooccaassoonnoollnncciiaa,, rreedduuzz ooss rreefflleexxooss,, eettcc..

  EEssffaaggoo,, eessttmmaaggoo ee iinntteessttiinnooss -- pprroovvooccaa oouu aaggrraavvaa lleesseess ccoommooggaassttrriittee,, llcceerraa,, hheemmoorrrraaggiiaa,, eettcc..

  FFggaaddoo -- pprroovvooccaa lleesseess ggrraavveess ccrrnniiccaass qquuee cchheeggaamm aa cciirrrroossee ee mmoorrttee..

  SSaanngguuee -- ffaacciilliittaa oo aappaarreecciimmeennttoo ddee aanneemmiiaa..

  SSeexxoo -- pprroovvooccaa iimmppoottnncciiaa ee eesstteerriilliiddaaddee..

  AAuummeennttoo ddee ppeessoo -- ppeellaass ""ccaalloorriiaass ooccaass"" qquuee ffoorrnneeccee ((qquuaassee ttaannttaassccoommoo aass ddaa ggoorrdduurraa))..

  TTrraauummaattiissmmooss ee mmoorrttee ppoorr aacciiddeenntteess -- ccaauussaaddooss ffrreeqquueenntteemmeennttee ppeellaa

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  70

  iinnggeessttoo aagguuddaa ee eexxcceessssiivvaa ddee bbeebbiiddaass aallccoolliiccaass..

  HH ppeessssooaass ppaarraa qquueemm oo llccooooll pprrooiibbiiddoo ?? CCrriiaannaass ee aaddoolleesscceenntteess -- nnoo ddeevveemm iinnggeerriirr bbeebbiiddaass aallccoolliiccaass ppeellaa mmaaiioorr sseennssiibbiilliiddaaddee ddoo ccrreebbrroo.. AAllccoolliiccooss ttrraattaaddooss -- eemm qquuee uummaa nniiccaa bbeebbiiddaa ssuuffiicciieennttee ppaarraa rreeccaaiirr.. GGrrvviiddaa -- ppoorrqquuee oo llccooooll ppaassssaa rraappiiddaammeennttee ppaarraa oo ssaanngguuee ddoo bbeebb ee pprroovvooccaa aattrraassoo nnoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo ccrreebbrroo,, ppeessoo bbaaiixxoo ee mmaallffoorrmmaaeess.. MMuullhheerr qquuee aammaammeennttaa -- ddaaddoo qquuee oo llccooooll ppaassssaa ppaarraa oo lleeiittee ee iinnggeerriiddoo ppeelloo bbeebb,, sseennddoo--llhhee pprreejjuuddiicciiaall.. DDooeenntteess ccrrnniiccooss -- ppaarraa ooss qquuaaiiss oo llccooooll ppooddee aaggrraavvaarr aa ddooeennaa ((ddiiaabbttiiccooss ccoomm nneeuurrooppaattiiaa,, ddooeenntteess ddoo ffggaaddoo))..

  OO ttaabbaaccoo,, sseeuuss eeffeeiittooss pprreejjuuddiicciiaaiiss OO ttaabbaaccoo uummaa ddaass pprriinncciippaaiiss ccaauussaass ddee ddooeennaass eevviittvveeiiss.. PPrreejjuuddiiccaa oo ffuummaaddoorr ee ooss oouuttrrooss qquuee oo rrooddeeiiaamm,, ppoorr sseerreemm oobbrriiggaaddooss aa rreessppiirraarr oo ffuummoo qquuee llaannaaddoo ppaarraa oo aarr.. OO ttaabbaaccoo nnoo bbeennffiiccoo.. SS pprreejjuuddiiccaa aa ssaaddee ddee qquueemm ffuummaa ee ddooss qquuee oo rrooddeeiiaamm.. NNoo aaffiirrmmaa aa ssuuaa ppeerrssoonnaalliiddaaddee nneemm eessttiimmuullaa oo ttrraabbaallhhoo iinntteelleeccttuuaall..

  QQuuaaiiss ssoo ooss eeffeeiittooss pprreejjuuddiicciiaaiiss ddoo ttaabbaaccoo??

  SSoo vvrriiooss ee rreessuullttaamm ddoo eeffeeiittoo ddoo ffuummoo qquuee iinnaallaaddoo.. OOss ccoommppoonneenntteess ddoo ffuummoo ssoo:: MMoonnxxiiddoo ddee ccaarrbboonnoo -- rreedduuzz aa qquuaannttiiddaaddee ddee ooxxiiggnniioo nnooss tteecciiddooss,, aauummeennttaa aa vviissccoossiiddaaddee ddoo ssaanngguuee ee pprroovvooccaa lleesseess nnaass vveeiiaass ee nnaass aarrttrriiaass..

  AAllccaattrroo -- pprroovvooccaa ccaannccrroo eemm vvrriiooss rrggooss ((ppuullmmoo,, bbrrnnqquuiiooss,, bbooccaa,, ggaarrggaannttaa,, bbeexxiiggaa......)).. GGaasseess iirrrriittaanntteess -- EEssttiimmuullaamm aa pprroodduuoo ddee mmuuccoo nnoo ppuullmmoo ee nnooss bbrrnnqquuiiooss,, ddiiffiiccuullttaamm aa eessppeeccttoorraaoo,, pprroovvooccaamm ttoossssee,, bbrroonnqquuiittee ccrrnniiccaa,, aassmmaa..

  NNiiccoottiinnaa -- oo ccoommppoonneennttee pprriinncciippaall ddoo ttaabbaaccoo.. ttxxiiccaa ee pprroovvooccaa ddeeppeennddnncciiaa,, ssuubbiiddaa ddaa pprreessssoo aarrtteerriiaall,, aauummeennttoo ddaa nneecceessssiiddaaddee ddee ooxxiiggnniioo ppeelloo ccoorraaoo ee vvaassooccoonnssttrriioo.. AAuummeennttaa oo aaccaarr ee aass ggoorrdduurraass nnoo ssaanngguuee..EEsstteess eeffeeiittooss ssuurrggeemm nnoo ffuummaaddoorr ee nnooss qquuee oo rrooddeeiiaamm..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  71

  OO qquuee aa ddeeppeennddnncciiaa aaoo ttaabbaaccoo?? oo rreessuullttaaddoo ddaa hhaabbiittuuaaoo ddoo oorrggaanniissmmoo nniiccoottiinnaa.. OObbrriiggaa aa ppeessssooaa aa ffuummaarr,, qquuaannddoo oo nnvveell nnoo ssaanngguuee bbaaiixxaa.. AA ddeeppeennddnncciiaa aaoo ttaabbaaccoo dduuppllaa:: FFssiiccaa ee PPssqquuiiccaa.. MMaanniiffeessttaa--ssee ppoorr ssiinnttoommaass,, ttaaiiss ccoommoo:: nneerrvvoossiissmmoo,, iirrrriittaabbiilliiddaaddee,, aannssiieeddaaddee,, ddiiffiiccuullddaaddee ddee ccoonncceennttrraaoo ee iinnssnniiaass,, ppeennssaammeennttoo ffiixxoo nnoo ttaabbaaccoo ee oobbcceessssoo eemm tteerr oo cciiggaarrrroo nnaa mmoo..

  QQuuee ffaazzeerr ppaarraa ddeeiixxaarr ddee ffuummaarr??

  22.. EEssccoollhheerr bbeemm oo ddiiaa eemm qquuee vvaaii ddeeiixxaarr ddee ffuummaarr.. 33.. AAvviissaarr aa ffaammlliiaa ee ooss aammiiggooss.. 44.. IInniicciiaarr uummaa vviiddaa mmaaiiss ssaauuddvveell.. 55.. MMaanntteerr uummaa aalliimmeennttaaoo rraacciioonnaall,, rriiccaa eemm ffrruuttaa,, lleegguummeess,,

  pprroodduuttooss llcctteeooss,, eettcc.. 66.. IInniicciiaarr uummaa vviiddaa mmaaiiss ssaauuddvveell.. 77.. RReedduuzziirr aa iinnggeessttoo ddee ccaaff ee ddee bbeebbiiddaass aallccoolliiccaass.. 88.. FFaazzeerr eexxeerrcccciioo ffssiiccoo.. 99.. TTeennttaarr rreellaaxxaarr--ssee ee mmaanntteerr--ssee ooccuuppaaddoo,, qquuaannddoo ttiivveerr uummaa ggrraannddee

  vvoonnttaaddee ddee ffuummaarr.. 1100.. EEvviittaarr ooccaassiieess qquuee aauummeennttaamm aa vvoonnttaaddee ddee ffuummaarr ((rreeuunniieess

  ssoocciiaaiiss,,......)).. 1111.. PPeennssaarr nnaass vvaannttaaggeennss ddoo aabbaannddoonnoo ddoo ttaabbaaccoo..

  HH 44 ffaasseess ppaarraa oo aabbaannddoonnoo ddoo ttaabbaaccoo::

  II.. PPeennssaarr nnaass vvaannttaaggeennss.. IIII.. MMeennttaalliizzaarr--ssee ppaarraa ppaarraarr ddee ffuummaarr..

  IIIIII.. PPaarraarr rreeppeennttiinnaammeennttee.. IIVV.. EEssffoorraarr--ssee ppaarraa ssee mmaanntteerr sseemm ffuummaarr,, ssee nneecceessssrriioo ccoomm aa aajjuuddaa

  ddee mmeeddiiccaammeennttooss..

  DDeevvee sseerr ffeeiittoo uumm eessffoorroo ppaarraa nnoo rreeggrreessssaarr aaoo ttaabbaaccoo.. PPooddeerr hhaavveerr uumm aauummeennttoo ddoo ppeessoo,, ppoorr iissssoo ddeevvee sseerr mmaannttiiddaa uummaa aalliimmeennttaaoo ssaauuddvveell,, ppoobbrree eemm ddoocceess ee ggoorrdduurraass,, ppaarraa qquuee nnoo rreeccoommeeccee aa ffuummaarr ppaarraa vvoollttaarr lliinnhhaa..

  OO ttaabbaaccoo nnoo bbeennffiiccoo.. SS pprreejjuuddiiccaa aa ssaaddee ddee qquueemm ffuummaa ee ddooss qquuee oo rrooddeeiiaamm.. NNoo aaffiirrmmaa aa ssuuaa ppeerrssoonnaalliiddaaddee nneemm eessttiimmuullaa oo ttrraabbaallhhoo iinntteelleeccttuuaall..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  72

  QQuuaaiiss aass vvaannttaaggeennss ddoo aabbaannddoonnoo ddoo ttaabbaaccoo??

  PPaarraa oo ffuummaaddoorr::

  DDeeiixxaarr ddee ggaassttaarr ddiinnhheeiirroo iinnuuttiillmmeennttee..

  PPaassssaarr aa tteerr uumm hhlliittoo ffrreessccoo.. OOss ddeenntteess ee ooss ddeeddooss ddeeiixxaamm ddee eessttaarrmmaanncchhaaddooss..

  RReessppiirraarr ccoomm mmaaiioorr ffaacciilliiddaaddee,, mmeessmmoo aappss uumm eexxeerrcccciioo ffssiiccoo((ccoorrrriiddaa,, ssuubbiiddaa ddee eessccaaddaass,,......))..

  DDeeiixxaarr ddee ssee mmaattaarr lleennttaammeennttee..

  DDeeiixxaarr ddee ttoossssiirr ppoorr ccaauussaa ddoo ttaabbaaccoo..

  EEvviittaarr aass ccoonnssttiippaaeess ee ooss pprroobblleemmaass rreessppiirraattrriiooss..

  EEvviittaarr oouuttrrooss pprroobblleemmaass ddee ssaaddee,, ccoommoo ddooeennaass ccaarrddaaccaass,,ppuullmmoonnaarreess,, ccaannccrroo..

  PPaarraa aa ffaammlliiaa ee aammiiggooss::

  PPaassssaarroo aa rreessppiirraarr aarr mmaaiiss ppuurroo..

  AAss ccrriiaannaass eessttaarroo mmeennooss ssuujjeeiittaass aa pprroobblleemmaass rreessppiirraattrriiooss..

  HHaavveerr mmeennoorr pprroobbaabbiilliiddaaddee ddooss sseeuuss ffiillhhooss ccoommeeaarreemm aa ffuummaarr..

  SSeerr uumm bboomm eexxeemmpplloo ppaarraa ttooddooss..

  ____________________________________________________________

  Exerccios de reviso

  11.. BBeebbiiddaa ddrrooggaa?? JJuussttiiffiiqquuee aa ssuuaa ppoossiioo.. 22.. EExxiissttee uumm ggrruuppoo aa qquueemm pprrooiibbiiddoo oo ccoonnssuummoo ddee bbeebbiiddaass

  aallcclliiccaass.. MMeenncciioonnee--oo,, ee eexxpplliiqquuee ppaarraa ccaaddaa oo ppoorrqquuee ddeessttaa pprrooiibbiioo..

  33.. AA ddiissttiinnoo qquuee ffeeiittaa eennttrree ddrrooggaass lleevveess ee dduurraass ddiissccuuttvveell ppoorrqquuee??

  44.. OO ccoonnssuummoo eexxcceessssiivvoo ddoo ttaabbaaccoo,, aassssiimm ccoommoo ddee bbeebbiiddaass aallcclliiccaass ccrriiaa aa ddeeppeennddnncciiaa ee lleevvaa aaoo ccoonnssuummiiddoorr aa ddeessiinntteerreessssee ee aa ddeessmmoottiivvaaoo eemm rreellaaoo ssuuaa vviiddaa ee aaoo ffuuttuurroo.. PPoorr qquu??

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  73

  55.. IInnddiiqquuee aass vvaannttaaggeennss ddoo aabbaannddoonnoo ddaass ddrrooggaass ppaarraa oo ccoonnssuummiiddoorr ee ppaarraa aa ccoommuunniiddaaddee eemm ggeerraall..

  66.. CCoonnccoorrddaarriiaa nnaa sseegguuiinnttee iiddeeiiaa??:: ppaarraa bbaaiixxaarr oo nnddiiccee ddee ccoonnssuummiiddoorreess ddee ddrrooggaass,, oo ggoovveerrnnoo ddeevvee eelleevvaarr mmuuiittoo ooss pprreeooss ddee ccoommpprraa(( eexxeemmpplloo uumm cciiggaarroo 110000 mmeettiiccaaiiss)).. JJuussttiiffiiqquuee aa ttuuaa rreessppoossttaa ccoomm eexxeemmppllooss pprrttiiccooss..

  Tema: Criminalidade

  CCrriimmee,, eemm tteerrmmooss jjuurrddiiccooss,, ttooddaa ccoonndduuttaa ttppiiccaa,, aannttiijjuurriiddccaa ((oouu iillcciittaa)) ee ccuullppvveell,, pprraattiiccaaddaa ppoorr uumm sseerr hhuummaannoo.. EEmm uumm sseennttiiddoo vvuullggaarr,, ccrriimmee uumm aattoo qquuee vviioollaa uummaa nnoorrmmaa mmoorraall.. NNuumm sseennttiiddoo ffoorrmmaall,, ccrriimmee uummaa vviioollaaoo ddaa lleeii ppeennaall iinnccrriimmiinnaaddoorraa.. NNoo ccoonncceeiittoo mmaatteerriiaall,, ccrriimmee uummaa aaoo oouu oommiissssoo qquuee ssee pprroobbee ee ssee pprrooccuurraa eevviittaarr,, aammeeaaaannddoo--aa ccoomm ppeennaa,, ppoorrqquuee ccoonnssttiittuuii ooffeennssaa ((ddaannoo oouu ppeerriiggoo)) aa uumm bbeemm jjuurrddiiccoo iinnddiivviidduuaall oouu ccoolleettiivvoo.. CCoommoo ccoonncceeiittoo aannaallttiiccoo,, oo ccrriimmee ppooddee sseerr ddiivviiddiiddoo eemm dduuaass vveerrtteenntteess:: aa ccllssssiiccaa ee aa ffiinnaalliissttiiccaa.. AA pprriimmeeiirraa,, oobbsseerrvvaa oo CCrriimmee ccoommoo uumm ffaattoo ttppiiccoo,, aannttiijjuurrddiiccoo ee mmuunniiddoo ddee ccuullppaabbiilliiddaaddee.. TTaall ddiivviissoo bbaasseeiiaa--ssee nnaa pprreemmiissssaa ddee qquuee aa ccuullppaabbiilliiddaaddee uumm vvnnccuulloo ssuubbjjeettiivvoo eennttrree aa aaoo ee oo rreessuullttaaddoo ddee cceerrttaa ccoonndduuttaa.. PPaarraa aa tteeoorriiaa ffiinnaalliissttiiccaa,, aa mmaaiiss aacceeiittaa ppeellooss ddoouuttrriinnaaddoorreess,, aa ccuullppaabbiilliiddaaddee nnoo ffaazz ppaarrttee ddoo ccoonncceeiittoo ddee ccrriimmee ppooiiss eessttaa aappeennaass pprreessssuuppoossttoo ppaarraa aa aapplliiccaaoo ddaa ppeennaa.. IIssttoo ooccoorrrree ppoorrqquuee aa ccuullppaabbiilliiaaddee nnoo iirr aaffeettaarr aa eexxiisstteenncciiaa oouu nnoo ddee uumm ccrriimmee ee ssiimm aappeennaass iinnfflluuiirr nnaa iinntteeggrraaoo ddee uummaa ppeennaa.. PPaarraa aa TTeeoollooggiiaa,, oo ccrriimmee oo PPeeccaaddoo,, qquuee ssiiggnniiffiiccaa ttrraannssggrreessssoo ddaa LLeeii,, ee ddeessoobbeeddiinncciiaa aa vvoonnttaaddee ee aa ppaallaavvrraa ddee DDeeuuss,, sseennddoo oo ccrriimmee uumm aattoo vvoolluunnttrriioo hhuummaannoo qquuee tteemm ccoommoo ccoonnsseeqquunncciiaa ffiinnaall aa mmoorrttee ee ppeerrddaa ddaa ssaallvvaaoo ddaa aallmmaa..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  74

  TTiippooss ddee ccrriimmeess

  11.. CCrriimmeess ccoonnttrraa aa ppeessssooaa.. HHoommiiccddiioo -- mmaattaarr aallgguumm.. IInnffaannttiiccddiioo -- mmaattaarr oo pprrpprriioo ffiillhhoo,, dduurraannttee oo ppaarrttoo oouu

  llooggoo aappss,, ssoobb iinnfflluunncciiaa ddoo eessttaaddoo ppuueerrppeerraall.. HHoommiiccddiioo ccuullppoossoo -- qquuaannddoo nnoo hh iinntteennoo ddee mmaattaarr,,

  sseennddoo aa mmoorrttee pprroovvooccaaddaa ppoorr iimmppeerrcciiaa,, nneegglliiggnncciiaa oouu iimmpprruuddnncciiaa..

  HHoommiiccddiioo ddoolloossoo -- qquuaannddoo hh iinntteennoo ddee mmaattaarr oouu qquuaannddoo oo aaggeennttee aassssuummee oo rriissccoo ddee ccaauussaarr aa mmoorrttee..

  IInndduuzziimmeennttoo,, iinnssttiiggaaoo oouu aauuxxlliioo aa ssuuiiccddiioo.. AAbboorrttoo.. LLeessoo ccoorrppoorraall.. AAbbaannddoonnoo ddee iinnccaappaazz.. OOmmiissssoo ddee ssooccoorrrroo.. MMaauuss ttrraattooss..

  22.. CCrriimmeess ccoonnttrraa aa hhoonnrraa IInnjjrriiaa ((ooffeennssaa vveerrbbaall,, eessccrriittaa oouu eenncceennaaddaa));; CCaallnniiaa ((ffaallssaa aattrriibbuuiioo ddee ccoommeettiimmeennttoo ddee ccrriimmee aa

  aallgguumm));; DDiiffaammaaoo ((pprrooppaaggaaoo ddeessaabboonnaaddoorraa ccoonnttrraa aa bbooaa ffaammaa

  ddee aallgguumm));; PPllggiioo ((ccppiiaa ddee iiddeeoollooggiiaass,, tteexxttooss ee aaffiinnss ccoonnssiiddeerraaddooss

  ggrraavveess ddee oouuttrroo iinnddiivvdduuoo))..

  33.. CCrriimmeess ccoonnttrraa oo ppaattrriimmnniioo FFuurrttoo -- ssuubbttrraaoo ddee ccooiissaa aallhheeiiaa mmvveell RRoouubboo -- ssuubbttrraaoo ddee ccooiissaa aallhheeiiaa mmvveell mmeeddiiaannttee vviioollnncciiaa LLaattrrooccnniioo -- rroouubboo sseegguuiiddoo ddee mmoorrttee.. ((TTrraattaa--ssee ddee ccrriimmee ccoonnttrraa oo ppaattrriimmnniioo ppoorrqquuee aa mmoottiivvaaoo ddoo ccrriimmee aa ssuubbttrraaoo iimmeeddiiaattaa ddoo ppaattrriimmnniioo ddaa vvttiimmaa)) RReecceeppttaaoo -- rreecceeppttaarr aallggoo oouu pprroodduuttooss rroouubbaaddooss DDaannoo -- ddaanniiffiiccaaoo ddoolloossaa ddee ccooiissaa aallhheeiiaa ((nnoo hhaavveennddoo ccrriimmee ddee DDaannoo ccuullppoossoo))

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  75

  EExxttoorrssoo -- qquuaannddoo ssee ccoonnssttrraannggee aallgguumm ccoomm oo iinnttuuiittoo ddee rreecceebbeerr vvaannttaaggeemm eeccoonnmmiiccaa iinnddeevviiddaa.. EExxttoorrssoo mmeeddiiaannttee sseeqquueessttrroo -- sseeqquueessttrraarr ppeessssooaa ccoomm oo ffiimm ddee oobbtteerr vvaannttaaggeemm ccoommoo ccoonnddiioo ddoo rreessggaattee.. UUssuurrppaaoo -- aapprroopprriiaarr--ssee,, nnoo ttooddoo oouu eemm ppaarrttee,, ddee ccooiissaa iimmvveell aallhheeiiaa.. EEsstteelliioonnaattoo -- oobbtteerr ppaarraa ssii vvaannttaaggeemm iillcciittaa ppoorr mmeeiioo ddee eerrrroo oouu aarrddiill.. VViioollaaoo ddee ddiirreeiittoo aauuttoorraall -- uussoo nnoo aauuttoorriizzaaddoo ddee oobbrraa aallhheeiiaa VViioollaaoo ddoo ddiirreeiittoo ddee mmaarrccaa -- vviioollaarr ppaatteennttee oouu ddeesseennhhoo iinndduussttrriiaall

  44.. CCrriimmeess ccoomm aa aaddmmiinniissttrraaoo ppbblliiccaa

  PPeeccuullaattoo

  PPeeccuullaattoo mmeeddiiaannttee eerrrroo ddee oouuttrreemm

  IInnsseerroo ddee ddaaddooss ffaallssooss eemm ssiisstteemmaa ddee iinnffoorrmmaaeess

  MMooddiiffiiccaaoo oouu aalltteerraaoo nnoo aauuttoorriizzaaddaa ddee ssiisstteemmaa ddee iinnffoorrmmaaeess

  EExxttrraavviioo,, ssoonneeggaaoo oouu iinnuuttiilliizzaaoo ddee lliivvrroo oouu ddooccuummeennttoo

  55.. CCrriimmeess ccoonnttrraa aa ddiiggnniiddaaddee sseexxuuaall

  EEssttuupprroo -- ccoonnssttrraannggeerr aallgguumm,, mmeeddiiaannttee vviioollnncciiaa oouu ggrraavvee aammeeaaaa,, aa tteerr ccoonnjjuunnoo ccaarrnnaall oouu aa pprraattiiccaarr oouu ppeerrmmiittiirr qquuee ccoomm eellee ssee pprraattiiqquuee oouuttrroo aattoo lliibbiiddiinnoossoo..

  CCoorrrruuppoo ddee mmeennoorreess -- ccoorrrroommppeerr ppeessssooaa mmaaiioorr ddee 1144 ee mmeennoorr ddee 1188 aannooss mmeeddiiaannttee aattoo ddee lliibbiiddiinnaaggeemm..

  AAtteennttaaddoo aaoo PPuuddoorr MMeeddiiaannttee ffrraauuddee

  AAssssddiioo SSeexxuuaall -- PPeerrsseegguuiirr aallgguumm ppaarraa oobbtteerr ffaavvoorreess sseexxuuaaiiss

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  76

  66.. CCrriimmeess ccoonnttrraa aa iinnccoolluummiiddaaddee ppbblliiccaa IInnccnnddiioo.. EExxpplloossoo.. DDeessaabbaammeennttoo oouu ddeessmmoorroonnaammeennttoo..

  77.. CCrriimmeess ccoonnttrraa oo ppaattrriimmnniioo hhiissttrriiccoo RRoouubboo ddee aannttiigguuiiddaaddeess -- RRoouubbaarr aannttiigguuiiddaaddeess..

  PPeennaa::RReessppoonnddeerr ppoorr rroouubboo ee rreecceeppttaaoo,,ddeetteennoo ddee 44 aannooss..

  CCoonntteennhhaa ddee aannttiigguuiiddaaddeess rroouubbaaddaass -- RReecceeppttaarr aannttiigguuiiddaaddeess rroouubbaaddaa ee ooccuuttaallaarr eemm ppoorreess,, ggaarraaggeemm,,eettcc ccoomm iinnttuuiittoo ddee mmeennttiirr.. PPeennaa::RReessppoonnddeerr ppoorr rreecceeppttaaoo,, ffrroommaaoo ddee qquuaaddrriilliiaa,, rroouubboo,, ffaallssiiddaaddee iiddeeoollggiiccaa ee ddaannoo ddee ccooiissaa ddee vvaalloorr aarrttssttiiccoo,, aarrqquueeoollggiiccoo oouu hhiissttrriiccoo.. DDeenntteennoo,, lliivvrreeddaaddee ppaaggaa..

  DDeemmoolliioo -- DDeemmoolliirr ee ddeessttrruuiirr ttoottaallmmeennttee uumm iimmvveell ccoomm iinnttuuiittoo ddee ddeeppoossiittaarr ooss rreessttooss nnaass mmaarrggeennss ddooss rriiooss,, llaaggooss,, eettcc.. PPeennaa::RReessppoonnddeerr ppoorr DDaannoo,, RRoouubboo,, DDaanniiffiiccaaoo ddee ccooiissaa ddee vvaalloorr aarrttssttiiccoo,, aarrqquueeoollggiiccoo oouu hhiissttrriiccoo,, IInndduuzziimmeennttoo eessppeeccuullaaoo,, eemmiissssoo iirrrreegguullaarr ddee ccoonnhheecciimmeennttoo ddee ddeeppssiittoo oouu wwaarrrraanntt,, aalltteerraaoo ddee llooccaall eessppeecciiaallmmeennttee pprrootteeggiiddoo,, ccrriimmee aammbbiieennttaall ee iinnvvaassoo ddee eessttaabbeelleecciimmeennttoo ccoommeerrcciiaall,, iinndduussttrriiaall oouu aaggrrccoollaa.. SSaabboottaaggeemm.. ppeennaa:: DDeetteennoo ddee 2200 aannooss

  88.. CCrriimmeess ccoonnttrraa aa aaddmmiinniissttrraaoo ddaa jjuussttiiaa FFaallssoo tteesstteemmuunnhhoo -- ffaazzeerr aaffiirrmmaaoo ffaallssaa ccoommoo tteesstteemmuunnhhaa

  oouu ccaallaarr aa vveerrddaaddee.. DDeennuucciiaaoo CCaalluunniioossaa -- PPrreessttaarr qquueeiixxaa oouu ddeennnncciiaa qquuee

  ssaabbee--ssee sseerr ffaallssaa.. 99.. CCrriimmeess eeccoonnmmiiccooss

  EEsstteelliioonnaattoo -- ffaallssiiffiiccaaoo ddee ddiinnhheeiirroo.. LLaavvaaggeemm ddee ddiinnhheeiirroo FFrraauuddee -- FFuurrttoo,, aassssaallttoo,, eexxttoorrssoo ee eexxttoorrssoo mmeeddiiaannttee

  sseeqquueessttrroo ddee ddiinnhheeiirroo mmeeddiiaannttee vviioollaaoo ddoo ddiirreeiittoo aauuttoorraall..

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  77

  Anexo

  Problemas que afectam os Jovens em Moambique

  OOss pprroobblleemmaass qquuee mmaaiiss aaffeettaamm aa vviiddaa ddooss jjoovveennss aa ddeessaaggrreeggaaoo ffaammiilliiaarr,, aa ppoobbrreezzaa,, oo ddeesseemmpprreeggoo,, aa ffaallttaa ddee rreeccuurrssooss ee ddee ppeerrssppeeccttiivvaa ddee vviiddaa ,,oo ccoonnssuummoo ddee bbeebbiiddaass aallccoolliiccaass,, ccoonnssuummoo ddee ddrrooggaass,, oo ccoonnfflliittoo eennttrree ggeerraaeess,, ddiiffiiccuullddaaddeess ffiinnaanncceeiirraass,, ggrraavviiddeezz iinnddeesseejjaaddaass,, pprroossttiittuuiioo,, ffaallttaa ddee hhaabbiittaaoo,, oo nnoo aacceessssoo aa ffuunnoo ppbblliiccaa aappss aa ffoorrmmaaoo,, ffaallttaa ddee ooppoorrttuunniiddaaddeess,,

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  78

  Referncias Blibliogrficas

  11.. CCHHIIAAVVEENNAATTOO,, IIddaallbbeerrttoo.. IInnttrroodduuoo tteeoorriiaa ggeerraall ddaa aaddmmiinniissttrraaoo.. 66..eedd.. SSoo PPaauulloo:: CCaammppuuss,, 22000000..

  22.. FFEERRRREEIIRRAA,,AAuurrlliioo BB.. ddee HHoollaannddaa.. NNoovvoo ddiiddiioonnrriioo(( eelleettrrnniiccoo)) AAuurrlliioo vveerrssoo55.. EEddiittoorraa PPoossiittiivvoo,, 33 eedd.. 22000044

  33.. FFAAOO ee OOMMSS,, CCoonnffeerrnncciiaa IInntteerrnnaacciioonnaall ssoobbrree aa NNuuttrriioo,, DDeeccllaarraaoo mmuunnddiiaall ssoobbrree aa nnuuttrriioo,, RReellaattrriioo ffiinnaall ddaa CCoonnffeerrnncciiaa,, nn.. 11,, RRoommaa,, 11999922..

  44.. MMAAGGAALLHHEESS,, CCeellssoo.. TTccnniiccaa ddaa cchheeffiiaa ee ddoo ccoommaannddoo.. 99..eedd.. RRiioo ddee JJaanneeiirroo:: IIBBGGEE,, 11998800

  55.. MMaannuuaall ddee ccoonnsseerrvvaaoo ddee aalliimmeennttooss,, 11 EEdd,, AAssssoocciiaaoo EEssMMaaBBaaMMaa-- BBeeiirraa,, 22001100

  66.. MMAARRTTIINNSS,, JJeeffffeerrssoonn CCaarrllooss && LLEEAALL,, MMaannooeell FFllvviioo.. ttiiccaa ee rreellaaeess ppeessssooaaiiss nnoo aammbbiieennttee ddee ttrraabbaallhhoo.. CCoolleeppaarr,, 22000099

  77.. OONNUU,, CCoonnffeerrnncciiaa MMuunnddiiaall ssoobbrree aa AAlliimmeennttaaoo,, RRoommaa,, 1166 ddee NNoovveemmbbrroo ddee 11997744,, nn.. 11

  88.. OONNUU ((OOrrggaanniizzaaoo ddaass NNaaeess UUnniiddaass)),, DDeeccllaarraaoo UUnniivveerrssaall ddooss DDiirreeiittooss ddoo HHoommeemm,, aaddooppttaaddaa ee pprrooccllaammaaddaa ppeellaa AAsssseemmbblleeiiaa ggeerraall ddaa OOrrggaanniizzaaoo ddaass NNaaeess UUnniiddaass nnaa ssuuaa rreessoolluuoo nn.. 221177 AA ((IIIIII)),, ddee 1100 ddee DDeezzeemmbbrroo ddee 11994488,, aarrtt.. 2255..11..

  99.. OONNUU,, DDeeccllaarraaoo ssoobbrree oo PPrrooggrreessssoo ee oo DDeesseennvvoollvviimmeennttoo nnoo ccaammppoo ssoocciiaall,, pprrooccllaammaaddaa ppeellaa AAsssseemmbblleeiiaa ggeerraall ddaa OOrrggaanniizzaaoo ddaass NNaaeess UUnniiddaass nnaa ssuuaa rreessoolluuoo nn.. 22..554422 ((XXXXIIVV)),, ddee 1111 ddee DDeezzeemmbbrroo ddee 11996699,, IIII,, aarrtt.. 1100 bb..

  1100.. PPNNUUDD ((PPrrooggrraammmmee ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ppoouurr llee DDvveellooppppeemmeenntt -- PPrrooggrraammaa ddaass NNaaeess ppaarraa oo DDeesseennvvoollvviimmeennttoo)),, RRaappppoorrtt mmoonnddiiaall ssuurr llee ddvveellooppppeemmeenntt hhuummaaiinn 11999900,, EEccoonnoommiiccaa,, PPaarriiss,, 11999900.. CCff.. iibbiiddeemm,, ppgg.. 9944::

  1111.. hhttttpp::////pptt..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//AAnneexxoo::LLiissttaa__ddee__rreelliiggii%%CC33%%BB55eess__ee__ttrraaddii%%CC33%%AA77%%CC33%%BB55eess__eessppiirriittuuaaiiss

  1122.. hhttttpp::////eessaaff--88dd..bbllooggssppoott..ccoomm//22000099//0033//ccoonnfflliittooss--rreelliiggiioossooss__99554433..hhttmmll,, 1133.. hhttttpp::////pptt..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//RReelliiggii%%CC33%%AA33oo,,

 • Manual de Mundo Actual 1 e 2 Ano

  79

  Sobre o autor

  De 2010 2012 leccionou matemtica na 6 e 7

  classe na Escola Secundria So Jos de Estaquinha

  Bzi. E, formador nas EPFRs desde o ano de 2011

  at ento.

  De 2012 at ento, desempenha o cargo de Director Adjunto Pedaggico na

  EPFR de Estaquinha, onde leccionou Matemtica, Contabilidade Simplificada,

  Fsica, Informtica e Mundo Actual.

  De 2013 para c, comeou a publicar vrios artigos na internet nos

  blogues:

  www.mathussojucuiana.blogspot.com

  www.wilkerfilipel.slaidshare

  http://liricismos.blogspot.com

  Filipe Mathusso Lunavo, nasceu

  Machanga, provncia de Sofala, onde fez a 1 10

  classe. Leccionou na Zambzia, distrito de

  Morrumbala em Sabe na Escola Primria de Incio

  em 2009 (como Estagirio).

  2012 leccionou matemtica na 6 e 7

  classe na Escola Secundria So Jos de Estaquinha

  rmador nas EPFRs desde o ano de 2011

  o cargo de Director Adjunto Pedaggico na

  EPFR de Estaquinha, onde leccionou Matemtica, Contabilidade Simplificada,

  internet nos seguintes

  , nasceu no distrito de

  , onde fez a 1 10

  classe. Leccionou na Zambzia, distrito de

  Morrumbala em Sabe na Escola Primria de Incio